Aanvragen Muizenhol / Grotelseheide

De aanvraag voor een vergunning voor een geitenhouderij aan Muizenhol 1 in Bakel en de aanpassing van een geitenbedrijf aan de Grotelseheide hebben veel stof doen opwaaien. Omwonenden van beide locaties evenals inwoners van de wijk Dierdonk in Helmond maken zich zorgen over het effect van de bedrijven op hun gezondheid.

De gemeente Gemert-Bakel doorloopt ook bij deze vergunningen de procedures uiterst zorgvuldig. Belanghebbenden informeren we actief over de voortgang in de procedure. 

Moratorium provincie
De provincie Noord-Brabant heeft de Verordening Ruimte aangepast. Voor wat betreft geitenhouderijen is een moratorium voor ontwikkeling of uitbreiding afgekondigd. Dat betekent dat er geen nieuwe geitenhouderijen kunnen worden gebouwd en dat bestaande geitenbedrijven hun dieraantallen niet mogen uitbreiden. Ver- of nieuwbouw van een geitenstal is alleen mogelijk als het gaat om dierenwelzijn (meer ruimte per geit) of in geval van verplaatsen van een bedrijf in het kader van volksgezondheid. Bij beide uitzonderingen mag geen toename van het aantal dieren plaatsvinden. Deze regels van de provincie gelden per direct. Tevens is in het moratorium opgenomen dat alle gemeenten de nieuwe regels over moeten nemen in hun bestemmingsplannen. De gemeente Gemert-Bakel heeft deze regels nu overgenomen in haar ontwerpbestemmingsplan buitengebied. Op dit moment beoordeeld de gemeente de zienswijze op dit ontwerpbestemmingsplan. Het definitieve bestemmingsplan zal ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Muizenhol

Omschakeling naar geiten

  • Aanmeldingsnotitie milieu
    De gemeente had eerder de beslistermijn voor deze aanvraag opgeschort wegens het ontbreken van een GGD advies en het ontbreken van een besluit op de aanvraag proefstalstatus voor een luchtwasser op de geitenstallen. Beoordeling loopt
  • Omgevingsvergunning bouwen
    De gemeente had deze aanvraag buiten behandeling gelaten. De ondernemer had hiertegen beroep ingediend. De Rechtbank Oost-Brabant heeft het beroep ongegrond verklaard en het besluit van de gemeente in stand gelaten. Van de Raad van State hebben wij bericht ontvangen dat er hoger beroep is ingediend. De zitting heeft plaatsgevonden op 5 december 2018. Op 3 april heeft de Raad van State uitspraak gedaan op het ingestelde hoger beroep tegen het besluit van het college om de aanvraag voor de activiteit bouwen voor de realisatie van geitenstallen voor de locatie Muizenhol 1 Bakel, buiten behandeling te laten. De Raad van State heeft het hoger beroep van de ondernemer gegrond verklaard. Tevens is de eerdere uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant vernietigd en is het besluit van het college op het bezwaarschrift tegen het besluit tot het buiten behandeling laten van de aanvraag, ook vernietigd. Dit betekent dat het college alsnog de aanvraag (omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor geitenstallen) in behandeling dient te nemen en er een inhoudelijk besluit genomen dient te worden op deze aanvraag. Inmiddels heeft het college van burgemeester en wethouders op 20 augustus 2019 besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen de voorliggende verklaring van geen bedenkingen (deze verklaring wordt bij plannen die een uitgebreide procedure betreffen zoals deze aan de raad voorgelegd), en dus de aanvraag, te weigeren. Op 11 september 2019 is de verklaring van geen bedenkingen behandeld in de Commissie Ruimte en mobiliteit. Op 26 september 2019 is de verklaring van geen bedenkingen ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Inmiddels heeft het college een ontwerpbesluit genomen op de aanvraag bouwen (weigering). Het besluit is vrijdag 11 oktober in het Gemerts Nieuwsblad gepubliceerd en ligt vanaf 14 oktober 2019 voor zes weken ter inzage. Hierbij is het mogelijk om een zienswijze tegen het ontwerpbesluit in te dienen. Na afloop van de inzage periode moet het college nog een definitief besluit nemen op de aanvraag, rekening houdend met een eventuele zienswijze.  
  • NB wet
    Voor Muizenhol heeft de ondernemer ook een vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming nodig. Deze heeft hij aangevraagd bij de Provincie Noord-Brabant. In eerste instantie heeft de provincie de ontwerpbeschikking verleend. Na de bezwaarprocedure heeft de provincie dat besluit in heroverweging genomen. Vanwege de toenemende druk op de natuur in het gebied is de ontwerpbeschikking alsnog geweigerd. Daar heeft de ondernemer een zienswijze tegen ingediend. Na beoordeling van de zienswijze heeft de provincie de aanvraag definitief geweigerd. De ondernemer kan hiertegen beroep aantekenen bij de rechtbank.

Omschakeling naar vleeskalveren
Als alternatief op de omschakeling naar geiten, hebben wij ook een aanvraag “vormvrije mer” ontvangen voor het voornemen tot het houden van 1.200 vleeskalveren. De gemeente gaat deze aanvraag zorgvuldig beoordelen. Het college dient een besluit te nemen of er wel of geen uitgebreide MER-procedure doorlopen dient te worden alvorens een aanvraag omgevingsvergunning voor vleeskalveren kan worden ingediend. Bij besluitvorming op deze vormvrije-m.e.r. publiceert de gemeente in het Gemerts Nieuwsblad. Vanaf dat moment liggen de stukken ook ter inzage.

Grotelseheide

De ondernemer heeft een 8.40 melding Activiteitenbesluit en een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) ingediend voor wijzigingen op het bedrijf aan de Grotelseheide 4. Op 6 februari 2018 heeft het college de aanvraag OBM voor wijzigingen binnen het bedrijf, buiten behandeling gelaten. De reden van de buiten behandeling is dat er onvoldoende en onvolledige stukken aangeleverd zijn, ondanks dat er diverse malen aanvullende stukken zijn opgevraagd.
Nu deze aanvraag buiten behandeling gelaten is, mag hij deze wijzigingen niet doorvoeren. De 8.40 melding mag niet uitgevoerd worden zonder de OBM. De vergunning van 2008 blijft geldend. 

De ondernemer heeft half juni een nieuwe aanvraag ingediend om alsnog de eerder geconstateerde wijzigingen door te voeren. Deze aanvraag is nu in behandeling. De aanvraag start met een vormvrije mer. Wij hebben besloten dat voor de voorgenomen wijziging geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld. De ondernemer kan nu de aanvraag Activiteitenbesluit met Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets indienen. Pas nadat op deze procedure een positief besluit genomen is, is er sprake van een nieuwe vergunning.

Meer informatie?

archief 2017archief 2016