Aanvragen Muizenhol / Grotelseheide

Update: 16-06-2020

De aanvraag voor een vergunning voor een geitenhouderij aan Muizenhol in Bakel en de aanpassing van een geitenbedrijf aan de Grotelseheide in Bakel hebben veel stof doen opwaaien. Omwonenden van beide locaties evenals inwoners van de wijk Dierdonk in Helmond maken zich zorgen over het effect van de bedrijven op hun gezondheid.

De gemeente Gemert-Bakel doorloopt ook bij deze vergunningen de procedures uiterst zorgvuldig. Belanghebbenden informeren we actief over de voortgang in de procedure.

Interim Omgevingsverordening Ruimte

Voor de provincie Noord-Brabant geldt er een Interim Omgevingsverordening Ruimte. Voor wat betreft geitenhouderijen geldt dat er geen nieuwe geitenhouderijen kunnen worden gebouwd en dat bestaande geitenbedrijven hun dieraantallen niet mogen uitbreiden. Ver- of nieuwbouw van een geitenstal is alleen mogelijk als het gaat om dierenwelzijn (meer ruimte per geit) of in geval van verplaatsen van een bedrijf in het kader van volksgezondheid. Bij beide uitzonderingen mag geen toename van het aantal dieren plaatsvinden. De gemeente Gemert-Bakel heeft deze regels overgenomen in haar bestemmingsplan buitengebied.

Hieronder vindt u informatie over de lopende procedures.
Optie: Omschakeling naar geiten

Aanmeldingsnotitie milieu

De aanvraag ‘aanmeldingsnotitie milieu’ betreft het voornemen voor het omschakelen van vleesvarkens naar melkgeiten. Deze procedure is de start voor een aanvraag ‘omgevingsvergunning activiteit milieu’. Het college van B&W heeft op 7 januari 2020 het besluit genomen dat voor de voorgenomen omschakeling van een vleesvarkenshouderij naar een geitenhouderij met in totaal 2.500 plaatsen voor volwassen melkgeiten geen milieueffectrapport moet worden opgesteld. Bij dit besluit is een advies van de GGD betrokken. Bezwaar of beroep tegen dit besluit staat in deze fase niet open.

Op basis van deze beslissing kan de ondernemer er voor kiezen om de volgende fase in de aanvraag op te starten (aanvraag ‘omgevingsvergunning fase 2 onderdeel milieu’). In deze procedure wordt daadwerkelijk getoetst of de aanvraag vergunbaar is. Bij het besluit op een aanvraag omgevingsvergunning is het indienen van een gemotiveerde zienswijze of bezwaar wel mogelijk.

Omgevingsvergunning bouwen

De gemeente had deze aanvraag eerder buiten behandeling gelaten, waarop de ondernemer beroep heeft aangetekend. De Rechtbank Oost-Brabant heeft het beroep ongegrond verklaard en het besluit van de gemeente in stand gelaten. Hierop is een hoger beroep ingediend bij de Raad van State. Op 3 april 2019 heeft De Raad van State het hoger beroep van de ondernemer gegrond verklaard. Tevens is de eerdere uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant vernietigd en is het besluit van het college op het bezwaarschrift tegen het besluit tot het buiten behandeling laten van de aanvraag ook vernietigd.

Het college moet alsnog voor de aanvraag (omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor geitenstallen) een inhoudelijk besluit nemen. Op 20 augustus 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen de voorliggende verklaring van geen bedenkingen (en dus de aanvraag) te weigeren. Op 11 september 2019 is de verklaring van geen bedenkingen behandeld in de Commissie Ruimte en Mobiliteit. Op 26 september 2019 is de verklaring van geen bedenkingen ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Het college heeft voor de aanvraag ‘omgevingsvergunning fase 1 bouwen’ die de ondernemer heeft ingediend een Ontwerp weigeringsbesluit genomen. Dit besluit heeft ter inzage gelegen tot en met 25 november 2019. Er is een zienswijze ontvangen. De reactie op deze zienswijze is verwerkt in een definitief besluit en aan de gemeenteraad is het voorstel voorgelegd de voorliggende verklaring van geen bedenkingen definitief te weigeren. De gemeenteraad heeft hiertoe besloten op 19 maart 2020. Het besluit tot definitieve weigering van de aanvraag omgevingsvergunning onderdeel bouwen is daarna genomen en ter inzage gelegd. Gedurende deze periode is er 1 (pro forma) beroep ingediend bij de Rechtbank Oost-Brabant. Op 30 september 2020 heeft de Rechtbank uitspraak gedaan in deze zaak en het beroep gegrond verklaard en het besluit van de gemeente vernietigd. Tevens heeft de Rechtbank aangegeven dat het college binnen 6 weken na de uitspraak een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen, met inachtneming van de uitspraak. We gaan dit voorbereiden. Partijen kunnen binnen 6 weken na de uitspraak hoger beroep instellen bij de Raad van State. Voor het college hier een besluit over kan nemen, gaan we eerst de uitspraak nader bestuderen.

Natuurbeschermingswet

De ondernemer heeft ook een vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming nodig. Deze heeft hij aangevraagd bij de Provincie Noord-Brabant. In eerste instantie heeft de provincie de ontwerpbeschikking verleend. Na de bezwaarprocedure heeft de provincie dat besluit in heroverweging genomen. Vanwege de toenemende druk op de natuur in het gebied is de ontwerpbeschikking alsnog geweigerd. Daar heeft de ondernemer een zienswijze tegen ingediend. Na beoordeling van de zienswijze heeft de provincie de aanvraag definitief geweigerd. De ondernemer heeft hiertegen beroep aangetekend bij de rechtbank. Er is nog geen uitspraak gedaan in deze zaak.

Vormvrije MER

Voor de locatie Muizenhol in Bakel heeft de gemeente in 2017 een vormvrije mer-beoordeling ontvangen. De aanvraag betreft het voornemen voor het omschakelen van vleesvarkens naar vleeskalveren. Deze procedure is de start voor een aanvraag nieuwe omgevingsvergunning activiteit milieu. Het college heeft op 7 januari 2020 besloten dat voor de voorgenomen omschakeling van een vleesvarkenshouderij naar een vleeskalverenhouderij met in totaal 840 vleeskalveren en 4 paarden geen milieueffectrapport moet worden opgesteld. Bij dit besluit is een advies van de GGD betrokken. Bezwaar of beroep tegen dit besluit staat in deze fase niet open.

Op basis van deze beslissing kan de ondernemer er voor kiezen om de vervolgprocedures op te starten (aanvraag omgevingsvergunning onderdeel bouwen, 8.40 melding met Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (milieu), aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet). In de vervolgprocedure wordt daadwerkelijk getoetst of de aanvraag vergunbaar is. Bij het besluit op een aanvraag omgevingsvergunning is het indienen van een gemotiveerde zienswijze of bezwaar wel mogelijk.