Aanvragen Muizenhol / Grotelseheide

De aanvraag voor een vergunning voor een geitenhouderij aan Muizenhol 1 in Bakel en de aanpassing van een geitenbedrijf aan de Grotelseheide hebben veel stof doen opwaaien. Omwonenden van beide locaties evenals inwoners van de wijk Dierdonk in Helmond maken zich zorgen over het effect van de bedrijven op hun gezondheid.

De gemeente Gemert-Bakel doorloopt ook bij deze vergunningen de procedures uiterst zorgvuldig. We benadrukken dat er géén besluit over de aanvragen voor Muizenhol 1 en Grotelseheide volgen voordat wij alle informatie compleet hebben. We blijven deze pagina updaten als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Update 19 april 2017
Op verzoek van het college heeft de GGD een gezondheidsadvies gegeven voor de vergunningaanvragen voor een geitenhouderij aan Muizenhol 1 en de aanpassing van een geitenbedrijf aan Grotelseheide 4 in Bakel. Kort samengevat luidt het advies van de GGD: verleen de vergunningen nu niet en stel het besluit over de vergunningen uit. Dat advies volgt Gemert-Bakel op. Hieronder vindt u het gezondheidsadvies met bijlagen.

PDF-pictogramGezondsheidsadvies GGD

PDF-pictogramRapport gezondheidsadvies GGD

PDF-pictogramVragen en antwoorden Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid

PDF-pictogramVragen en antwoorden psychosociale vragen

 

 

Hieronder een korte uitleg van de stappen die de gemeente tot nu toe heeft gezet:

Voorbereidingsbesluit
De gemeenteraad heeft in verband met de voorbereiding voor een nieuw bestemmingsplan Buitengebied in november 2016 een voorbereidingsbesluit genomen. Hiermee is een verbod van een jaar opgelegd voor het vestigen van een nieuwe geitenhouderij of uitbreiding van bebouwing van een bestaande geitenhouderij. Het gaat dus over ruimtelijke procedures. Nieuwe aanvragen worden tijdelijk niet in behandeling genomen. Lopende aanvragen vallen niet onder het voorbereidingsbesluit. Het voorbereidingsbesluit betekent dat de gemeente een jaar de tijd heeft om een bestemmingsplan te maken waarin duidelijk is waar geitenhouderijen in Gemert-Bakel gewenst zijn. Dat hoeft overigens niet te betekenen dat het beleid anders wordt dan het nu is. Het voorbereidingsbesluit biedt vooral de tijd en ruimte om alle nodige feiten en informatie in beeld te krijgen.

Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning – bouw
Voor het bouwen van nieuwe geitenstallen aan Muizenhol 1 heeft de ondernemer een omgevingsvergunning onderdeel bouw nodig. Zijn aanvraag is door het college niet ontvankelijke verklaard en buiten behandeling gelaten. De procedure is hiermee gestopt, wat inhoudt dat de aanvraag van tafel is. De ondernemer is het niet eens met het besluit van het college en heeft hiertegen bezwaar aangetekend. Dit bezwaar is in behandeling bij de bezwarencommissie. Een eventuele nieuwe aanvraag valt onder het voorbereidingsbesluit.

Gebiedsinformatie verstrekken aan GGD ten behoeve van gezondheidsadvies
De gemeente heeft in het kader van de plannen voor de geitenhouderijen aan de GGD een gezondheidsadvies gevraagd. De GGD brengt als kartrekker hiervoor landelijke experts samen (expertmeeting) die een antwoord op de vele vragen over volksgezondheid geven. Diverse omwonenden nemen deel aan de expertmeeting. De GGD heeft aan de gemeente gevraagd om lokale informatie aan te leveren voor het maken van een gebiedsvisie waarin de effecten naar de omgeving kunnen worden meegewogen. Dat betekent dat niet alleen wordt gekeken naar het effect van een geitenhouderij maar naar meerdere ontwikkelingen in het gebied. Mede op basis van de expertmeeting brengt de GGD advies uit aan de gemeente.

Beslistermijn milieuprocedures opgeschort
De ondernemer heeft plannen om een geitenhouderij aan Muizenhol 1 te starten met 2.500 melkgeiten. Vanwege de geplande omvang dient er eerst een procedure in het kader van een aanmeldingsnotitie milieueffectrapportage te worden doorlopen. Deze procedure loopt. Ook wil de ondernemer zijn huidige locatie aan de Grotelseheide actualiseren. Voor we over deze aanvragen kunnen besluiten, is een GGD gezondheidsadvies nodig. In geval van Muizenhol wachten we ook op een besluit van de Rijksoverheid op de aanvraag proefstalstatus voor een luchtwasser. Het college heeft op dinsdag 7 maart vastgesteld dat de beslistermijn op beide aanvragen is opgeschort tot zowel het gezondheidsadvies als het besluit van de Rijksoverheid binnen zijn.

Wachten op besluit proefstalstatus
De ondernemer wil een luchtwasser toepassen op de nieuwe geitenstallen aan Muizenhol 1. Een luchtwasser voor geitenstallen is momenteel in Nederland nog geen erkend stalsysteem. De ondernemer heeft daarom bij het Rijk een proefstalstatus aangevraagd. Er is nog geen besluit genomen op deze aanvraag omdat de aanvraag nog niet compleet is. Indien de aanvraag wordt toegekend, geeft de Rijksoverheid aan welke emissiefactoren voor geur, ammoniak en fijnstof moeten worden toegepast. Deze moet de gemeente dan overnemen in de procedure voor de aanvraag.