Aanvragen Muizenhol / Grotelseheide 2017

2017

170602 Persbericht Aanvullende informatie VGO-onderzoek laat op zich wachten.pdf

Update 10 mei 2017
De Stuurgroep Dynamisch Platteland, met wethouder Anke van Extel-van Katwijk als een van de vertegenwoordigers van de Peelregio, stuurde een brandbrief naar Den Haag over het onderzoek geitenhouderij en gezondheid: "Snel duidelijkheid, duiding en maatregelen".

170510 Persbericht Brandbrief over onderzoek geitenhouderij en gezondheid.pdf

Brief Stuurgoep Dynamisch Platteland.pdf

Update 19 april 2017
Op verzoek van het college heeft de GGD een gezondheidsadvies gegeven voor de vergunningaanvragen voor een geitenhouderij aan Muizenhol 1 en de aanpassing van een geitenbedrijf aan Grotelseheide 4 in Bakel. Kort samengevat luidt het advies van de GGD: verleen de vergunningen nu niet en stel het besluit over de vergunningen uit. Dat advies volgt Gemert-Bakel op. Hieronder vindt u het gezondheidsadvies met bijlagen.

Gezondheidsadvies GGD.pdf

Rapport gezondheidsadvies GGD.pdf

Vragen en antwoorden Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid.pdf

Vragen en antwoorden psychosociale vragen.pdf

170419 Persbericht College volgt advies GGD.pdf

Hieronder een korte uitleg van de stappen die de gemeente tot nu toe heeft gezet:

Wachten op besluit proefstalstatus
De ondernemer wil een luchtwasser toepassen op de nieuwe geitenstallen aan Muizenhol 1. Een luchtwasser voor geitenstallen is momenteel in Nederland nog geen erkend stalsysteem. De ondernemer heeft daarom bij het Rijk een proefstalstatus aangevraagd. Er is nog geen besluit genomen op deze aanvraag omdat de aanvraag nog niet compleet is. Indien de aanvraag wordt toegekend, geeft de Rijksoverheid aan welke emissiefactoren voor geur, ammoniak en fijnstof moeten worden toegepast. Deze moet de gemeente dan overnemen in de procedure voor de aanvraag.

Beslistermijn milieuprocedures opgeschort
De ondernemer heeft plannen om een geitenhouderij aan Muizenhol 1 te starten met 2.500 melkgeiten. Vanwege de geplande omvang dient er eerst een procedure in het kader van een aanmeldingsnotitie milieueffectrapportage te worden doorlopen. Deze procedure loopt. Ook wil de ondernemer zijn huidige locatie aan de Grotelseheide actualiseren. Voor we over deze aanvragen kunnen besluiten, is een GGD gezondheidsadvies nodig. In geval van Muizenhol wachten we ook op een besluit van de Rijksoverheid op de aanvraag proefstalstatus voor een luchtwasser. Het college heeft op dinsdag 7 maart vastgesteld dat de beslistermijn op beide aanvragen is opgeschort tot zowel het gezondheidsadvies als het besluit van de Rijksoverheid binnen zijn.

170308 Persbericht Voorlopig geen besluit over milieu-aanvragen Muizenhol en Grotelseheide.pdf

Gebiedsinformatie verstrekken aan GGD ten behoeve van gezondheidsadvies
De gemeente heeft in het kader van de plannen voor de geitenhouderijen aan de GGD een gezondheidsadvies gevraagd. De GGD brengt als kartrekker hiervoor landelijke experts samen (expertmeeting) die een antwoord op de vele vragen over volksgezondheid geven. Diverse omwonenden nemen deel aan de expertmeeting. De GGD heeft aan de gemeente gevraagd om lokale informatie aan te leveren voor het maken van een gebiedsvisie waarin de effecten naar de omgeving kunnen worden meegewogen. Dat betekent dat niet alleen wordt gekeken naar het effect van een geitenhouderij maar naar meerdere ontwikkelingen in het gebied. Mede op basis van de expertmeeting brengt de GGD advies uit aan de gemeente.

Meer informatie?

actueel | archief 2017 | archief 2016