Archief Vliegbasis de Peel

Voortgangsrapportage Vliegbasis De Peel

In aanloop naar het volgende bestuurlijke overleg op 30 november a.s. bieden wij u bijgaand de voortgangsrapportage vliegbasis De Peel aan.

Aanleiding

In 2019 heeft het Ministerie van Defensie bekend gemaakt dat zij vliegbasis De Peel wil heropenen om daar F35 jachtvliegtuigen te laten opstijgen en landen om adequaat te kunnen oefenen in het belang van de Nationale veiligheid. De Peel is de aangewezen locatie omdat op deze vliegbasis geluidruimte planologisch beschikbaar is, terwijl die ruimte er bij andere vliegbases niet (meer) is. De heropening van vliegbasis De Peel heeft effect op een groot gebied in Noord-Limburg en Noordoost-Brabant. Gemeenten in de regio hebben vragen en zorgen ten aanzien van de plannen van Defensie. Zij besloten daarom gezamenlijk op te trekken in dit proces. Het Ministerie van Defensie heeft onlangs aangegeven eerst een stikstofberekening uit te voeren, om daarmee vast te stellen of het realistisch het is om een vergunning op basis van de Wet Natuurbescherming te krijgen voor hun activiteiten. Het Ministerie van Defensie verwacht begin 2023 op basis van de uitkomsten van de stikstofberekening een besluit te kunnen nemen om al dan niet door te gaan met de procedure. Deze voortgangsrapportage beschrijft de stappen die vanuit het regionaal gemeenschappelijke standpunt zijn ondernomen om de opdracht die daaruit voortvloeit te realiseren. Het Ministerie van Defensie is wettelijk verplicht om voor 1 januari 2030 een besluit over de luchthavenprocedure te hebben genomen. Hierbij streeft het Ministerie ernaar om begin 2025 een besluit te nemen.

Regionale samenwerking

Gemeenten Venray en Gemert-Bakel hebben voor dit dossier een regionale positie ingenomen. Zij vertegenwoordigen 13 gemeenten en daarmee 450.000 inwoners in de regio die betrokken zijn bij de mogelijke heropening van vliegbasis De Peel. Ook zijn de provincies Limburg en Noord-Brabant hier bestuurlijk en ambtelijk op aangesloten. Beide gemeenten vertegenwoordigen de regio in overleggen met provincies en het Ministerie van Defensie.

Het regionale standpunt richt zich op vier onderdelen:

 • De regio is geen voorstander van de heropening van vliegbasis De Peel
 • De regio volgt de stappen die Defensie zet kritisch en proactief
 • De regio streeft naar een optimale informatievoorziening voor inwoners en ondernemers
 • De regio zet in op optimale samenwerking en afstemming tussen de gemeenten, beide provincies en het Ministerie van Defensie

Programmagroep

Voor de uitvoering van de taak hebben gemeenten Venray en Gemert-Bakel een programmagroep opgericht. De programmagroep treedt in dit dossier op namens de 13 gemeenten uit de regio. Het is mogelijk dat ambtenaren van andere betrokken gemeenten met kennis en expertise aansluiten bij deze programmagroep. Voor het uitvoeren van de hoofdopdracht is de programmagroep afhankelijk van de stappen die Defensie zet, waardoor het mogelijk is dat de planning en de inzet bijgesteld moeten worden.

Resultaat

Bestuurlijke samenwerking:

Dit jaar is de bestuurlijke samenwerking met 13 omliggende gemeenten en de provincies Limburg en Noord-Brabant vorm gegeven. Er is besloten dat de woordvoering namens de 13 gemeenten richting provincies wordt gedaan door de burgemeesters van Gemert-Bakel en Venray. Beide burgemeesters en gedeputeerden van provincie Limburg en Noord-Brabant zijn de woordvoerders richting de staatssecretaris van Defensie. Hierdoor is bestuurlijk gezien een goede positie ingenomen door de regiogemeenten en beide provincies richting Defensie. Op 30 mei en 16 september is constructief overleg geweest met de staatssecretaris.

Ambtelijke samenwerking:

Binnen de regio en met de provincies is de ambtelijke samenwerking een feit. Afstemming over het kritisch en proactief volgen van de processtappen van Defensie vindt structureel plaats. Hierbij wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de effecten van de heropening op andere grote ruimtelijkeen gezondheidsvraagstukken en hierover hebben we afstemming met de betreffende programma’s die hiermee doende zijn.

Samenwerking inwoners:

Er zijn meerdere informatieavonden gehouden voor inwoners (dorps- en wijkraden) waarbij een vertegenwoordiging vanuit meerdere gemeenten zijn aangesloten. Er is geregeld contact met werkgroepen in de regio, waarbij vooral aandacht wordt gegeven aan het informeren en delen van geobjectiveerde informatie. Daarnaast is afstemming met gemeenten waarin een actieve vliegbasis is gelegen zoals Maashorst en Leeuwarden en enkele stakeholders in Friesland. Werkgroepen en enkele dorps- en wijkraden zijn actief betrokken geweest bij de positionering van geluidmeetstations tijdens de belevingsvlucht.

Reactienota cNRD:

De reactienota van Defensie op de zienswijzen op de cNRD is geanalyseerd. Dit heeft geleid tot het opstellen van een brief aan de staatssecretaris van Defensie namens de 13 gemeenten die betrokken zijn bij het dossier. Hierbij is nadrukkelijk de zorg over de beoogde heropening uitgesproken, naast de behoefte aan transparantie van Defensie betreffende alle procedures. Verder is er specifiek aandacht gevraagd voor de tekortkomingen in de onderbouwing voor de alternatieven studie, die Defensie had uitgevoerd en is gesproken over een Governance structuur. Dit was tevens de aanleiding voor het eerste gesprek met de staatssecretaris van Defensie op 30 mei 2022. Resultaten van het gesprek met de staatssecretaris waren positief. De volgende afspraken zijn gemaakt:

 1. Toezegging op transparantie door o.a. het instellen van ambtelijke werkgroepen op inhoud.
 2. Instemming over een Governance structuur waarbij de regio samen met de provincies Noord-Brabant en Limburg 1 á 2 keer per jaar een bestuurlijk overleg met de staatssecretaris kan hebben.
 3. Toezegging dat de regio direct betrokken wordt bij een nieuw onderzoek betreffende de alternatieven studie van Defensie.

PlanMER:

Na uitgebreide analyse van de plannen van Defensie en het gesprek met de staatssecretaris heeft Defensie, op aandringen van ons, een gesprek gevoerd met de commissie-m.e.r. Die commissie heeft nogmaals benadrukt dat Defensie wordt geadviseerd om een planMER uit te voeren waarin meerdere alternatieve locaties moeten worden meegenomen. Dit heeft Defensie opgepakt.

KEA onderzoek:

Het KEA onderzoek is op verzoek van de regio toegezegd door Defensie. Met instemming van Defensie stellen wij als regio de opdrachtformulering op voor de uitvoering van een KEA onderzoek. De regio heeft een bureau aangetrokken voor de uitvoering van de opdrachtomschrijving voor dit onderzoek. De begeleiding van dit bureau wordt door de programmagroep uitgevoerd. Defensie heeft aangegeven de kosten voor dit bureau te betalen. In september 2022 is dit proces door Defensie tijdelijk stilgelegd in afwachting van de uitkomsten van de stikstofberekening dat van september 2022 tot januari 2023 loopt.

Samenwerking Defensie:

Bestuurlijke samenwerking vanuit regiogemeenten en provincies met de staatssecretaris zijn in positieve zin opgebouwd. De programmaleiding van de regio heeft goede contacten met de ambtelijk verantwoordelijke programmamanager van Defensie. Hierdoor zijn wij in staat om tijdig kritisch en proactief in te spelen op de stappen die Defensie zet.

Juridisch:

Er is onderzoek uitgevoerd naar toepassing Crisis- en herstelwet en het uitvoeren van een planMER t.o.v. de projectMER die Defensie voor heeft. Hiervoor is in samenspraak met een advocatenkantoor een uitgebreide analyse opgesteld. Resultaat is dat er inzicht is in mogelijkheden om indien nodig toch als lagere overheid een beroep aan te tekenen waarbij de inschatting is dat er -in tegenstelling tot de stelling van Defensie- mogelijkheden zijn voor het instellen van een ontvankelijk beroep. Daarnaast zijn er juridische argumenten om een planMER te verplichten binnen de huidige situatie waarin de heropening weer beoogd is. Gesprek hierover met Defensie is lopende.

Technische aspecten:

Ten behoeve van de door Defensie te doorlopen procedures zijn diverse thema’s relevant waarvoor Defensie onderzoek zal laten uitvoeren. Voorbeelden zijn de onderwerpen geluid, stikstof, luchtkwaliteit, externe veiligheid, ecologie, flora en fauna, etc. Deze onderwerpen zijn - in relatie tot luchtvaart - veelal nieuw en deels onbekend. Hierdoor is en wordt tijd geïnvesteerd in het verwerven van kennis en kunde teneinde deze dossiers op inhoud te kunnen volgen en analyseren en waar nodig te kunnen becommentariëren en bevragen. Specialistische onderwerpen zoals omzetting van Ke naar Lden-contouren en een KEA zijn technische onderwerpen die wezenlijk zijn om proactief en kritisch te kunnen reageren. Hiervoor is de nodige kennis opgedaan en wordt met stakeholders op onderdelen kennis gedeeld.

Belevingsvlucht:

In 2020 heeft het COVM vliegbasis De Peel Defensie gevraagd een belevingsvlucht uit te voeren boven het gebied rondom vliegbasis De Peel. De belevingsvlucht is uitgevoerd op 18 oktober 2022. De regio gemeenten hebben Defensie ook verzocht om een belevingsonderzoek uit te voeren, met als doel om een indruk te krijgen van de mogelijke effecten die reactivering voor inwoners in een groot onderzoeksgebied kan hebben. Dit is door Defensie opgepakt waarbij wij kritisch mee hebben gekeken naar de opzet van dit onderzoek De voorbereidingen zijn transparant geweest waarbij wij namens de gemeenten een rol hebben vervuld met o.a. het bepalen van het aantal meetpunten en de locaties daarvoor. Op initiatief van enkele gemeenten en inwoners hebben wij naast de meetpunten van de NLR ook meetpunten laten inrichten door de omliggende omgevingsdiensten en de RUD Noord Limburg. De locatiekeuze is tot stand gekomen na afstemming met de diverse gemeenten. De meetresultaten worden in combinatie met het geluidmeetrapport van de NLR eind november gepresenteerd.

Communicatie:

De communicatie rondom de procedures van Defensie is regionaal opgezet. Vanuit de programmagroep is een samenwerking met de communicatieafdelingen van de omliggende gemeenten. Relevante berichtgeving wordt gecoördineerd binnen de regio verspreidt. Er is een nieuwsbrief opgezet die bij relevante nieuwe informatie wordt verzonden. Deze nieuwsbrief is voor alle gemeenten toegankelijk.

Samenwerking GGD-en:

Met de GGD Noord Limburg en Zuidoost Brabant is overleg over de positie van gezondheid en de mogelijkheden om de effecten van de reactivering te onderzoeken. Er is afstemming met Leeuwarden en Volkel om te bekijken of hier een samenhang is te zien. Wij bereiden ons zo voor om bij Defensie aan te dringen op de juiste timing van het uitvoeren van een gezondheidsonderzoek. Iedere gemeente is, totdat Defensie nadat de uitkomsten van de stikstofberekening bekend zijn, besluit hoe zij het proces verder oppakken zelf verantwoordelijk voor de contacten met de inwoners en de uitvoering van de communicatie binnen de eigen gemeente.

Inzet programmagroep

Defensie is nu bezig met een stikstofberekening om te onderzoek of de heropening van vliegbasis De Peel reëel is. De uitkomst wordt begin 2023 verwacht. Dat houdt in dat er op dit moment een beperkte inzet van de programmagroep wordt gevraagd. Als de uitkomst de het stikstofberekening bekend is en Defensie heeft bepaald welke koers zij gaan volgen vindt er een ambtelijk overleg plaats tussen Defensie, provincies en gemeente Venray en Gemert-Bakel. Hierbij gaat Defensie toelichten welke processtappen zij gaan zetten. Dit moment wordt afgewacht waarna een plan van aanpak wordt opgesteld waarin de strategie wordt verwoord die wij al regio gaan volgen. Tot die tijd is de inzet gericht op een beperkt aantal inhoudelijke onderwerpen zoals de KE-Lden omzetting, de afronding van de reactienota van Defensie op onze brief aan de staatssecretaris begin mei 2022, betrokken bij de onderzoeksopzet voor de stikstofberekening door Defensie en het onderhouden van enkele lopende contacten en afspraken. Indien zich zaken aandienen die bestuurlijke aandacht vragen informeert de programmagroep de bestuurders hierover. Iedere gemeente zorgt voor een ambtelijk aanspreekpunt voor de programmagroep waarmee de voortgang en lopende zaken worden besproken.

Tenslotte de algemene proceslijn die wij volgen

Defensie voert nu een stikstofberekening uit om de haalbaarheid van de heropening van vliegbasis De Peel te onderzoeken. Zij verwachten begin 2023 hierover een uitspraak te doen. Als regio volgen wij op afstand dit proces en bepalen wij onze strategie voor de toekomst nadat Defensie bekend heeft gemaakt dat zij al dan niet doorgaan met het proces om de vliegbasis De Peel te heropenen.

Informatie

Dinsdag 16 januari 2024 van 19.30-21.00 uur is er een digitale informatiebijeenkomst over Ruimte voor Defensie. U kunt zich via de website van Defensieexterne-link-icoon online aanmelden voor deze informatiebijeenkomst. U ontvangt dan een bevestiging met een persoonlijk link naar de bijeenkomst. Defensie geeft tijdens deze bijeenkomst uitleg bij de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Daarin staat welke mogelijkheden Defensie onderzoekt om te bepalen wat de beste plek of manier voor Defensie is om te bouwen, oefenen of vliegen. Ook vertellen ze meer over het tijdspad waarin dit allemaal plaatsvindt. Op deze manier willen zij u op weg helpen om eventueel een goede zienswijze te kunnen indienen. 

Bewoners rond voormalig Vliegbasis De Peel hebben hun zorgen geuit over de gevolgen van vluchten met het F-35 gevechtsvliegtuig. Dat blijkt uit het rapport van Onderzoeksbureau Invior. Die stelde het document op na een enquête. Die was gehouden onder omwonenden in de omgeving van het militaire terrein na zogenoemde F-35 belevingsvluchten op 18 oktober. Meer dan 5.200 mensen hebben gereageerd. De rapporten zijn te lezen op de website van het Ministerie van Defensie. externe-link-icoon

In oktober is er een informatieavond gehouden in het gemeentehuis in Gemert-Bakel over de voorgenomen re-activering van Vliegbasis De Peel. Defensie gaf hier een toelichting op de voorgenomen re-activering. Inwoners konden vragen stellen en hun zorgen uiten. De volgende stappen worden de komende tijd gezet:

 • Defensie start een belevingsonderzoek in de vorm van een online vragenlijstexterne-link-icoon. Een papieren versie van de vragenlijst kunt u aanvragen bij onderzoeksbureau Invior, Telefoonnummer: 085 4860100. De vragenlijst is beschikbaar vanaf 17 oktober 2022 vanaf 15.30 uur. Begin december worden de resultaten van het onderzoek verwacht. 
 • In de loop van oktober worden geluidsmetingen gepubliceerd op de webpagina van Defensieexterne-link-icoon.

Op 11 juli 2022 stuurde minister Harbers de Tweede Kamer een voortgangsbrief inzake de “Programmatische aanpak meten vliegtuiggeluid” (PAMV) en onderzoeken vliegtuiggeluid. Deze brief gaat vergezeld van een aantal bijlagen, waaronder het Belevingsonderzoek geluidhinder en slaapverstoring 2020. Dit onderzoek is gebaseerd op de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, in 2020 uitgevoerd door de GGD’en in samenwerking met het RIVM en het CBS. Voor het Belevingsonderzoek van dit jaar trad Defensie voor het eerst als mede-opdrachtgever op. Vanaf heden is de brief en het onderzoeksrapport geplaatst op de site van de COVM onder “vergaderstukkenexterne-link-icoon”.

De Kamerbrief noemt nog een aantal onderwerpen en bijlagen. Wie ook in die andere bijlagen geïnteresseerd is, kan die vinden op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon.

Van maandag 18 t/m vrijdag 29 juli beoefenen F-35’s en F-16’s van vliegbasis Volkel de Basic Fighter Manoeuvres (BFM). Hierbij vechten twee of meerdere gevechtsvliegtuigen tegelijkertijd met elkaar in gecontroleerd militair luchtruim. Voor de hele periode zijn tankvliegtuigen aangevraagd om de gevechtsvliegtuigen boven de Noordzee bij te tanken. Op een aantal data is er vooralsnog geen tankercapaciteit beschikbaar en zijn de F-16’s genoodzaakt hun training boven land uit te voeren. Daarvoor is een militair oefengebied boven Brabant en Noord-Limburg (TMA-D) en boven vliegbasis Volkel (TRA 12) aangewezen. Lees meer op de nieuwsbrief van 14 juli 2022externe-link-icoon.

Op donderdag 30 juni landen de eerste vier F-35’s op vliegbasis Volkel. Later dit jaar zullen nog zes F-35’s neerstrijken op de Brabantse vliegbasis. De   oprichtingsceremonie is op vliegbasis Volkel en alleen toegankelijk voor genodigden. Omroep Brabant doet met een livestream live-verslag van de   aankomst van de F-35. De overvlucht (flyby) van de vier F-35’s, rond 15:40 uur, is wel zichtbaar van buiten vliegbasis Volkel.

Op vliegbasis Volkel komen de eerste F-35’s. Daarom zijn er drie informatie-avonden voor omwonenden in de regio, ook om met elkaar in gesprek te gaan over wat de komst van de F-35 naar Volkel betekent voor de omgeving. Aanmelden kan via VKL.Vliegbasis.Volkel@mindef.nl onder vermelding van de datum van uw voorkeur. De data en locaties voor de informatieavonden zijn:

 • 19 april ‘De Wilg’, Wethouder Lindersstraat 11 in Wilbertoord;
 • 25 april ‘Terra Victa’, Oudedijk 55 in Odiliapeel;
 • 11 mei Fletcher Hotel ‘Teugel’, Bedafseweg 22 in Veghel.

Wij verwelkomen u graag met een kopje koffie of thee. De sessies vangen aan om 19.00 en duren tot 21.30 uur.
Lees de hele uitnodiging in het nieuwsbericht:  Informatieavonden komst F-35 naar Volkelexterne-link-icoon.

Deze week heeft Defensie de Reactienota De Peel met een aanbiedingsbrief gepubliceerd. Deze kun je terugvinden op de website van COVM De Peelexterne-link-icoon
In de Reactienota reageert Defensie op de zienswijzen die zijn ingediend op de concept-notitie Reikwijdte en Detailniveau. In een infographic externe-link-icoonis weergegeven in welke fase de procedure nu is.

Informatiebijeenkomsten

Op 19 en 24 januari zijn er twee digitale informatiebijeenkomsten. Meer informatie hierover volgt in de burenmailing. Ontvang je de burenmailing nog niet? Mail dan onder vermelding van ‘aanmelding voor burenmailing’ naar: informatiedepeel@mindef.nl. Zodra de coronamaatregelen het toelaten, organiseert Defensie ook inloopbijeenkomsten. 

Enquête

Los van de Reactienota voert een stagiaire van de Universiteit van Amsterdam, Anne Berendrecht, een  enquête uit onder de omwonenden van vliegbasis De Peel met als doel om te achterhalen wat de 'stille meerderheid' eigenlijk vindt van de plannen voor heropening. 

Dinsdag 19 oktober houdt Defensie een informatieavond over de omschakeling van Ke naar Lden. Dat is de meeteenheid om geluid rondom luchthavens te meten. De informatieavond is in Hotel Asteria in Venray en start om 19.30 uur. De bijeenkomst is ook digitaal te volgen via YouTubeexterne-link-icoon.  Op een later moment kennis nemen van wat er tijdens de bijeenkomst is gezegd, kan via de website van het Ministerie van Defensieexterne-link-icoon

Informatieavond

De berekening van geluid verandert en wij leggen u graag uit wat dit betekent

Wist u dat geluid rondom luchthavens wordt gemeten? Dat gebeurt veelvuldig omdat het informatie geeft over de impact op de omgeving. Er is een verandering op komst en dat laat niet lang op zich wachten. De meeteenheid gaat dit jaar nog veranderen van Ke naar Lden. In een notendop: Defensie bereidt voor de militaire luchthavens, waaronder De Peel, de overstap voor van Kosteneenheden (Ke) naar Level day-evening-night (Lden) als geluidshindermaat. De Lden is een algemeen gebruikte maat voor de geluidbelasting door luchtvaart, industrie en weg- en treinverkeer.  Als Lden een betrouwbaarder beeld geeft van de geluidsbelasting voor omgeving dan is dat een overtuigende reden voor Defensie om in het vervolg te gaan rekenen in deze meeteenheid. Wilt u meer weten over deze verandering en wat dit betekent voor De Peel, dan bent u van harte welkom om te komen luisteren naar een presentatie die aan Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM) van De Peel gegeven wordt. Vervolgens gaan we ook graag in gesprek om vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Uiteindelijk gaat het erom dat u begrijpt wat er gaat gebeuren en dat het geen technische briefing wordt die alleen maar vraagtekens oplevert. Uw betrokkenheid speelt daarbij een belangrijk rol! De informatieavond is op dinsdag 19 oktober, om 19.30 uur in hotel Asteria Venray, Maasheseweg 80A, 5804 AD Oostrum (pal aan afslag Venray Noord van de A73). Inloop vanaf 19.00 uur. Op verzoek van Defensie zal de heer Hans van der Vlist leiding geven aan dit gesprek. De heer Hans van der Vlist (1947) was onder meer oud-gedeputeerde van Zuid-Holland en oud-dijkgraaf. Van 2002 – 2010 was hij op het ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu eerst directeur-generaal Milieubeheer en daarna secretaris-generaal. Vervolgens was hij plv. voorzitter van de Commissie m.e.r., de onafhankelijke commissie die adviseert over milieueffectrapportages. Hij was tot eind 2020 lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en is tot 1 oktober dit jaar voorzitter van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Rotterdam. NB: Maatregelen vanwege Covid-19 Vanwege de overheidsmaatregelen in verband met COVID-19 voor horecagelegenheden moeten bezoekers van 14 jaar en ouder een coronatoegangsbewijs en een identiteitsbewijs kunnen tonen. Wij zullen bij de ingang van de zaal bezoekers vragen hun naam en emailadres op een lijst te noteren ten behoeve van een bron- en contactonderzoek door de GGD in geval van een onverhoopte besmetting. Deze lijst wordt uiterlijk twee weken na deze bijeenkomst vernietigd. Deze informatieavond is ook op afstand te volgen via een livestreamverbindingexterne-link-icoon.

Defensie heeft in een burenmailing onderstaand bericht over het proces gepubliceerd. Wil je ook de burenmailing ontvangen? Mail dan onder vermelding van ‘aanmelding voor burenmailing’ naar: informatiedepeel@mindef.nl. Ook lees je meer info op de website van Defensieexterne-link-icoon

Onderweg naar luchthavenbesluit voor heropening vliegbasis De Peel

Defensie bereidt een luchthavenbesluit over vliegbasis De Peel voor. We willen deze vliegbasis namelijk over een aantal jaar weer kunnen gebruiken voor F-35 jachtvliegtuigen en helikopters. Hieronder leest u waarom dit zo belangrijk is en waar we zijn in het proces. We hebben de stappen voor u op een rijtje gezet en op een tijdlijn in een infographic weergegeven.

Hergebruik vliegbasis De Peel geeft geluidruimte aan jachtvliegtuigen

In de afgelopen 16 jaar zijn veel vliegbases gesloten. Hierdoor is er steeds minder militair luchthaventerrein beschikbaar en hebben we te weinig geluidruimte voor jachtvliegtuigen. Hoewel De Peel niet meer actief is als vliegbasis, is er wel nog steeds geluidruimte gereserveerd. Geluidruimte die we goed kunnen gebruiken voor oefening en training.

Training met jachtvliegtuigen is nodig om aan onze taak te voldoen

Deze oefening en training is onmisbaar voor Defensie. Hiermee bereiden we ons voor op situaties die de veiligheid en vrijheid van Nederland bedreigen. Zo kunnen we voldoen aan onze taak en verantwoordelijkheid: de belangen van Nederland en de Nederlandse bevolking beschermen. Dit kunnen we alleen als we veel en dagelijks trainen. De juiste voorbereiding helpt ons om dreigingen het hoofd te bieden. Dat maakt De Peel dus zo belangrijk als vliegbasis.

Voor heropening is een luchtvaartbesluit nodig

De Luchtvaartwet geeft aan dat voor heropening van De Peel een luchthavenbesluit nodig is. In 2019 is daarom het proces gestart om tot dit luchthavenbesluit te komen. Dit doet Defensie in overleg met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het besluit stelt kaders en richtlijnen aan vliegen vanaf de vliegbasis. Het waarborgt daarmee de belangen van gezondheid, duurzaamheid en milieu. Denk aan de compensatie van stikstofuitstoot andere wetten en regels waaraan wij ons moeten én willen houden. Zo houden wij onszelf en de leefomgeving veilig.

Nog tien stappen te gaan voor we het besluit kunnen vaststellen

De tijdlijn laat zien dat het nog even duurt voor het besluit er ligt. Eerst doorlopen we een procedure waarbij we iedereen betrekken uit de omgeving van de vliegbasis: bestuurders, ondernemers en bewoners. Stap 7 is zo’n formeel moment. Dan ligt het Ontwerp-luchthavenbesluit samen met het MER, de rapportage die de effecten op het milieu aangeeft ter inzage. Dit is een belangrijk inspraakmoment omdat u dan de gelegenheid bent hierover een mening te geven door het indienen van een zienswijze. Overigens kunt u zien dat stap 7 en 12 met elkaar te maken hebben. Ook goed om te weten. Al deze stappen moeten zorgvuldig gebeuren en dat kost tijd.

De procedure begon in de zomer van 2019. Toen was de aftrap met de Conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau. Inmiddels zijn we druk met stap 3: de publicatie van een Reactienota. De infographic laat zien welke stappen we nog moeten doorlopen. Naar verwachting ligt er in 2024 een definitief besluit. Los van de formele inspraakmomenten, komt Defensie graag in gesprek met betrokkenen. Zodra geschikte momenten zich voordoen, zal Defensie deze aangrijpen en communiceren onder andere via de burenmailing. U kunt zich daarvoor aanmelden via: informatiedepeel@mindef.nl. Meer informatie over luchthavenbesluiten vindt u op de website van het Ministerie van Defensieexterne-link-icoon.

Tijdlijn

In de tijdlijn ziet u wat er wanneer gebeurt om te komen tot een luchthavenbesluit voor Vliegbasis De Peel. De data zijn een inschatting. Defensie informeert op tijd over de voortgang via de COVM, de website, burenmailing De Peel en in gesprekken met omgeving en betrokkenen. De  infographic met de tijdlijn is hier te downloadenexterne-link-icoon.

Vanwege de coronamaatregelen is de vergadering van COVM De Peel in digitale vorm. Om het openbare karakter te behouden, plaatst Defensie voor een bepaalde tijd de audio van het overleg op de website van COVM De Peelexterne-link-icoon.  

De vergadering van COVM De Peel is vanwege de aangescherpte regels rondom het coronavirus verplaatst naar 3 december van 15.00 tot 17.00 uur in de raadszaal van de gemeente Venray. 

Defensie heeft de eerste burenmailing verstuurd. 
Wil je ook de burenmailing ontvangen? Mail dan onder vermelding van ‘aanmelding voor burenmailing’ naar: informatiedepeel@mindef.nl.

De datum voor de eerstvolgende vergadering van COVM De Peel is donderdag 8 oktober van 15.00 tot 17.00 uur in de raadszaal van de gemeente Venray. Door maatregelen die gelden rondom het coronavirus is het voor publiek beperkt mogelijk om erbij te zijn. Het overleg zal via een livestream te volgen zijn. Meer informatie en de agenda stukken volgen later.

Defensie heeft een persbericht verstuurd over de stand van zaken in het proces van een nieuw luchthavenbesluit. (Persbericht is niet meer beschikbaar).

Defensie heeft met een persbericht de website over Luchthavenbesluit militaire vliegbases gelanceerdexterne-link-icoon
Buiten een website met informatie kunnen belangstellenden zich ook inschrijven voor een burenmailing. 

 • Informatie over een Luchthavenbesluit is vaak ingewikkeld en verspreid beschikbaar. De site zet aan tot een centrale plek waar begrijpelijke informatie te vinden is, maar waar ook vragen gesteld kunnen worden. Klik hier om naar de website over Ontwikkelingen luchthavenbesluit De Peel te gaanexterne-link-icoon.
 • Defensie zoekt naar de beste manieren om belanghebbenden te informeren en contact te leggen. Daarom wordt naast de website ook een burenmailing opgestart voor de omgeving van De Peel. Bent u geïnteresseerd? Geef dan uw e-mailadres door waarop u de informatie wil ontvangen. Graag onder vermelding van ‘aanmelding voor burenmailing’ via: informatiedepeel@mindef.nl. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de verzending van de mailing. U kunt te allen tijde opzeggen als u geen informatie meer via de mail wilt ontvangen. Uw gegevens worden dan uit de database verwijderd.

Defensie heeft toegezegd de brief van Staatssecretaris Visser aan COVM De Peel over ontwikkelingen met betrekking tot Gilze Rijen op de website COVM De Peelexterne-link-icoon te plaatsen.

Brief aan de voorzitter en de leden van COVM De Peel februari 2020externe-link-icoon.

Brief COVMexterne-link-icoon.

Op 13 februari is er een openbaar COVM-overleg, waaraan burgemeester Michiel van Veen en de heer Frans Kisters (vertegenwoordiger omwonenden) deelnemen. Het overleg is van 10.00 tot 12.00 uur in het gemeentehuis in Venray. Op de website van COVM De Peelexterne-link-icoon staat de agenda en overige stukken. 

 • Luchtfoto Ke40externe-link-icoon
  • De buitenste gele stippellijn is de Ke40 geluidscontour. 
  • Rond sommige kavels staan ook streepjes. Dat betekent dat er een wijziging van het bestemmingsplan is geweest. Er ligt daar geen relatie met de geluidscontour. 

Gemert, 22 augustus 2019

Persbericht Voordracht dorpsraden voor lid commissie vliegbasis

Voordracht dorpsraden voor lid commissie vliegbasis Het ministerie van Defensie is van plan om vliegbasis De Peel te reactiveren. Rondom een militair vliegveld fungeert een Commissie Overleg Veiligheid en Milieu (COVM) als overlegstructuur. De dorpsraden Bakel, Milheeze en De Rips is gevraagd hiervoor een vertegenwoordiger aan te wijzen die namens de omwonenden meepraat. Zij dragen de heer Frans Kisters voor als lid. Namens de gemeente neemt vooralsnog burgemeester Van Veen deel aan het overleg.

De COVM is gesprekspartner voor Defensie in het proces tot reactivering van vliegbasis De Peel. Namens de gemeente neemt vooralsnog burgemeester Van Veen zitting in de commissie, zoals ook bij vliegbasis Volkel de burgemeester deel neemt aan het COVM. De drie dorpsraden dragen gezamenlijk de heer Frans Kisters voor. Peter Lucassen namens de dorpsraden: “Frans Kisters is voor ons bij uitstek geschikt omdat hij onafhankelijk is. Bovendien denkt hij helder na, formuleert rustig, hij polariseert niet en is goed in staat om mee te helpen aan een goede communicatie tussen de omwonenden, vliegbasis en gemeente. We hebben er vertrouwen in dat hij zorgvuldig en met verantwoordelijkheid zijn functie kan vervullen.” De heer Kisters woont al meer dan veertig jaar in Bakel. “Eerder was ik beroepsmatig betrokken bij het wel en wee in onze gemeente”, vertelt Frans Kisters. “Nu kan ik me, met die ervaring, inzetten voor de ontwikkelingen rondom vliegbasis De Peel. Een uitdaging die ik graag aanga.” Voor zitting in de COVM worden de leden formeel benoemd door de staatssecretaris van Defensie.

Documentatie Defensie

Tijdens de extra informatiebijeenkomst van Defensie in Milheeze heeft het ministerie toegezegd documentatie te sturen. Hieronder staan de betreffende stukken. Klik op een link om een bestand te openen. 

Extra informatieavond Defensie in Milheeze op 15 augustus

Op verzoek van Dorpsoverleg Milheeze presenteert het Ministerie van Defensie nogmaals de plannen voor re-activering van vliegbasis De Peel. Dus heb je de eerste informatiebijeenkomsten gemist en wil je graag meer weten? Kom dan aanstaande donderdag naar MFA De Schans in Milheeze, aanvang 20.00 uur.

Vanwege de sluitingsdatum voor het indienen van een zienswijze (21 augustus) is deze bijeenkomst op korte termijn gepland.

Maandagavond 1 juli houdt het Ministerie van Defensie een informatiebijeenkomst over het op termijn weer in gebruik nemen van vliegbasis De Peel

Inloop om 19.30 uur, start om 20.00 uur bij Dientje Wijn in Gemert.

Vanaf 26 juni ligt ook de conceptnotitie voor de milieueffectrapportage (MER) ter inzage. Daarin wordt de reactivering van de vliegbasis onderzocht op de gevolgen voor het milieu.

Informatiebijeenkomst

Defensie geeft een toelichting op de plannen voor de vliegbasis en voor opzet van een milieueffectrapportage. Ook legt de organisatie op deze avonden uit hoe het proces van de voorbereiding van het luchthavenbesluit in elkaar zit en hoe het publiek en andere belanghebbende partijen daarbij worden betrokken. Uiteraard is er ook ruimte om vragen te te stellen.

Conceptnotitie MER inzien

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveauexterne-link-icoon.

Wil je de stukken op papier inzien dan kun je terecht bij:

 • Gemeentehuis Venray, Raadhuisstraat 1, Venray.
 • Provinciehuis, Limburglaan 10, Maastricht
 • Ministerie van Defensie, Plein 4, Den Haag
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8, Den Haag (alleen op afspraak, telefoonnummer 070 456 89 99)

Vragen en opmerkingen kun je mailen naar informatiedepeel@mindef.nl.

Defensie heeft op 15 december 2023 een nieuwsbericht gedeeld met als titel 'Meer ruimte nodig voor Defensie om veiligheid te waarborgen'. Het nieuwsbericht staat op de website van Defensieexterne-link-icoon.
Meer informatie vindt u op:
> Toename gebruik jachtvliegtuigcapaciteitexterne-link-icoon
> Korte en smalle onverharde landingsbaanexterne-link-icoon