Begroting 2018: Positieve begroting met ruimte voor nieuwe investeringen

De Begroting 2018, de laatste van dit college, schetst een positief beeld: de begroting is structureel sluitend, er is een positieve algemene reserve en bovendien vervalt het preventief financieel toezicht van de provincie nu definitief.

Wethouder Miranda de Ruiter: “De laatste begroting van dit college laat een robuust financieel plaatje zien. Van een moeilijke financiële situatie zijn we naar een plus gegaan. We hebben dus veel bereikt in vier jaar.“ Ze besluit: “We blijven alert en we blijven sparen om de algemene reserve helemaal op peil te brengen, zodat we mogelijke toekomstige tegenvallers kunnen opvangen.”

Investeringen
Nu de financiën weer op orde zijn, is er meer geld om te investeren. Zo komen er extra opsporingsambtenaren voor milieutaken en handhaving. Ook gaat er een fors bedrag naar sport, om het zwembad voorlopig open te houden om een structurele oplossing te zoeken en het derde hockeyveld te bekostigen. Daarnaast is er een flinke investering in openbaar beheer, voor nieuwe riolering, openbaar groen, wegen en verlichting. Op sociaal vlak gaat er geld naar onder meer het verlagen van de eigen bijdrage Wmo en naar mantelzorgondersteuning. Daarnaast is er in de begroting aandacht voor participatie en duurzaamheid. Zo komt er een initiatievenfonds en is de gemeente bezig met het verduurzamen van het eigen vastgoed. Hierbij ligt vooral ook de focus op het stimuleren en faciliteren van initiatieven van inwoners en bedrijven.

Gemeenteraad
Het college van B&W biedt de Begroting 2018 tijdens de raadsvergadering op 5 oktober aan de gemeenteraad aan. Op 9 november staat de begroting ter besluitvorming op de agenda van de gemeenteraad.

Begroting in beeld
Ook voor de Begroting 2018 is een overzichtelijk beeldverslag gemaakt. Een handig hulpmiddel om snel inzicht te krijgen in de gemeentelijke financiën. De zogenoemde infographic komt in de gemeenterubriek en vindt u ook hieronder.

PDFGemeentebegroting 2018 - PDF in HR.pdf