Bekendmaking voorgenomen uitgiften

Als de gemeente Gemert-Bakel van plan is om onroerende zaken (bijvoorbeeld gronden, panden) te verkopen, te bezwaren, te verhuren of in gebruik te geven, dan moet zij dat openbaar bekend maken. Dit om iedereen gelijke kansen te geven.

Hieronder maakt de gemeente Gemert-Bakel bekend welke onroerende zaken zij van plan is uit te geven (te verkopen, te bezwaren, te verhuren of in gebruik te geven).  Wilt u meer informatie over een uitgifte? Stuur dan een e-mail naar gemeente@gemert-bakel.nl.

Voornemens tot verkoop bouwkavel Smartpark

De gemeente Gemert-Bakel heeft het voornemen om een bouwkavel gelegen in het project Smartpark te Gemert, kadastraal bekend Gemert Sectie O nr. 3726 (gedeeltelijk), te verkopen en een koopovereenkomst aan te gaan met de kandidaat-koper.

De bouwkavels gelegen in het project Smartpark worden door de gemeente Gemert-Bakel te koop aangeboden via verschillende daarvoor bestemde online en offline kanalen, waaronder de website van gemeente Gemert-Bakel en de makelaar, Gemerts nieuwsblad. Gegadigden kunnen zich vrijelijk melden bij gemeente Gemert-Bakel en worden op een inschrijvingslijst geplaatst, waarna de gemeente aan de hand van objectieve, redelijke en toetsbare criteria heeft beoordeeld of gegadigde in aanmerking komt voor verwerving van een bouwkavel gelegen in het project Smartpark.

Uit toetsing blijkt dat de koper voldoet aan alle gestelde eisen om in aanmerking te kunnen komen voor het verwerven van de bouwkavel.

Mede gezien de hierboven geschetste feiten en omstandigheden meent de gemeente Gemert-Bakel dat vaststaat dan wel redelijkerwijs mag worden aangenomen dat kopers op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige serieuze gegadigden is die in aanmerking komt voor verwerving van de bouwkavel.

Vervaltermijn

De gemeente Gemert-Bakel geeft na 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie verdere uitvoering aan haar voornemen om de koopovereenkomst aan te gaan, tenzij voordien door een belanghebbende een kort geding tegen dit voornemen aanhangig is gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost Brabant. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot mevrouw C. Vos via gemeente@gemert-bakel.nl

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Voornemens tot verkoop kavels Elsendorp:

De gemeente Gemert-Bakel heeft het voornemen om  2 bouwkavels gelegen in het project Woon-werkkavels Elsendorp, kadastraal bekend Gemert Sectie C  nr. 4267 (gedeeltelijk), te verkopen en koopovereenkomsten aan te gaan met beide kandidaat-kopers.

De percelen zijn door de gemeente Gemert-Bakel per inschrijving te koop aangeboden via verschillende daarvoor bestemde online en offline kanalen, waaronder de website van gemeente Gemert-Bakel en het Gemerts nieuwsblad. Gegadigden konden zich vrijelijk melden bij gemeente Gemert-Bakel, waarna de gemeente aan de hand van objectieve, redelijke en toetsbare criteria heeft beoordeeld of gegadigden in aanmerking komen voor verwerving van een bouwkavel gelegen in het woon-werkproject Elsendorp.

Uit toetsing blijkt dat beide kopers voldoen aan alle gestelde eisen om in aanmerking te kunnen komen voor het verwerven van de twee bouwkavels. 

Mede gezien de hierboven geschetste feiten en omstandigheden meent de gemeente Gemert-Bakel dat vaststaat dan wel redelijkerwijs mag worden aangenomen dat kopers op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige serieuze gegadigden zijn die in aanmerking komen voor verwerving van de bouwkavels.

Vervaltermijn

De gemeente Gemert-Bakel geeft na 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie verdere uitvoering aan haar voornemen om de koopovereenkomst aan te gaan, tenzij voordien door een belanghebbende een kort geding tegen dit voornemen aanhangig is gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost Brabant. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot mevrouw C. Vos via gemeente@gemert-bakel.nl

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

De gemeente Gemert-Bakel geeft na 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie verdere uitvoering aan haar voornemen om de koopovereenkomst aan te gaan, tenzij voordien door een belanghebbende een kort geding tegen dit voornemen aanhangig is gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost Brabant. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de gemeente via gemeente@gemert-bakel.nl.

Als u niet binnen 20 dagen reageert op een voorgenomen uitgifte, dan vervalt uw recht om tegen het besluit en het aangaan van de overeenkomst in rechte op te komen of een schadevergoeding te vorderen.

Als binnen 20 dagen na de publicatie van een voorgenomen uitgifte geen bericht is ontvangen, dan kan het college van burgemeester en wethouders een besluit nemen over het aangaan van de overeenkomst. Wij houden deze twintig dagen aan, omdat anders de gemeente Gemert-Bakel en haar contractspartijen onredelijk worden benadeeld.

Te koop

Hieronder vindt u alle gronden, gebouwen, percelen en bouwkavels die we te koop aanbieden.