default iconBekendmaking voorgenomen uitgiften

Als de gemeente Gemert-Bakel van plan is om onroerende zaken (bijvoorbeeld gronden, panden) te verkopen, te bezwaren, te verhuren of in gebruik te geven, dan moet zij dat openbaar bekend maken. Dit om iedereen gelijke kansen te geven.

Hieronder maakt de gemeente Gemert-Bakel bekend welke onroerende zaken zij van plan is uit te geven (te verkopen, te bezwaren, te verhuren of in gebruik te geven).  Wilt u meer informatie over een uitgifte? Stuur dan een e-mail naar gemeente@gemert-bakel.nl.

De gemeente Gemert-Bakel geeft na 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie verdere uitvoering aan haar voornemen om de koopovereenkomst aan te gaan, tenzij voordien door een belanghebbende een kort geding tegen dit voornemen aanhangig is gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost Brabant. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de gemeente via gemeente@gemert-bakel.nl.

Als u niet binnen 20 dagen reageert op een voorgenomen uitgifte, dan vervalt uw recht om tegen het besluit en het aangaan van de overeenkomst in rechte op te komen of een schadevergoeding te vorderen.

Als binnen 20 dagen na de publicatie van een voorgenomen uitgifte geen bericht is ontvangen, dan kan het college van burgemeester en wethouders een besluit nemen over het aangaan van de overeenkomst. Wij houden deze twintig dagen aan, omdat anders de gemeente Gemert-Bakel en haar contractspartijen onredelijk worden benadeeld.

Te koop

Hieronder vindt u alle gronden, gebouwen, percelen en bouwkavels die we te koop aanbieden.