Bekendmakingen

Officiële publicaties van de gemeente staan op de landelijke website van de overheidexterne-link-icoon. Denk aan bestemmingsplannen, bekendmakingen, verordeningen of omgevingsvergunningen.
U kunt ook specifiek zoeken op Gemert-Bakelexterne-link-icoon.

Besluiten die gaan over uw buurt staan op Berichten over uw buurt externe-link-icoon. Meld u aan voor de e-mailserviceexterne-link-icoon en u blijft automatisch op de hoogte van berichten over uw buurt.

Bezwaar, beroep en zienswijze

1. Ingekomen aanvraag

Geen bezwaar mogelijk.

2. Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Binnen 6 weken na de datum van publicatie kan door iedereen een gemotiveerde zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders (Postbus 10.000, 5420 DA Gemert). De zienswijze moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen de zienswijze is gericht en de gronden van de zienswijze. Mocht het echt niet anders kunnen, dan kunt u een afspraak maken om een mondelinge zienswijze in te dienen.

3. Besluit reguliere omgevingsvergunning

Iedere belanghebbende kan binnen 6 weken na datum verzending besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de vergunde activiteit wordt stopgezet.

Indien er sprake is van spoed, gelet op de betrokken belangen, kunt u nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in ’s-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hierbij dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd. Digitaal een bezwaarschrift indienen? Dat kan via onze website. Typ ‘bezwaarschrift’ in het zoekveld.

4. Definitief besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Tegen deze besluiten kan door een belanghebbende, die ook een zienswijze heeft ingediend, binnen 6 weken na de datum van publicatie een gemotiveerd beroepschrift worden ingesteld bij de Rechtbank ’s-Hertogenbosch.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift is gericht en de gronden van het beroepschrift. Het beroepschrift kunt u toesturen aan de rechtbank in ’s-Hertogenbosch. Het indienen van een beroepschrift houdt niet in dat de vergunde activiteit wordt stopgezet.

Indien er sprake is van spoed, gelet op de betrokken belangen, kunt u nadat u een beroepschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in ’s-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hierbij dient een afschrift van het beroepschrift te worden gevoegd.

5. Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

De melding ligt 6 weken ter inzage na datum publicatie. Tegen deze melding kan geen bezwaarschrift worden ingediend.

Adres rechtbank:

Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch

Meer informatie

Voor het indienen van zienswijzen en bezwaar/beroep geldt de datum zoals deze is vermeld in het Gemeenteblad of Staatscourant. U kunt de plannen ook, op afspraak, in het gemeentehuis inzien.