Bestemmingsplannen

Bestemmingsplan, wijziging

In een bestemmingsplan ligt vast wat de bestemming of functie van een stuk grond is. In een bestemmingsplan staan ook regels over het gebruik van de grond en wat daarop gebouwd is (bouwwerken). Aanvragen voor een omgevingsvergunning worden onder meer hieraan getoetst.

Bestemmingsplannen digitaal inzien
U kunt bestemmingsplannen ook digitaal inzien. Ga hiervoor naar ruimtelijkeplannen.nl. Kunt u het bestemmingsplan voor uw perceel niet terugvinden? Neem dan contact met ons op.

Afwijken van het bestemmingsplan
Wilt u een (bouw)plan realiseren dat niet past binnen het bestemmingsplan? En een afwijking van het bestemmingsplan is niet mogelijk? Dan kunt u het college van burgemeester en wethouders schriftelijk verzoeken het bestemmingsplan te wijzigen.

Uw plan moet uiteraard voldoen aan (milieu)regelgeving zoals de Wet geluidhinder en de flora- en faunawetgeving. Vaak moeten ook onderzoeken plaatsvinden naar bijvoorbeeld de bodemkwaliteit of archeologische waarden. De procedure tot wijziging of herziening van een bestemmingsplan duurt tussen de 6 tot 12 maanden. Voor de kosten verwijzen we u naar onze actuele legesverordening.

Principeverzoek
Omdat een procedure voor wijziging van het bestemmingsplan tijdrovend is en kostbaar, kunt u het beste eerst een principeverzoek indienen. U weet dan of de gemeente bereid is om medewerking te verlenen.

Wilt u direct een verzoek doen voor een wijziging van het bestemmingsplan? Neem dan contact op met de gemeente en vraag naar een zaakbeheerder bestemmingsplanprocedures.

Lees meer

Principeverzoek

U wilt gaan (ver-)bouwen of een gebouw of ruimte anders gaan gebruiken, maar dat is niet toegestaan volgens het bestemmingsplan? Dan kunt u een principeverzoek indienen.

Wat is een principeverzoek?
U vraagt als het ware informeel wat het college van B&W van uw plan vindt. Het college bepaalt dan of zij een planologische procedure op wil starten om uw plan mogelijk te maken.

Waarom een principeverzoek?
Het voordeel van een principeverzoek is dat u geen bouwplan of aanvraag voor wijziging van het bestemmingsplan tot in detail hoeft uit te werken. De daarbij behorende leges spaart u (voorlopig) uit. Een principeverzoek biedt bovendien de mogelijkheid om in overleg met de gemeente uw plan in overeenstemming te brengen met het planologische beleidskader en de ruimtelijke kwaliteitseisen die de gemeente stelt.

Wanneer zinvol?
Het indienen van een principeverzoek is vooral zinvol bij grotere plannen of als er geen duidelijk afgebakende beleidskaders zijn waaraan de gemeente uw plan kan toetsen. Vooraf kunt u natuurlijk altijd even afstemmen met de gemeente.

Schriftelijke reactie
Wij proberen om binnen acht weken een schriftelijke reactie op uw principeverzoek te geven. Dit is geen formeel besluit. Er is daarom geen bezwaar- of beroepsmogelijkheid. Kijk voor de kosten in de actuele legesverordening.

Aanvraag
Via dit formulier kunt u uw principeverzoek digitaal (of schriftelijk) indienen bij het college van B&W. Het is belangrijk dat u inzichtelijk maakt hoe u tot uw plan bent gekomen. Bij het aanvraagformulier moet u een aantal stukken meesturen:

plattegrond van het perceel met bestaande en nieuwe bebouwing
tekening met fictieve maatvoering (goot- en nokhoogte, afstand tot perceelgrens)
foto’s van de bestaande situatie

Toetsing
De gemeente beoordeelt uw principeverzoek op basis van
(1) een beleidstoets: mag er op de voorgestelde locatie worden gebouwd en/of is de voorgestelde functie passend op de betreffende locatie
(2) een ruimtelijke kwaliteitstoets: inpassing in de omgeving
(3) toets aan wet- en regelgeving: onder meer natuur, milieu en archeologie

Als dat nodig is, kunt u na overleg met de behandelend ambtenaar aanpassingen doen om de haalbaarheid van uw plan te vergroten.

Vervolgtraject
Na de beoordeling van uw plan ontvangt u een reactie. Is deze positief? Dan kunt u uw plan verder (laten) uitwerken.

Bij een positief besluit van het college, gaat een planologische procedure niet meteen van start. Eerst moet u met onderzoeken aantonen dat uw plan voldoet aan de regels. Ook sluit het college een planschadeverhaalsovereenkomst met u af en legt de gemeente de afspraken over het kostenverhaal contractueel met u vast. Daarna kunt u een aanvraag omgevingsvergunning of wijziging van het bestemmingsplan indienen en start de planologische procedure.

De geldigheidsduur van het positieve advies vanuit de gemeente is maximaal één jaar na de verzenddatum van de brief. Binnen deze termijn verwachten wij dat u een formele, compleet ingediende aanvraag omgevingsvergunning of wijziging bestemmingsplan bij ons indient.

Geen garantie voor vergunning
Wij wijzen u erop dat een aanvraag omgevingsvergunning niet automatisch wordt gehonoreerd als na een positief principebesluit aan bovenstaande voorwaarden is voldaan. Tijdens de planologische procedure kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen en kunnen adviesorganen advies uitbrengen op uw plan. De ingebrachte zienswijzen en adviezen wegen mee bij de uiteindelijke beslissing op uw aanvraag.

Lees meer