Rekenkamercommissie

De gezamenlijke rekenkamercommissie Gemert-Bakel en Laarbeek is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraden ondersteunt bij haar controlerende taak. De commissie onderzoekt of het gemeentelijke beleid goed is uitgevoerd en het gewenste effect heeft gehad. Zij kijkt daarbij ook of er geen geld is verspild. Met haar onderzoeken wil de rekenkamercommissie een bijdrage leveren aan de kwaliteit van bestuur van de gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek.

Hoe werkt de rekenkamercommissie?
Aan de aan de hand van een aantal criteria bepaalt de rekenkamercommissie welk onderzoek ze gaat uitvoeren. Deze criteria zijn o.a. het maatschappelijk belang, het financieel belang, het risico en de twijfel over het functioneren van de uitvoering.

Na selectie wordt een onderzoeksplan gemaakt, dat ter kennisname aan de gemeenteraad wordt gestuurd. Dit wordt jaarlijks vastgesteld. Het onderzoeksplan geeft weer wat de rekenkamercommissie gaat onderzoeken, waarom en hoe het onderzoek plaatsvindt. Dan volgt het onderzoek. Uiteindelijk worden de resultaten, conclusies en aanbevelingen van elk onderzoek weergegeven in een rapport. Dit rapport is openbaar en wordt ter behandeling aan de gemeenteraad aangeboden.

Onderzoeksprogramma
De rekenkamer kiest haar onderzoeksonderwerpen zelf. Ideeën voor onderwerpen vindt ze bijvoorbeeld via de programmabegroting, raadsnotulen en de actualiteit. Ook suggesties van inwoners uit de gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek zijn welkom.

Hebt u ideeën? Deze kunt u doorgeven aan de secretaris, via 0492 469700. 

Samenstelling rekenkamercommissie
De commissie bestaat uit 3 externe leden.


Foto John Verhoeven
John Verhoeven,
extern lid, voorzitter 

foto Jeroen Sanders
Jeroen Sanders,
extern lid
foto Cees Lommers
Cees Lommers,
extern lid
foto René van Heijnsbergen
René van Heijnsbergen,
secretaris


Lopend en afgerond onderzoek
Hieronder vindt u de lopende en afgeronde onderzoeken van de rekenkamercommissie.

PDFRapportage Klachtafhandeling in Gemert-Bakel.pdf

PDFRapport Inhuur van handhavers in Gemert-Bakel en Laarbeek.pdf