Boothuizen Bakel

We gaan beginnen!

De firma Adriaans heeft opdracht gekregen om de werkzaamheden aan de Boothuizen uit te voeren. Zij starten met de voorbereidende werkzaamheden op maandag 13 maart en zullen naar verwachting in de week van 24 juli klaar zijn.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van de woningen is tijdens de uitvoering beperkt. Er wordt voor gezorgd dat u te voet en lopend met de fiets aan de hand altijd bij uw woning kunt komen. Het kan voorkomen dat u gedurende enige tijd niet met de auto bij uw woning kunt komen.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de overlast zoveel als mogelijk te beperken.

Als er wordt gestart met een nieuwe fase dan wordt u door de aannemer hierover van te voren geïnformeerd inclusief praktische informatie over bijvoorbeeld het afval ophalen.

Meer informatie

Heb je vragen over de inrichting van de openbare ruimte? Neem dan contact op met Paul van Eck, projectleider team Openbaar Beheer, via e-mail gemeente@gemert-bakel.nl of bel naar telefoonnummer 0492-378 500.

Terugkoppeling op vragen/opmerkingen inrichtingsplan Boothuizen nav bijeenkomst 13-09-2022

De huisnummer specifieke vragen omtrent het verplaatsen van een boom (in verband met het zicht), aanpassing van beplanting, slecht doorlatendheid van de grond, etc. worden aangepast op het inrichtingsplan en meegenomen in de uitvoering.

Indien gemaakte opmerkingen niet meegenomen worden, omdat het conform beleid of technisch gezien niet mogelijk is of niet ten goede komt voor het algemeen belang, wordt er hieronder op ingegaan.

Overige vragen en opmerkingen die niet terugkomen in deze terugkoppeling inzake de ligging van de zijstraat en omgeving naar de huisnummers 43-47-49 worden op een later moment separaat beantwoord. Dit, omdat de definitieve situatie momenteel nog onder bewerking is.

Het aanleggen van een tweede inrit bij de woningen die aansluit op de Boothuizen is niet toegestaan. Uitzonderingen hierop zijn de hoekpercelen (7 stuks aan de zuidzijde), gelegen aan de doorgaande weg Boothuizen (dus niet de zijstraten), mits de inrit is gelegen tegen de achterste erfgrens. In het nieuwe beleid, dat binnenkort wordt vastgesteld is een tweede inrit bij een woning niet meer mogelijk om versnippering van de openbare ruimte tegen gegaan en om het creëren van een verkeersonveilige situatie te voorkomen.

De specifieke vragen over het (ver)plaatsen van lichtmasten zijn bekend en hiermee wordt in het plan zo goed als mogelijk rekening gehouden bij de verdere uitwerking. Naast het pad aan de Fabrieksloop wordt geen (dynamische) verlichting worden geplaatst. Het pad heeft een informeel karakter waardoor we in de avond hier een zoveel als mogelijk rustige en donkere omgeving voor mens en dier willen behouden.

Het maaien van open verharding gebeurt op dezelfde manier als bij grasveldjes in het openbaar groen. Dit betekent dat deze worden meegenomen in dezelfde maaironde. Het gras wordt in het groeiseizoen regelmatig gemaaid en voldoende kort gehouden.

Het bloemrijk grasland, grenzend aan de Fabrieksloop wordt minder vaak gemaaid en is opgenomen in het ecologisch maaibeheer. Dit betekent dat de overs één tot twee keer per jaar worden gemaaid, waarna het maaisel ter plekke wordt gehooid en vervolgens afgevoerd. Met dit extensieve beheer van maaien en afvoeren geven we inheemse kruiden de kans om zich te ontwikkelen en vinden wilde bijen, vlinders, vogels en andere dieren hier een leefgebied.

De Els wordt vervangen door een zachte Es (Fraxinus Pennsylvanica ‘Summit’)

De meeste bomen voor de woningen worden niet groter dan 6 meter. Gezien de afstand van de woningen, vormen deze bomen geen schaduw op de daken. De bomen die groter worden dan 6 meter, worden op locaties geplant waar deze geen schaduwval veroorzaken op de daken.

Er worden beperkte zitplaatsen geplaatst worden na aanleg van de openbare ruimte.

Tijdens de aanlegfase is er rekening gehouden met een parkeerstrook aan de noordzijde. De ondergrondse infra, zoals riolering en kabels en leidingen zijn hierop aangepast. Met een parkeerstrook aan de Noordzijde zijn er voldoende parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Bij aanleg van een extra parkeerstrook aan de zuidzijde gaat er ruimte verloren voor openbaar groen en waterinfiltratie.

Door het planten van bomen en, indien nodig, palen is dit na het woonrijp maken van Boothuizen niet meer mogelijk.

Zover bekend is het altijd de bedoeling geweest om half verharding te realiseren (gelijkwaardig zoals wat er nu ligt) met als stedenbouwkundige gedachten ‘de toegang naar een boerenerf’. Op verzoek is dit nu aangepast naar open en gesloten verharding.

De situaties zijn nogmaals beoordeeld. Geconcludeerd wordt dat er ter plaatse voldoende zicht is op de Hilakker. Tevens bevinden beide straten, de Hilakker en Boothuizen, in een 30 km-zone.

Dit is mogelijk en wordt aangepast in het ontwerp.