Geheimhouding persoonsgegevens

Wilt u niet dat bedrijven uw persoonsgegevens kunnen opvragen uit de Basis Registratie Personen (BRP)? Dan kunt u een verzoek indienen om uw gegevens geheim te houden. Dit is gratis.

In behandeling

U ontvangt na uw verzoek binnen vier weken een schriftelijke kennisgeving. Als wij op grond van geldende wet- of regelgeving toch gegevens moeten verstrekken dan stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte.

Gegevens verstrekken

De gemeente is verplicht uw gegevens altijd te geven aan:

  • Politie, justitie en Belastingdienst. Dat geldt ook voor andere overheidsinstellingen of instellingen met een publiekrechtelijke taak die hierom vragen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie wordt gegeven.

De gemeente geeft uw gegevens soms aan:

  • overheidsinstellingen en maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen. Zij maken hiervan gebruik bij het uitvoeren van hun wettelijke taken. Alleen als dat het geval is, verstrekken wij uw gegevens.
  • verplichte derden, zoals een faillissementscurator of een advocaat. Dit zijn instanties of personen die voor de uitvoering van wettelijke taken gebruik moeten maken van de juiste persoonsgegevens.

Heeft u om geheimhouding van uw persoonsgegevens gevraagd en verzoekt een “verplichte derde” om uw gegevens? Dan weegt het college van burgemeester en uw belang af tegen  het algemene belang van de aanvrager. Voordat het college besluit gegevens te verstrekken informeren wij u hier schriftelijk over. U kunt dan binnen vier weken een bezwaarschrift indienen bij het college. Uw gegevens geven wij niet door tijdens de beroepstermijnen.

De gemeente geeft uw persoonsgegevens nooit aan:

  • particulieren
  • commerciële instellingen