Grondwater, tijdelijke lozing (bij bronnering)

Als u start met het graven van een bouwput of kelder, dan is het de bedoeling dat u het overtollige grondwater loost op oppervlaktewater, zoals een sloot, plas of vijver. Als dit echt niet mogelijk is, kan er ook geloosd worden op de riolering. Voor het onttrekken en lozen van grondwater op oppervlaktewater of op de riolering heeft u toestemming of een vergunning nodig.
Als u grondwater wilt onttrekken en/of lozen, meld dit dan altijd eerst bij het waterschap. Het kan zijn dat u een vergunning nodig heeft.

Hoe verloopt de behandeling bij de gemeente?

Wilt u lozen op het riool? Neem dan – na goedkeuring van het waterschap – contact op met de gemeente. De gemeente beoordeelt dan waar u kunt lozen. 

U dient een aanvraag in met de volgende gegevens:

  • Naam aanvrager, feitelijke lozer en contactgegevens
  • Gegevens onttrekking en lozing (tijdsduur, hoeveelheid)
  • De goedkeuring van het waterschap

Kosten en doorlooptijd

Alleen complete aanvragen kunnen we in behandeling nemen. De doorlooptijd bedraagt  circa 2 weken.

Aan de melding zijn geen kosten verbonden. Afhankelijk van de kwaliteit van het water dat u gaat lozen, kan de gemeente extra kosten moeten maken voor onderhoud van de riolering. Deze berekenen wij door. Wanneer de gemeente leidingen aan moet leggen zodat u grondwater kunt lozen, zijn hier ook kosten aan verbonden. De werkelijke kosten, inclusief voorbereiding en toezicht, worden door de gemeente bij u in rekening gebracht.

Voorwaarden voor aannemers bij lozing grondwater op riolering

  • U plaatst een zandvangconstructie met een op de lozing afgestemde capaciteit;
  • U plaatst een hoogwatersignalering;
  • U gebruikt de lozingspunten die de gemeente aangeeft;
  • Lozing van grondwater kan plaatsvinden in een put (met een deksel) of een kolk (rooster in de trottoirband). Bij langduriger lozingen of bij verkeersonveilige situaties maakt de gemeente, op kosten van de aanvrager, een aparte aansluiting