Handhaving

Indien u denkt dat iemand de regels overtreedt, dan is het mogelijk om bij de gemeente een ‘verzoek tot handhaving’ in te dienen. Om te kunnen verzoeken tot handhaving is het volgens de wet vereist dat u bent aan te merken als belanghebbende. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken.
U richt uw verzoek aan het college van burgemeester en wethouders.

Indienen verzoek tot handhaving

Indien u denkt dat iemand de regels overtreedt, dan is het mogelijk om bij de gemeente een ‘verzoek tot handhaving’ in te dienen. Om te kunnen verzoeken tot handhaving is het volgens de wet vereist dat u bent aan te merken als belanghebbende. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken.

Indien het bijvoorbeeld een bouwwerk betreft dat gebouwd is zonder bouwvergunning, dan kunnen bijvoorbeeld de buren aangemerkt worden als belanghebbende.

Voorwaarden

Om uw verzoek te kunnen beoordelen moet dit op naam zijn. Alleen dan kunnen we beoordelen of u belanghebbende bent. Tijdens de behandeling van het handhavingsverzoek wegen we uw belang en dat van de andere partij tegen elkaar af. Hierbij wordt dus wel bekend wie het verzoek heeft ingediend.

Verder dient het handhavingsverzoek te zijn ondertekend en dient u concreet aan te geven wat u van ons verwacht.

Terecht of niet terecht?

Een verzoek kan terecht of niet terecht zijn. Een toezichthouder van de gemeente voert een onderzoek ter plaatse uit bij de mogelijke overtreder en bij de verzoeker.

Als er een overtreding wordt gevonden, dan gaat de gemeente eerst onderzoeken of nog een vergunning of toestemming verleend kan worden. Is dit niet mogelijk, dan zal de illegale situatie beëindigd moeten worden.
Dat betekent bijvoorbeeld dat een illegaal gebouwd bouwwerk moet worden afgebroken of dat een bepaald gebruik moet stoppen.

Als er geen overtreding is gevonden, dan ontvangt de verzoeker een schriftelijke afwijzing. Als u het hiermee niet eens bent, kunt u bezwaar en beroep indienen.

Kosten en doorlooptijd

U richt uw verzoek aan het college van burgemeester en wethouders. Daarna besluit de gemeente binnen acht weken op een ingediend handhavingsverzoek. Deze termijn van acht weken kan worden verlengd met een redelijke termijn.

Een verzoek tot handhaving indienen is gratis.

Klacht

Een verzoek tot handhaving is niet hetzelfde als een klacht.
Het is ook mogelijk om bij de gemeente een klacht in te dienen. Een klacht kan anoniem worden ingediend. Maar bij een klacht heeft de gemeente niet de verplichting om een besluit te nemen. Bij een verzoek tot handhaving is dat wel het geval.

Aan het afhandelen van een klacht zijn geen kosten en wettelijke termijnen gekoppeld.