""

Kijk in de Wijk: Bakel, wijk gelegen tussen Dorpsstraat-Roessel en Schoolstraat- Auerschootseweg

Aanwezigen:

Willie van Geel, Gebiedsbeheerder
Marco Tielemans, Teamleider Buitendienst
Michiel van Veen, Burgemeester
Bibi van den Bosch, Communicatiemedewerker
Janine Rechters, Beleidsmedewerker Sociaal Domein
Sjoerd Pijpers, Vakspecialist Verkeer en Vervoer
Joris van Loon, Raadslid
Therese van den Eventuin-Boogaerts, Raadslid

Voorstelronde

Startpunt is de kerk te Bakel. Aanwezigen stellen zich kort voor aan de groep. De onderwerpen die besproken worden, zijn vooraf door inwoners aangemeld. De route is op basis daarvan bepaald en vooraf aan de inwoners toegestuurd.

Locaties

Vraag/klacht

Mevrouw heeft aangegeven dat zij het fietspad / trottoir erg slecht vindt in de Dorpsstraat.

Reactie ter plaatse

De gebiedsbeheerder OB heeft aangegeven dat de kwaliteit voldoende lijkt.

Oplossing

Vanuit een extern bedrijf worden de paden op vaste termijnen geschouwd, waarna bepaald wordt of er wel of geen actie moet worden ondernomen. Binnenkort wordt opnieuw onderzoek uitgevoerd (volgens standaard planning) door het externe bureau om de kwaliteit te meten.

Vraag/klacht

Mevrouw geeft aan dat het zicht slecht is ter hoogte van het zebrapad bij Sigmans vanwege de aanwezige bomen. Daarnaast geeft zij de opmerking dat verkeer bij het zebrapad gewoon doorrijdt.

Reactie ter plaatse

De situatie is ter plaatse bekeken. Geconcludeerd is dat het zicht voldoende is, maar dat de witte stenen van het zebrapad grauw zijn geworden. Toegezegd is dat de buitendienst deze stenen gaat schoonspuiten.

Oplossing

De toezegging is op 28-6-2023 uitgevoerd.

Vraag/klacht

Het vrachtwagenverbod ter plaatse wordt niet gehandhaafd. (Alleen firma Rooijakkers uit Milheeze mag erdoor.) De oplossing is volgens mevrouw een chicane maken. De burgemeester voorziet echter problemen met dit voorstel, daar deze oplossing veel agressie en onbegrip oproept bij mensen.

Reactie ter plaatse

Het voorstel van de burgemeester was dat De Stem Van Bakel inventariseert of er onder de inwoners van Bakel een gedragen voorstel ligt voor aanpassing van de weg.

Oplossing

Initiatief voor besprekingen ligt bij De Stem van Bakel.

Vraag/klacht

Vanaf het tankstation naar Milheeze is de rijbaan (tegenwoordig) asfalt. Daarom wordt er nu gemakkelijke (te) hard gereden vindt mevrouw. Ook wordt volgens haar de hard gereden op de Molenakkers tussen de drempel Hooge Braak en de drempel Sigmans.

Reactie ter plaatse

Deze observatie is de persoonlijke mening van de burger.

Oplossing

Er zijn geen metingen en/of ongevallen registers die de observatie van mevrouw ondersteunen. Er wordt geen actie ondernomen.

Dorpsstraat in Bakel

Aanvullende reactie beleidsmedewerker:

De gegevens rond ongevallen zijn opgehaald uit de nationale database die registraties van politie, verzekeraars en ziekenhuizen bevat. De snelheid op de Dorpsstraat in Bakel is geanalyseerd op basis van de gegevens van passerende auto’s waarin navigatie- en/of mobiele telefonie aanwezig was.

De ongevallen die er plaatsvonden sinds 2014, 7 stuks waarbij overwegend automobilisten betrokken waren, hadden niets te maken met snelheid en alles met het verlenen van voorrang. Bij de ongevallen waren geen voetgangers betrokken. Op basis hiervan mag worden gesteld dat de oversteekbaarheid van de weg vooralsnog acceptabel is te noemen. Hoewel enige barrièrewerking mag worden verondersteld, is geen sprake van een onveilige situatie voor voetgangers.

Qua snelheid is, voor een oordeel in juni 2023, gekeken naar een uitsnede van de maand mei 2023. 

Zoals uit bovenstaande weergave van de gereden snelheden door motorvoertuigen, is op te maken dat weliswaar sneller wordt gereden dan 30 km/uur, maar dat alleen op een rechtstand tussen de Molenakkers en Hooge Braak sprake was van snelheden waarbij harder dan 40 km/uur werd gereden.

Dat, afgezet tegen het feit dat de ongevallen die er hebben plaatsgevonden niet echt met snelheid van doen hadden, maakt dat de noodzaak om de Dorpsstraat aan te pakken lager ‘scoort’ dan elders het geval is. Overall, kan je spreken van een relatief veilige verkeerssituatie.

Het verkeersbeeld, op basis van bovenstaande gegevens, schetst een situatie die, in vergelijking met andere, geen directe aanleiding geeft om er wat aan te doen.

Vraag/klacht

Mevrouw wil de bank bij Mariagrot aan de Dorpsstraat-Julianastraat bespreken.

Reactie ter plaatse

De betreffende bank is een bank ter ere van een 100-jarige burger. De locatie is door familie gekozen; dit maakt het lastig om de bank weg te halen. De burgemeester kwam met het idee dat als de bank ik kwestie is versleten, dat dan de bank wordt weggehaald. Het plaatje kan dan terug naar de gemeente en kan worden opgeborgen of een speciale plek krijgen toegewezen.

Oplossing

Omdat het bankje versleten is zal het worden weggehaald, het is niet meer veilig. Momenteel wordt er beleid opgesteld voor objecten in de ruimte, waar bankjes onder vallen. Zodra dit beleid vastgesteld is zal besloten worden wat er gebeurt met het gepersonaliseerde plaatje van het bankje.

Vraag/klacht

Opvolgend vroeg mevrouw een bank aan de Eerste Zandweg, na Speelweide.

Reactie ter plaatse

Betreffend verzoek moet beoordeeld worden.

Oplossing

Dit verzoek wordt momenteel beoordeeld door de gemeente.

Vraag/klacht

Mevrouw doet het verzoek om een bank te laten plaatsen op de hoek van Hoge Braak – Roessel. Hierachter wordt in de nabije toekomst een appartementencomplex gebouwd. Het zichtveld van het bankje moet daarom in de richting van de bushalte worden geplaatst.

Reactie ter plaatse

Deze bank is door de gemeente toegezegd.

Oplossing

De bank is geplaatst.

Aanvullende vragen door diverse bewoners tijdens de Kijk in de Wijk

Tijdens de wandeling is aangegeven dat de lichtmast bij Dorpsstraat 64 al geruimde tijd weg is. De gebiedsbeheerder heeft aangegeven dat dit komt doordat benodigd materiaal niet voor handen is bij Heijmans. Eenzelfde situatie gaat op voor de lichtmast aan Nieuwe Uitleg. De lichtmast is inmiddels teruggeplaatst.

Halverwege de toch is een bewoner naar buiten gekomen om een aanvullende melding te doen. De dame gaf aan dat zij graag heeft dat de bomen korter worden afgezaagd ten gunste van de zonnepanelen. De bomen die zij graag korter ziet zijn bomen van meer dan 80 jaar oud. Er is door de burgemeester aangegeven dat conform ons beleid er geen bomen worden verwijderd en dat bomen niet anders gesnoeid zullen worden vanwege zonnepanelen.

Langs het fietspad aan de Roessel, nabij Zorgboog, groeit momenteel erg veel groen. Het groen is afkomstig van de Zorgboog. De gebiedsbeheerder heeft aangegeven contact op te nemen met de Zorgboog over het onderhouden van het groen. Het trottoir is door de buitendienst onderhouden. Binnen het beeldkwaliteitniveau (B- niveau) waarop trottoirs worden bijgehouden is een percentage groen tussen tegels toegestaan.

Bij de rotonde aan St. Jozefheil blijft zand liggen na een regenval. Hierop is beantwoord dat de veegfrequentie éénmaal per 7 weken is. Het is gaan regenen net na de veegronde. Vandaar dat er wat zand blijft liggen. Dit zou bij de volgende veegronde opgelost zijn. Dit gaat mee in de gewone veegronde. De situatie vraagt niet om een directe actie rondom de kolk, er is genoeg ruimte om rond het zand of evt. water heen te rijden. Wanneer de weg wordt heringericht, zal aandacht worden besteed aan deze kolk.

In de Schoolstraat, ter hoogte van De Bakelaar, is er geen zebrapad aanwezig. Wel is er een oversteekplaats, echter hier wordt vaak dubbel geparkeerd tijdens het halen en brengen van de kinderen. Dit wordt door buurtbewoners als grote ergernis ervaren. Parkeerproblemen bij scholen zijn gemeentebreed, en zelfs landelijk. Het gaat vaak om een beperkt tijdbeslag, 2-4 keer per dag, waarin er overlast is. Het is vaak niet (kosten)effectief om hier extra parkeerplekken of een Zoen&Zoef (Kiss&Ride) voor aan te leggen. De grootste verandering is te creëren door bewustwording en gedragsverandering bij de ouders, bijvoorbeeld door een campagne vanuit de school. Als blijkt dat infrastructurele aanpassingen nodig zijn, dan zullen we onderzoeken wat de beste optie is. Scholen kunnen bij de gemeente aangeven als ze hier hulp bij nodig hebben.

Mevrouw van Berlo vroeg waarom het groen in de omgeving Soersel niet wordt onderhouden. Zij geeft aan dat er kortgeleden gemaaid is, maar dat het maaisel er al twee weken ligt. Ook vindt zij dat, wanneer er iemand langs komt, het onderhoud slecht wordt uitgevoerd. De gebiedsbeheerder heeft ter plaatse aangegeven dat dit probleem binnen de gehele gemeente speelt; Senzer kan de hoeveelheid werk niet aan. Op een later moment zijn medewerkers van de gemeente ter plaatse geweest om de situatie te bekijken. Er is toen geconcludeerd dat de locatie er netjes uitziet (Beeldkwaliteit B). Er wordt betreft de locatie geen actie ondernomen. We zijn momenteel bezig met het opstellen van nieuwe contracten met Senzer.

Mevrouw van Berlo vroeg waarom het groen in de omgeving Soersel niet wordt onderhouden. Zij geeft aan dat er kortgeleden gemaaid is, maar dat het maaisel er al twee weken ligt. Ook vindt zij dat, wanneer er iemand langs komt, het onderhoud slecht wordt uitgevoerd. De gebiedsbeheerder heeft ter plaatse aangegeven dat dit probleem binnen de gehele gemeente speelt; Senzer kan de hoeveelheid werk niet aan. Op een later moment zijn medewerkers van de gemeente ter plaatse geweest om de situatie te bekijken. Er is toen geconcludeerd dat de locatie er netjes uitziet (Beeldkwaliteit B). Er wordt betreft de locatie geen actie ondernomen. We zijn momenteel bezig met het opstellen van nieuwe contracten met Senzer.

Het Wim Vloetpad is lastig te bereiken vanuit de wijk; in de zomer is er teveel onkruid en hoog gras en in de winter is er teveel modder.
Het wegvlak dat in het beheer is van gemeente is onverhard/half-verhard en wordt als dusdanig onderhouden.
Tevens wordt verzocht om het pad iets te verlengen zodat men makkelijker richting Bakel kan fietsen. Deze beslissing kan niet zomaar gemaakt worden. Het Waterschap is hierin nog een beslissende partij. In het verleden wilde zij ter plaatse géén asfalt pad en zij wil niet verlengen.