Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

Kinderen moeten vanaf hun vijfde tot hun achttiende verjaardag naar school. De ouders zijn verplicht hier op toe te zien. De school en de leerplichtambtenaar controleren dit. Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar. Vanaf de eerste dag van de maand nadat een kind 5 jaar wordt tot het einde van het schooljaar waarin het 16 jaar is geworden. Of aan het einde van het twaalfde schooljaar. De basisschoolperiode telt mee voor acht jaar, ook als de leerling hier in werkelijkheid korter over gedaan heeft. De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Ze vallen dan nog niet onder de Leerplichtwet. Voor hen gelden wel de regels die de school voert over aanwezigheid en het volgen van het onderwijs. Deze regels gelden ook voor leerlingen die niet meer leerplichtig zijn. Na het laatste schooljaar van de leerplicht begint de kwalificatieplicht. Daar zit geen dag tussen. Met de kwalificatieplicht wordt de leerplicht verlengd tot de dag dat de leerling een startkwalificatie heeft gehaald, of tot de dag dat de leerling 18 jaar wordt. Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of mbo niveau 2, 3, of 4- diploma. De kwalificatieplicht verplicht alle jongeren een volledig programma van onderwijs te volgen totdat zij een startkwalificatie hebben behaald.

Vrijstelling van inschrijving

Er kunnen redenen bestaan voor vrijstelling van de leer- of kwalificatieplicht. Hiervoor kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar. Een verzoek om vrijstelling wordt schriftelijk ingediend.

Vrijstelling van schoolbezoek

Er kunnen gronden zijn voor vrijstelling van het geregeld schoolbezoek. Het kan hierbij gaan om ziekte, godsdienstplicht, vakantie buiten reguliere schoolvakanties of om andere gevoelige omstandigheden (bijvoorbeeld een begrafenis). Deze vrijstelling vraagt u aan bij de directeur van de school van uw kind.

Aanvragen bijzonder verlof

Bijzonder verlof is aan te vragen bij de directie van de school. Een aanvraagformulier is op de school van uw kind(eren) verkrijgbaar en moet u daar ook weer inleveren. Betreft het meer dan 10 dagen, dan stuurt de school de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar.