Actueel nieuws coronavirus

ondernemers / zzp-ers                           


10 februari 2022

Verlengd: Tijdelijke subsidieregeling ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen

Voor beheerders die belast zijn met de naleving van de wettelijke controleplicht op het coronatoegangsbewijs is de tijdelijke subsidieregeling ‘ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen’ verlengd; er is een maximum bedrag beschikbaar van €117.539. Deze regeling is toegankelijk voor zowel beheerders met winstoogmerk als beheerders zonder winstoogmerk.

Aanvragen

Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 26 maart 2022. Aanvragen ingekomen na deze datum worden niet in behandeling genomen. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Een aanvraag wordt gericht aan het college van B&W, ondertekend door een beheerder van een in Gemert-Bakel gevestigde publieke plaats(en). De aanvraag kan ingediend worden via gemeente@gemert-bakel.nl met als onderwerp ‘Tijdelijke subsidieregeling; ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen’.

In de aanvraag wordt tenminste aangegeven:

 • De gevraagde subsidie;
 • De onderbouwing van de gevraagde subsidie aan de hand van de bijgevoegde rekentool(s) – waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen Bestandaanvragers met winstoogmerk en Bestandaanvragers zonder winstoogmerk – en aangevuld met in ieder geval facturen (voor materiaal en externe inhuur).

Voorwaarden

Voor subsidieverlening komen de volgende kosten in aanmerking:

 1. Verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten (die enkel en alleen ingezet worden voor de controle op het coronatoegangsbewijs), van 1 januari tot en met 26 maart 2022;
 2. In geval van een niet-commerciële organisatie de verschuldigde vrijwilligers bijdrage
 3. Verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten,
 4. In geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;
 5. Materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;
 6. Verschuldigde BTW als deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder 1 tot en met 5.

De volgende kosten komen niet in aanmerking:

 1. Kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 1 januari 2022;
 2. Kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt;
 3. Kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

Hoogte subsidiebedrag

Het maximumbedrag per aanvraag is €5000.