permits iconMonumentencommissie & vergaderagenda

Monumentencommissie

De monumentencommissie heeft als taak het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over het erfgoed in de gemeente. Aanvragen voor een omgevingsvergunning die betrekking hebben op een rijks- of gemeentelijk monument worden conform wetgeving en de gemeentelijke erfgoedverordening voorgelegd aan de monumentencommissie voor advies.

De monumentencommissie adviseert vanuit het behoud van het monument. Dat wil niet zeggen dat er niets mogelijk is; sterker nog: behoud vindt vaak plaats door goed gebruik van het monument. De gemeente hecht veel aandacht aan vooroverleg. Initiatiefnemers worden daarom geadviseerd in een vroeg stadium, dus voor een vergunningaanvraag, al in overleg met de monumentencommissie te treden. Dit betreft een vooroverleg. Ga naar de pagina met daarop de legesverordening om om de kosten te vinden. 

In een vooroverleg kan de monumentencommissie de initiatiefnemer wijzen op eventuele (on)mogelijkheden en meedenken over oplossingen/denkrichtingen. Dit bespaart vaak tijd en kosten. Het traject voor de vergunningaanvraag kan daarmee worden verkort. Vaak wordt gevraagd om een waarde stellend bouwhistorisch onderzoek waarin het gebouw wordt gewaardeerd. Dit onderzoek vormt de basis voor toetsing en advisering en wordt als uitgangspunt gebruikt voor ontwerp. Een locatiebezoek kan ook onderdeel uitmaken van een advisering.

Leden

De commissie is onafhankelijk en bestaat uit deskundigen in de architectuur, stedenbouw of monumentenzorg:

Naam

Specialisatie

De heer Emile van Vugt (voorzitter)

(historische) stedenbouw

De heer Edwin Orsel (plaatsvervangend voorzitter)

bouwhistorie

Mevrouw Marina Moons

restauratie architectuur

De heer Laurijs Weyts

restauratie architectuur

Mevrouw Anette de Lange

lokale geschiedenis

De heer Hans Pennings (plaatsvervangend archivaris)

lokale geschiedenis

Mevrouw Nicole Vereijken-Hagebols

notulist

 

Jose de Groot (ambtelijk secretaris), Gijs Verkuijlen (plaatsvervangend secretaris) en Sjoerd Beuger (plaatsvervangend ambtelijk secretaris) ondersteunen de monumentencommissie. U kunt uw vragen stellen via gemeente@gemert-bakel.nl.

Vergadering monumentencommissie

De monumentencommissie vergadert eens per vier weken:

Datum

Tijd

26 juli 2023

13:30u - 16:30u

23 augustus 2023

13:30u - 16:30u

20 september 2023

13:30u - 16:30u

18 oktober 2023

13:30u - 16:30u

15 november 2023

13:30u - 16:30u

13 december 2023

13:30u - 16:30u

 

Heeft u een plan dat besproken dient te worden tijdens de vergadering? Dien dan de stukken in via het Omgevingsloket. Hierna wordt het plan zo snel mogelijk op de agenda geplaatst.

Het overleg is openbaar en wisselend fysiek (op het gemeentehuis in Gemert) en digitaal (via Microsoft Teams). De agenda voor het overleg wordt de week voor het overleg gepubliceerd. Wilt u aanwezig zijn bij het overleg? U bent van harte welkom. Meldt u zich wel van tevoren even aan via gemeente@gemert-bakel.nl.

Wilt u het verslag van de vergadering ontvangen? Stuur dan een mail naar gemeente@gemert-bakel.nl.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een adviesplicht. Als het gaat om een uitgebreide procedure moet de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht om advies worden gevraagd. De Rijksdienst doet dat namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze adviesplicht geldt voor ingrijpende wijzigingen bij rijksmonumenten zoals:

  • herbestemming;
  • (gedeeltelijke) sloop;
  • reconstructie;
  • grote restauraties en verbouwingen;
  • wijzigen van een beschermde parkaanleg of nieuwbouw in een beschermde
  • groenaanleg.

Meer informatie hierover vindt u op de website van cultureel erfgoed

Provincie Noord-Brabant

Ligt het rijksmonument in het buitengebied? Dan dient, naast de monumentencommissie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ook de provincie een advies te geven.

Meer informatie hierover vindt u op de website van Brabant