Nadeelcompensatie

Algemene informatie Nadeelcompensatie per 1 januari 2024

Schade die is ontstaan door een maatregel met gevolgen voor de fysieke leefomgeving vallen per 1 januari 2024 onder het regiem van de Omgevingswet. Per 1 januari 2024 worden deze schadeverzoeken afgedaan onder titel 4.5 Awb en de gemeentelijke Verordening Nadeelcompensatie Gemert-Bakel.

De gemeente Gemert-Bakel heeft een Verordening Nadeelcompensatie (link gemeenteblad), waarin de procedure is voorgeschreven. Daarin is tevens de reikwijdte van de schaderegeling aangegeven en is een vast aanvraagformulier voorgeschreven.

Wanneer kan er sprake zijn van Nadeelcompensatie?

Besluitvorming en handelen in de fysieke leefomgeving door of namens de gemeente Gemert-Bakel kan tot schade leiden voor burgers en bedrijven, ook al is deze besluitvorming en/of handeling rechtmatig tot stand gekomen. U heeft dan mogelijk aanspraak op tegemoetkoming in schade. Deze tegemoetkoming in de schade wordt in veel gevallen nadeelcompensatie genoemd.

Bij nadeelcompensatie gaat over schade boven het normale maatschappelijke risico en het bedrijfsrisico. Het gaat om schade die iemand onevenredig zwaar treft. Directe schade is het gevolg van inperking van bestaande rechten van de eigenaar. Indirecte schade wordt veroorzaakt door activiteiten in de omgeving. In de wet is vast percentage van 4% normaal maatschappelijk risico opgenomen. Schade lager dan 4% komt dus niet voor vergoeding in aanmerking.

Juridische achtergrond regeling

Per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Gelijktijdig wijzigt voor veel schadeoorzaken ook het schaderegiem. De basisregeling voor nadeelcompensatie staat in titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Titel 4.5 Awb is onderdeel van de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (Staatsblad 2013, 50). De wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe Omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht (Staatsblad 2021, 135) omvat aanpassingen van bijzondere nadeelcompensatieregelingen met het oog op de inwerkingtreding van de algemene regeling in titel 4.5 Awb. In titel 4.5 Awb staan de grondslagen, inhoudelijke eisen en procedurele bepalingen over toekenning van nadeelcompensatie. Daarnaast zijn er specifieke regels over nadeelcompensatie in afdeling 15.1 van de Omgevingswet opgenomen, en gelden als aanvulling op deze algemene regeling uit de Awb. De regels over nadeelcompensatie in de Omgevingswet hebben voorrang op de regels in de Awb. De gemeente Gemert-Bakel heeft een procedureverordening nadeelcompensatie vastgesteld.

Aanvraag Nadeelcompensatie alleen mogelijk via aanvraagformulier

Wilt u een aanvraag om nadeelcompensatie indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel, dan bent u verplicht gebruik te maken van onderstaand aanvraagformulier. 

Met het aanvraagformulier kunt op grond van de Verordening nadeelcompensatie gemeente Gemert-Bakel een verzoek om nadeelcompensatie indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan zowel per post als ook per email gemeente@gemert-bakel.nl

Kosten

De kosten van het indienen van een verzoek om Nadeelcompensatie bedragen € 500 per schadegebeurtenis. Na het indienen van een aanvraag om tegemoetkoming in schade ontvangt u een brief waarin wordt verzocht het verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk te voldoen zodat het bedrag binnen een termijn van 4 weken na dagtekening van de ontvangstbevestiging op de gemeentelijke rekening staat.

De aanvraag wordt pas in behandeling genomen op het moment dat het verschuldigde bedrag van € 500 is ontvangen en de aanvraag compleet is ingediend. U dient dit bedrag te storten op IBAN NL 83 BNGH 028.50.02.708 onder vermelding van “Nadeelcompensatie {NAAM AANVRAGER} ”. Indien het recht van € 500 niet binnen 4 weken na dagtekening van de ontvangstbevestiging is ontvangen door de gemeente zal de aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Planschade artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening en specifieke schaderegeling niet via Verordening Nadeelcompensatie

Geldt er een specifieke schaderegeling, dan is de Verordening Nadeelcompensatie niet van toepassing, maar de daarvoor specifiek geldende schaderegeling. Twijfelt u over een schade oorzaak, dan kunt u altijd contact opnemen met het Klant contact centrum van de gemeente Gemert-Bakel of een e-mail te sturen naar gemeente@gemert-bakel.nl met als onderwerp Nadeelcompensatie.

Planschade Wet ruimtelijke ordening

Een specifieke vorm van nadeelcompensatie betreft de zogenoemde “Planschade” uit de voormalige Wet ruimtelijke ordening. Planschade is de schade die wordt geleden door een ruimtelijk besluit oftewel een planologische maatregel (artikel 6.1 tweede lid Wet ruimtelijke ordening).

Met betrekking tot planschade (artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening) die voorkomt uit een besluit op basis van de Wet ruimtelijke ordening of Wet Algemene bepalingen blijft de Procedureverordening tegemoetkoming in schade WRO van toepassing. U kunt voor dergelijke schadeoorzaken conform artikel 6.1 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening binnen vijf jaar na het moment waarop die oorzaak onherroepelijk is geworden een aanvraag om planschade indienen. Daarvoor geldt een ander aanvraagformulier (Formulier verzoek tegemoetkoming in schade artikel 6.1 Wro Gemert-Bakel) op basis van de Procedureverordening (Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in schade WRO Gemeente Gemert-Bakel 2009). 

Planschadevergoeding

U kunt (als burger, bedrijf of instelling) bij aanpassing van het bestemmingsplan schade ondervinden. Zo kan de waarde van uw pand of perceel verminderen door wijziging in het plan. Ook kunnen - als gevolg van het bestemmingsplan - werkzaamheden worden verricht die schade berokkenen aan omwonenden (bijvoorbeeld verzakking). Van schade die direct het gevolg is van een bestemmingsplanwijziging kunt u bij de gemeente een aanvraag indienen. Het college van Burgemeester en Wethouders beoordeelt de claim en stelt aan de hand van een deskundigenrapport de hoogte van de eventuele schade (en dus de te betalen vergoeding) vast.

Doorlooptijd en kosten

De kosten van deze procedure bedragen € 500. U ontvangt na het indienen van het verzoek een brief waar de betaalgegevens in zijn opgenomen. De aanvraag wordt pas in behandeling genomen op het moment dat het bedrag is ontvangen.  Als uw aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt goedgekeurd, wordt dit bedrag aan u terugbetaald.

45 weken