Concept-ontwerp Groene Kaart gereed

Op maandag 19 en dinsdag 20 februari organiseren we inloopavonden om u meer informatie te geven over waardevolle bomen in onze gemeente op de zogenaamde Groene Kaart. 

De gemeente past de Bomenverordening uit 2010 aan. De kapvergunningprocedure vereenvoudigt hiermee. De Groene Kaart speelt hierbij een belangrijke rol. De gemeente hecht grote waarde aan waardevolle bomen en met de Groene Kaart worden deze bomen beschermd. In samenspraak met en door inzet van vrijwilligers is een inventarisatie van de waardevolle bomen tot stand gekomen. Inmiddels is het concept-ontwerp van deze kaart gereed! Deze kunt u vanaf nu raadplegen via onze website of tijdens een van onze inloopavonden.

Een  boom op de Groene Kaart. Wat betekent dit?

Op de (concept) Groene Kaart zijn naast de waardevolle bomen en ander waardevol groen  ook groenstructuren opgenomen. Deze blijven daarmee beschermd. Ook de, in het bestemmingsplan buitengebied opgenomen bosjes en landschapselementen, staan op de Groene Kaart. Voor al deze bomen en groenstructuren blijft voor kap een vergunning nodig. In geval van zwaarwegende belangen of als de boom gevaar voor de omgeving oplevert is een vergunning mogelijk.

Voor bomen die niet op de kaart opgenomen zijn is geen vergunning meer nodig. Deze bomen zijn kapvergunningvrij.

Groene Kaart in ontwikkeling

De Groene Kaart is nog in ontwikkeling. Een aantal bomen is nog niet opgenomen bijvoorbeeld herdenkingsbomen en geboortebomen. Ook de groenvlakken en structuurlijnen binnen de bebouwde kom worden later nog op de kaart aangegeven.

Gemeente bomen/publieke bomen

Voor gemeentebomen met een stamomtrek van meer dan 30 centimeter, gemeten op 130 centimeter hoogte, blijft een kapvergunning nodig. Als de gemeente deze bomen wil kappen dan wordt een vergunning aangevraagd. Inwoners worden zo in de gelegenheid gesteld om hun mening over het kappen van de boom te geven.

Landschappelijk ingepaste bebouwing buitengebied

Binnen de gemeente Gemert-Bakel geldt dat een omgevingsvergunning voor het kappen van houtopstanden nodig is als er sprake is van:

-          landschappelijke inpassing van het bestemmingsvlak of
-          erfbeplanting binnen het bouwvlak.

Dit blijft van kracht.

Inloopavond

Heeft u vragen en/of opmerkingen over de Groene Kaart of wilt u de locaties van de waardevolle bomen in onze gemeente bekijken? Dan bent u van harte welkom op een van onze inloopavonden. Van woensdag 14 februari tot en met vrijdag 9 maart 2018 kunt u de kaart ook inzien in het gemeentehuis.

Wanneer

Hoe laat

Waar

Maandag 19 februari 2018

van 18:00 uur - 19:30 uur

Parochiehuis, Gemertseweg 2 in Bakel

Dinsdag 20 februari 2018

van 19:00 uur - 21:00 uur

Gemeentehuis, Ridderplein 1 in Gemert

Vervolg

Voordat we daadwerkelijk kunnen werken met de Groene Kaart, dient ook de bomenverordening aangepast te zijn. Ook werkt de gemeente aan een bijdrageregeling voor behoud van de waardevolle bomen. Voor een waardevolle boom op de Groene Kaart kunnen inwoners gebruik maken van deze regeling. De planning is dat de gemeenteraad de bomenverordening en de bijdrageregeling in maart vaststelt.

Meer informatie

Meer informatie over hoe de inventarisatie tot stand is gekomen en de mogelijkheid voor het indienen van een zienswijze, lees je op deze website.