PIT brengt overtredingen horecapanden Gemert, Lieshout en Helmond aan het licht

Het Peelland Interventie Team (PIT) heeft op vrijdagavond 10 november controles uitgevoerd bij drie horecapanden in Gemert, Helmond en Lieshout.

Van de bezochte panden bestond het vermoeden dat er sprake was van misstanden. Dit vermoeden bleek gegrond, want bij de controles kwamen diverse overtredingen aan het licht. Op een aantal punten is direct actie ondernomen of zijn boetes opgelegd, naar andere aangetroffen zaken vindt nog nader onderzoek plaats en worden indien nodig passende maatregelen genomen.

Vreemdeling direct aangehouden bij controle in Lieshout

Bij de controle in de horecagelegenheid in Lieshout werd de wetgeving rondom arbeid flink overtreden. Aan de Wet minimumloon (WML), Wet arbeid vreemdelingen (WAV), de arbeidstijdenwet (ATW) en de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (Waadi) werd niet voldaan. Hiertegen worden boetes opgelegd. Mogelijk is er sprake van een schijnconstructie. Dit wordt nu nader onderzocht. Het PIT heeft direct en vreemdeling aangehouden en afgevoerd. Verder werd niet voldaan aan de brandveiligheidseisen en was de boekhouding niet in orde. Nader onderzoek vindt plaats.

Illegale bewoning en vermogensfraude in horecapand Gemert

Ook in Gemert zijn mogelijke overtredingen van de Wet minimumloon (WML) en de Arbeidstijdenwet (ATW) geconstateerd. De administratie is gevorderd voor verder onderzoek. De boekhouding is niet in orde en in de zaak was een man aan het werk die een uitkering ontving van de gemeente. Mogelijk is er sprake van sociale zekerheidsfraude. Boven de zaak waren verschillende personen woonachtig die daar niet staan ingeschreven. Verder onderzoek is ingesteld naar deze illegale bewoning. Verder voldoet het pand niet aan de brandveiligheidseisen en is er sprake van vermogensfraude door foutieve installatie van de stroomvoorziening. Dit wordt onderzocht. Daarnaast is er een onveilige situatie geconstateerd bij de aanleg van het gas en de elektriciteit. Op zeer korte termijn vindt er een algehele controle plaats ten behoeve van de veiligheid.

Illegale gokpraktijken in Helmond

In de horecagelegenheid in Helmond werd illegaal gegokt. Het bewijsmateriaal is in beslag genomen voor verder onderzoek. De aanwezige “barman” was onder invloed, er werd niet voldaan aan de vergunningsvoorschriften, er is een illegaal theehuis aangetroffen, de bewoning was niet conform inschrijving bij de gemeente en de brandwerende scheiding tussen de woning en de horecagelegenheid is niet in orde. De overtredingen met betrekking tot de vergunning worden nu verder onderzocht. Daarnaast liepen de overtredingen uiteen van mogelijke sociale zekerheidsfraude, boekhouding die niet op orde was en roken. Voor dit laatste wordt een boete opgelegd. De andere overtredingen worden nader onderzocht.

Samenwerking

Bij de PIT-actie in Gemert, Helmond en Lieshout waren naast de gemeenten Gemert-Bakel, Helmond en Laarbeek ook Senzer, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (brandweer), Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB), politie, vreemdelingenpolitie AVIM, netbeheerder Enexis en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit betrokken.

PIT

Het PIT is een interventieteam onder de regie van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren waarbij de aansturing op één centraal punt ligt. Het PIT voert acties uit bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving BRP (Basisregistratie Personen), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtreding van wet- en regelgeving. Het PIT werkt nauw samen met zorg- en welzijnsinstanties om te komen tot duurzame oplossingen.

Informatie en tips

Inwoners kunnen overlastsituaties en verdachte situaties aan het PIT doorgeven. Dit kan anoniem per telefoon 0492-587309 of per e-mail info@pitteam.nl. Tips worden vertrouwelijk behandeld.