Agenda raadsvergadering

Woensdag 26 september is de raadsvergadering in het gemeentehuis. U bent van harte welkom om 20.00 uur. 

1. Inspreekmogelijkheid inwoners

Inwoners kunnen inspreken over onderwerpen op de raadsagenda die voor besluitvorming voorliggen en niet aan de orde zijn geweest in een van de raadscommissies.

2. Openen vergadering en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering en stelt het agendavoorstel aan de orde.

3. Vragen raadsleden

Raadsleden kunnen gebruik maken van hun mondelinge vragenrecht en het college, of de burgemeester, vragen stellen over actuele politiek bestuurlijke zaken.

4. Vaststellen besluitenlijst vergadering 5 juli

5. Ingekomen stukken en mededelingen

            a. Mededelingen

            b. Postlijst      

            c. Lijst met toezeggingen

            d. Ingekomen stuk:  aanbieden begrotingsvoorstellen 2019

6. Benoemen commissielid VVD

 

HAMERSTUKKEN

7. Aanschaf dienstauto vergunningen en toezicht

8. Evaluatie Stedenbouwkundig toetskader kavelsplitsing binnengebied

9. Bereikbaarheid: samenwerkingsovereenkomst, subsidieregeling en programmaplan

10. Vaststelling beleidsnota "Kwaliteitsimpuls ruimte voor ruimteontwikkelingen

11. Beleidskeuzes gemeentelijk watertakenplan

12. Herstel gebrekkig besluit : Realiseren overkapping voor verminderen van de geuroverlast aan Beeksedijk 10, Gemert

13. Herijking verordeningen Participatiewet

14. Verordening inzake inkoop collectieve aanvullende verzekering

 

BESPREEKSTUKKEN:

15. Wensen en bedenkingen raad m.b.t. wijziging/ aanvulling bestemming Rooije Asch

16. 2e financiële rapportage 2018

17. Bouwstenennotitie MRE

18. Sluiting

 

Mogelijkheid tot inspreken

Direct voorafgaande aan de opening van de raadsvergadering kan de voorzitter aanwezigen het woord verlenen over op de agenda vermelde onderwerpen, tenzij bij de behandeling van dit onderwerp in de raadscommissievergadering al kon worden ingesproken. Wilt u graag inspreken? Neem dan uiterlijk tien uur voor aanvang van de vergadering contact op met de griffie (0492 - 37 85 27). 

 

Raadsstukken 26 september 

U vindt deze agenda met raadsvoorstellen op deze website. De stukken kunt u ook in het gemeentehuis inzien.

 

Thuis live kijken

Omroep Centraal zendt de raadsvergaderingen live uit via radio en televisie. De uitzending is ook online te volgen, op www.omroepcentraal.nl