Persbericht: College richt pijlen op realiseren ambities

Begroting 2020 structureel sluitend en voorbereidingskredieten voor drie belangrijke ambities: Centrum Bakel, onderwijshuisvesting en één cultuurhuis in Kasteel Gemert.

Het college van Gemert-Bakel presenteert een structureel sluitende Begroting 2020 en richt nu zijn pijlen ook op het realiseren van drie belangrijke ambities: Centrum Bakel, onderwijshuisvesting en één cultuurhuis in Kasteel Gemert.

“Een sluitend plaatje was niet vanzelfsprekend”, vertelt Miranda de Ruiter, wethouder Financiën. “Voor de zomer kwam een flinke tegenvaller van het Rijk, nu viel de zogenoemde septembercirculaire weer mee.” De ozb-verhoging van 8,5 procent blijft wel overeind, bovenop de inflatiecorrectie van 1,5 %, en er gaat 250.000 in de algemene reserve, de spaarpot van de gemeente. “We blijven werken aan de financiële veerkracht van de gemeente, want we houden risico’s in het Sociaal Domein.”

Grip houden
Om die risico’s het hoofd te bieden, moet de gemeente grip houden op de kosten. Dat betekent dat er ook in deze begroting een bezuinigingsopdracht voor het Sociaal Domein zit. Daarnaast raamt de gemeente bij voor zowel jeugdzorg, Wmo als Participatiewet. Denk aan uitbreiding van het budget voor armoedebeleid, met extra geld voor onder meer Pas Vooruit, laaggeletterdheid en verborgen armoede. Buiten de bekende openeindregelingen in het Sociaal Domein zorgt ook de financiële afrekening van de rijksoverheid naar gemeenten voor veel onzekerheid. De Ruiter: “De combinatie van de openeindregelingen en het zogenoemde trap op-trap af-systeem maakt het lastig om stabiel te begroten. Zo moesten we dit voorjaar een flinke korting inboeken en is er nu een meevaller.”

Belangrijkste ambities
De wethouder Financiën: “We hebben samen een college gevormd om ambities te realiseren. Voor drie belangrijke projecten begroten we dan ook een voorbereidingskrediet. Dat moet een impuls geven aan de planvorming voor die speerpunten.” Voor huisvesting van zowel het basis- als het voortgezet onderwijs is toekomstbestendigheid belangrijk. Met het onderzoek krijgt de gemeente zicht op wat nodig en haalbaar is. Verder heeft het college de wens om het Kunstlokaal en De Eendracht onder te brengen in één cultuurhuis. Gezien de theaterfunctie in de plannen voor het kasteel wil de gemeente onderzoeken of daar een combinatie te maken is. Dat levert ook een meerwaarde op voor het Gemertse centrum. Tot slot zet het college in op de centrumontwikkeling in Bakel. Naast een voorbereidingskrediet gaat ook het budget voor de aanpak van het Wilbertsplein omhoog en staat er een investering in de boeken voor de realisatie van een MFA in Bakel.

Investeren
Het college blijft inzetten op bouwen in Gemert-Bakel. Daarbij gaat het zowel om woningbouw als bedrijventerreinen. Daarnaast is er voor 15 miljoen aan investeringen in, onder meer, onderhoud gebouwen,  wegen en riolering. Een voorbeeld is de Presidentenbuurt waar de komende jaren 25 straten nieuwe riolering, bestrating en groen krijgen om de wijk leefbaar te houden voor de toekomst. Verder legt het college zich toe op het opstellen van een lokaal beweegakkoord. Dat moet samen met diverse partners, zoals  verenigingen, maatschappelijke partijen op het gebied van zorg en commerciële sportaanbieders, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid leiden tot concrete acties die gezondheid, sport en bewegen een impuls geven.

Gemeenteraad
Op 7 november staat de Begroting 2020 ter besluitvorming op de agenda van de gemeenteraad.