Persbericht: Zienswijze Luchtruimherziening belangrijk in proces De Peel

24 februari 2021

In 2019 kondigde Defensie de reactivering van vliegbasis De Peel aan. De gemeente Gemert-Bakel volgt dat proces op de voet. Nu het kabinet een Luchtruimherziening voorlegt, reageert de gemeente dan ook op dit toekomstbeeld. Daarin trekt Gemert-Bakel op met omliggende gemeenten in Noord-Brabant en Limburg.

In een luchtruimherziening schetst het kabinet het gebruik van het Nederlandse luchtruim in de toekomst. Onderdeel daarvan is het gebruik van het luchtruim boven vliegbasis De Peel, die voor een deel in Gemert-Bakel ligt. Het kabinet heeft de gemeente Gemert-Bakel de gelegenheid gegeven een zienswijze hierop in te dienen. Burgemeester Michiel van Veen: “De gemeenteraad heeft ons met een motie ook nadrukkelijk gevraagd om samen met omliggende gemeenten van de vliegbasis op te trekken.”

Proces rondom De Peel
Een zienswijze indienen betekent dat de gemeente een reactie mag geven op het voorstel dat er ligt. “Belangrijk’, benadrukt de burgemeester, “omdat onze inwoners natuurlijk dichtbij De Peel en onder het luchtruim wonen. Samen met de omliggende gemeente maken wij ons zorgen om de gevolgen van de Luchtruimherziening. Denk aan effecten op gezondheid, leefbaarheid, luchtkwaliteit en bedrijvigheid. Helemaal in combinatie met de reactivering van vliegbasis De Peel.” Het proces dat Defensie doorloopt om te komen tot een Luchthavenbesluit voor De Peel is flink vertraagd door de ontwikkelingen rondom stikstof in de milieueffectrapportage. Mocht de reactivering van De Peel uiteindelijk doorgaan dan heeft dat een groot effect op onze gemeente. Wij blijven kijken naar iedere mogelijkheid om die effecten zo klein mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat de belangen van onze direct betrokken inwoners en ondernemers zo goed mogelijk geborgd zijn.