Provinciaal Inpassings Plan N279 ter inzage

Tot en met 9 juli kunt u uw zienswijze indienen tegen het voorstel van de N279. Meer weten? Kom naar het gemeentehuis waar de plannen liggen.

Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Brabant hebben dinsdag 29 mei het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (provinciaal bestemmingsplan) voor de uitbreiding van de N279 tussen Veghel en Asten voor u ter inzage gelegd. Ook de bijbehorende onderzoeken voor de milieueffectrapportage (met effecten voor mens en natuur) worden gepubliceerd zodat u op de plannen kunt reageren.

Om de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid op en nabij de provinciale weg tussen Veghel en Asten te verbeteren, heeft de provincie met breed draagvlak van bestuurders uit de regio vorig jaar gekozen voor een robuuste en toekomstvaste oplossing voor de N279, het voorkeursalternatief (vka). Alleen de gemeente Gemert-Bakel heeft niet ingestemd met dit vka. De aanpak van de N279 houdt in dat:

  • de aansluitingen en kruisingen van de N279 ongelijkvloers worden gemaakt
  • de N279 voor nu grotendeels 2x1-baans blijft
  • bij Helmond wordt de N279 om de wijk Dierdonk gelegd
  • bij Veghel wordt het huidige tracé uitgebreid naar 2x2 rijstroken met gelijkvloerse aansluitingen. Hierbij worden de maatregelen zo aangelegd dat een eventuele verbreding naar 2x2 op termijn zonder veel extra investeringen mogelijk is.

Het ontwerp inpassingsplan ligt ter inzage van 29 mei 2018 tot en met 9 juli 2018. In deze periode kunnen hierop zienswijzen worden ingediend.

Beschikbaarheid ter inzage gelegde documenten

Tijdens de gebruikelijke openingstijden kunt u de stukken inzien in ons gemeentehuis. Analoge exemplaren kunnen door het afdrukformaat helaas minder nauwkeurig zijn dan de digitale versie.

Digitaal kunt u de stukken inzien via www.brabant.nl/ontwerpipN279VeghelAsten en www.ruimtelijkeplannen.nl. Via deze eerste link komt u overigens in de viewer waar u ook direct digitaal uw zienswijze kunt indienen!

Opgemerkt wordt dat de ontwerpbesluiten voor de kapvergunning en de hogere waarde niet op www.ruimtelijkeplannen.nl (speciale link) zijn in te zien.

Reageren?
Iedereen kan zienswijzen indienen over de ter inzage gelegde documenten. Het is niet nodig uw reactie op meerdere wijzen in te dienen.

U kunt eenvoudig en direct digitaal reageren via www.brabant.nl/ontwerpipN279VeghelAsten. U krijgt na verzending van uw inspraakreactie een pdf toegestuurd met de inhoud van uw reactie samen met een ontvangstbevestiging. Als u niet in de gelegenheid bent om digitaal uw reactie in te brengen, dan kunt u schriftelijk reageren. Richt uw brief aan: Provincie Noord-Brabant, t.a.v. Projectteam N279 Veghel-Asten (verd.11), o.v.v. C2225649 - 279.36 Zienswijzen op Ontwerp IP N279 Veghel-Asten, Postbus 90151, 5200 MC, ’s-Hertogenbosch. Indien u mondeling een zienswijze naar voren wil brengen, dan kunt u dit aangeven via het e-mailadres N279-Veghel-Asten@brabant.nl of bellen met 073 – 681 23 29. Ook als u vragen heeft, kunt u hier terecht.

Wij wijzen u er op dat alle ingediende zienswijzen openbaar gemaakt worden. De uiterste datum van het openbaar maken valt samen met de bekendmaking van de vaststelling van het definitieve inpassingsplan, naar verwachting later dit jaar.

Inloopbijeenkomst 

Om u zo goed mogelijk te informeren over de plannen en het proces van de tervisielegging organiseert de provincie inloopbijeenkomsten. Deze is in onze gemeente op dinsdag 19 juni geweest in de Eendracht.

Nieuwsbrief volgen over N279?

Wilt u de ontwikkelingen over de N279 goed blijven volgen? Abonneer u dan op de nieuwsbrief van de provincie. Ga dan naar www.brabant.nl/n279 Lees de allernieuwste nieuwsbrief van mei. PDFNieuwsbrief N279 Veghel-Asten mei 2018.pdf In de versie van maart heeft toenmalig wethouder Bankers met voorzitter BKG Martin Jacobs de belangen voor onze gemeente toegelicht.  PDFNieuwsbrief N279 Veghel-Asten maart 2018.pdf