Openbare bekendmaking Schrappen aanduiding politieke groepering

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Gemert-Bakel; gelet op artikel G3, lid 5, van de Kieswet; dat op donderdag 23 december 2021 is besloten de volgende aanduiding van de genoemde politieke groepering te schrappen uit het register voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Gemert-Bakel.

Deze politieke groeping heeft bij de laatstgehouden verkiezing in 2018 voor de gemeenteraad geen kandidatenlijst ingeleverd, en dient volgens artikel G3, lid 7 van de Kieswet te worden geschrapt.

  • Politieke groepering: Ouderen Politiek Actief (OPA)
  • Aanduiding: OPA GEMERT-BAKEL

Registratie aanduiding politieke groepering

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Gemert-Bakel; gelet op artikel G3, lid 5, van de Kieswet; dat op donderdag 23 december 2021 is besloten de volgende aanduiding van de genoemde politieke groepering te registreren in het register voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Gemert-Bakel.

  • Politieke groepering: Sociaal Gemert-Bakel
  • Aanduiding: SOCIAAL GEMERT-BAKEL

De aandacht wordt erop gevestigd dat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, de natuurlijke of rechtspersoon, die door de beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen, daartegen beroep kan instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G5, lid 1, onder b, van de Kieswet, uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van deze kennisgeving in tweevoud worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak voornoemd, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Gemert, 23 december 2021