Groene Kaart

Waardevolle bomen en bijzondere houtopstanden zijn een kostbaar bezit. Ze zijn speciaal door hun hoge leeftijd, schoonheid of zeldzaamheid. Ze staan vaak op bijzondere plekken en zijn beeldbepalend in hun omgeving. Om deze houtopstanden te beschermen en te behouden heeft de gemeente Gemert-Bakel een Groene Kaart.

De Groene Kaart blijft in ontwikkeling. De groenvlakken en bomen/beplantingslinten van de gemeente binnen de kernen worden nog op kaart verwerkt.

De Groene Kaart is digitaal beschikbaar via Groene Kaart Gemert-Bakel

Omgevingsvergunning is nodig voor
Voor het kappen van bomen of (delen van) houtopstanden op de Groene Kaart is een ontheffing nodig. Ook voor het kappen van een boom binnen de structuurlijnen en groenvlakken zoals aangegeven op de Groene Kaart is een ontheffing nodig.

Daarnaast blijft het nodig om voor het kappen van een boom of houtopstand het bestemmingsplan te controleren om te bepalen of een omgevingsvergunning nodig is.

Wet natuurbescherming

De wet natuurbescherming blijft van toepassing in het buitengebied. Voor het kappen van bomen in een bomenrij van meer dan 20 bomen of een perceel groter dan 10 are blijft een melding noodzakelijk.

Broedseizoen vogels
Probeer werkzaamheden aan bomen zoveel mogelijk tussen half augustus en half februari in te plannen. Dit is de minst kwetsbare periode voor broedvogels. De meeste vogels in dorpen, steden en bossen broeden ongeveer tussen 15 maart en 15 juli.

Afstand tot de erfgrens
De afstand van houtopstanden tot de erfgrens (als bedoeld in artikel 5:42 Burgerlijk Wetboek) is in de gemeente Gemert-Bakel vastgesteld op 0,5 meter voor bomen en op nihil voor heesters en heggen.

Digitaal aanvragen
U kunt uw aanvraag digitaal indienen via het Omgevingsloket online (externe link). Hier vindt u ook de indieningsvereisten.

Inwoners kunnen een aanvraag ook op papier indienen (bij de balie in het gemeentehuis of per post). Bedrijven kunnen dit niet. Zij zijn wettelijk verplicht om aanvragen digitaal in te dienen.

Doorlooptijd
Indien het enkel een omgevingsvergunning met de activiteit ‘uitvoeren van een werk’ betreft is een reguliere procedure van toepassing. Wanneer er meerdere activiteiten van toepassing zijn, kan het ook om een uitgebreide procedure gaan.