Omgevingsvergunning, activiteit kappen (Groene Kaart)

Groene Kaart
De Groene Kaart is nog in ontwikkeling. Een aantal bomen is nog niet opgenomen bijvoorbeeld herdenkingsbomen en geboortebomen. Ook de groenvlakken en structuurlijnen binnen de bebouwde kom worden later nog op de kaart aangegeven.

Omgevingsvergunning blijft nodig voor
Voor het kappen van de beschermde houtopstanden op de Groene Kaart (waardevolle bomen en bomen binnen de lijnen/vlakken) blijft een ontheffing voor de kap nodig. Ook voor de structuurlijnen en groenvlakken op kaart blijft een ontheffing nodig.

Via het bestemmingsplan buitengebied blijft een omgevingsvergunning voor het kappen van houtopstanden nodig als er sprake is van:

-landschappelijke inpassing van het bestemmingsvlak of
-erfbeplanting binnen het bouwvlak

De Groene Kaart is digitaal beschikbaar via Groene Kaart Gemert-Bakel

Heeft u een boom met een stamomtrek van 90 cm of meer, dan wordt deze in de gemeente Gemert-Bakel beoordeeld als waardevolle boom. Deze bomen hebben al een behoorlijke leeftijd bereikt en een flinke kroon ontwikkeld. De waardevolle bomen dragen dan ook in belangrijke mate bij aan een natuurlijke, groene woon- en werkomgeving waarin mensen zich prettiger en gezonder voelen. Ook veel planten en dieren zijn afhankelijk van deze bomen waarin ze hun nest bouwen en voedsel vinden.

Vergunningscheck
Alle bomen met een stamomtrek kleiner dan 90 cm, kunnen zonder omgevingsvergunning worden geveld (de stamomtrek wordt gemeten op 1,3 meter boven het maaiveld), tenzij ze zijn opgenomen in de lijst van monumentale houtopstanden.

Beoordeling aanvraag vergunning
De gemeente beoordeelt de aanvraag en maakt daarbij een afweging tussen de individuele overlast (de reden van de aanvraag) en het algemeen belang. Voor bomen en andere houtopstanden in de openbare ruimte (straten, pleinen, parken, e.d.) gelden andere regels. Dit omdat iedereen de kans moet houden om op te komen voor het behoud van de bomen in zijn of haar woonomgeving.

Broedseizoen vogels
Probeer werkzaamheden aan bomen zoveel mogelijk tussen half augustus en half februari in te plannen. Dit is de minst kwetsbare periode voor broedvogels. De meeste vogels in dorpen, steden en bossen broeden ongeveer tussen 15 maart en 15 juli.

Afstand tot de erfgrens
De afstand van houtopstanden tot de erfgrens (als bedoeld in artikel 5:42 Burgerlijk Wetboek) is in de gemeente Gemert-Bakel vastgesteld op 0,5 meter voor bomen en op nihil voor heesters en heggen.

Monumentale bomen en bijzondere houtopstanden
Monumentale bomen en bijzondere houtopstanden zijn een kostbaar bezit. Ze zijn speciaal door hun hoge leeftijd, schoonheid of zeldzaamheid. Ze staan vaak op bijzondere plekken en zijn beeldbepalende in hun omgeving. Om deze houtopstanden te beschermen en te behouden heeft de gemeente Gemert-Bakel een "Lijst van monumentale bomen en bijzondere houtopstanden Gemert-Bakel" opgesteld. Voor bomen en houtopstanden op deze lijst wordt in beginsel geen omgevingsvergunning voor de activiteit kappen verleend. Op de lijst kunnen ook houtopstanden zijn opgenomen met een stamomtrek kleiner dan 90 cm, bijvoorbeeld de geboortebomen in het kinderbos in Gemert. Ook voor het vellen van houtopstanden die in het bestemmingsplan buitengebied zijn bestemd als "landschapselement" is een vergunning noodzakelijk, ongeacht de stamomtrek. De ‘lijst van monumentale bomen en bijzondere houtopstanden Gemert-Bakel" bevat de houtopstanden die zijn opgenomen in het landelijke register van Monumentale Bomen van de landelijke Bomenstichting, aangevuld met lokale monumentale houtopstanden.

Digitaal aanvragen
U kunt uw aanvraag digitaal indienen via het Omgevingsloket online. Hier vindt u ook de indieningsvereisten.

Als burger kunt u uw aanvraag ook op papier indienen (bij de balie in het gemeentehuis of per post). Bedrijven kunnen dit niet. Zij zijn wettelijk verplicht om aanvragen digitaal in te dienen.

Doorlooptijd
Indien het enkel een omgevingsvergunning met de activiteit ‘uitvoeren van een werk’ betreft is een reguliere procedure van toepassing. Wanneer er meerdere activiteiten van toepassing zijn, kan het ook om een uitgebreide procedure gaan.