Omgevingsvergunning, activiteit afwijken bestemmingsplan

Wanneer heb ik een vergunning nodig voor het afwijken bestemmingsplan?
Voor alle wijken in gemeente Gemert-Bakel bestaat er een bestemmingsplan. Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen: toelichting, plankaart en voorschriften.

U krijgt met een bestemmingsplan te maken wanneer u:

  • een stuk grond wil bebouwen of gebruiken
  • een bestaand pand wil verbouwen
  • het gebruik van het pand wil wijzigen

In een bestemmingsplan is vastgelegd wat (en hoe groot) er gebouwd mag worden en voor welke functies gronden en gebouwen gebruikt mogen worden. In het bestemmingsplan is terug te vinden waar woningen, winkels, bedrijven, wegen, recreatiegebieden e.d. zijn toegestaan. Maar ook of uw woning mag worden uitgebreid. En of er op uw erf een berging mag worden gebouwd en zo ja, tot welke oppervlakte en hoogte.

In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden (tijdelijke) ontheffing verlenen. U heeft hiervoor dan een omgevingsvergunning nodig voor de activiteit afwijken bestemmingsplan.

Vooroverleg
Soms geeft het bestemmingsplan onvoldoende duidelijkheid en is het ook voor de medewerker van de gemeente niet mogelijk om direct een antwoord te geven op uw vragen. Is dat het geval, dan wordt aan u gevraagd een schriftelijk verzoek om (tijdelijke) ontheffing in te dienen. Dit kan via het Omgevingsloket online door een verzoek voor vooroverleg aan te vragen. Uw vraag wordt dan behandeld, waarbij vaak adviezen van andere afdelingen nodig zijn. Vervolgens wordt een standpunt bepaald waarover we u informeren.

Digitaal aanvragen
U kunt uw aanvraag digitaal indienen via het Omgevingsloket online. Hier vindt u ook de indieningsvereisten.

Als burger kunt u uw aanvraag ook op papier indienen (bij de balie in het gemeentehuis of per post). Bedrijven kunnen dit niet. Zij zijn wettelijk verplicht om aanvragen digitaal in te dienen.

Leges
Hiervoor verwijzen wij u naar de actuele legesverordening 2020.

Doorlooptijd
Indien het enkel een omgevingsvergunning met de activiteit ‘uitvoeren van een werk’ betreft is een reguliere procedure van toepassing. Wanneer er meerdere activiteiten van toepassing zijn, kan het ook om een uitgebreide procedure gaan.