Oprichten of veranderen bedrijf

Vanaf 1 oktober 2010 kennen we de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. De bouw-, sloop-, en milieuvergunning bestaan niet meer. Ze heten allen omgevingsvergunning. Een omgevingsvergunning bestaat uit één of meerdere activiteiten, zoals bouwen, kappen en slopen. Voorheen vroeg u een milieuvergunning aan voor het oprichten of veranderen van een bedrijf. Nu wordt dat een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘oprichten of veranderen bedrijf'.

Omgevingsvergunning voor het oprichten of veranderen van een bedrijf
In het kader van de Wet milieubeheer is voor het oprichten en/of veranderen van een bedrijf een vergunning nodig. Voorheen was dit mogelijk met een milieuvergunning of melding (o.a. een artikel 8.19 Wet milieubeheer melding, Besluit Landbouw milieubeheer of Activiteitenbesluit). Met de komst van de Wabo, dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd of kan worden voldaan met een melding (o.a. Besluit Landbouw of Activiteitenbesluit). Een melding maakt geen onderdeel uit van de omgevingsvergunning, maar loopt naast de omgevingsvergunning. Het is echter wel mogelijk dat een omgevingsvergunning noodzakelijk is (bijvoorbeeld voor het onderdeel bouwen).
Of uw bedrijf een omgevingsvergunning dient aan te vragen of dat uw bedrijf kan volstaan met een melding kunt u nagaan op het Omgevingsloket online. Voor bedrijven is het verplicht om de aanvraag digitaal in te dienen.

U kunt het formulier voor de aanvraag invullen en indienen via het Omgevingsloket online.

U dient uw aanvraag digitaal in te dienen.

Meenemen/opsturen
Op het Omgevingsloket online vindt u de bijbehorende stukken die u moet indienen om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen.
Voor meer informatie over indieningsvereisten wordt u verwezen naar de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Deze kunt u vinden op de website Rijksoverheid.nl

Doorlooptijd
Voor de behandeling van een omgevingsvergunning (met een milieutoestemming) voor het oprichten of veranderen van een bedrijf geldt een uitgebreide procedure. Hiervoor staat een termijn van uiterlijk 26 weken, indien uw aanvraag aan alle voorwaarden voldoet. De termijn gaat in wanneer de aanvraag is ingediend.
De termijn kan eenmalig verlengd worden met 6 weken wanneer er bijvoorbeeld een bestemmingsplanprocedure moet plaatsvinden.

Hoe verloopt de behandeling?
Na indiening van de aanvraag/melding ontvangt u een bericht van ontvangst. De communicatie verloopt via één contactpersoon. Dit is de zaakbeheerder. Deze persoon wordt vrijwel direct na het indienen van de aanvraag of melding bekend gemaakt.

Indien uw verzoek onvoldoende stukken bevat om deze te behandelen zal u om aanvulling worden gevraagd.

Voldoet uw aanvraag inhoudelijk niet, dan zal de aanvraag geweigerd worden of krijgt u het advies om de aanvraag in te trekken.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Let op! In combinatie met andere activiteiten die vallen onder de omgevingsvergunning (zoals bouwen, RO, slopen of kappen) worden er wel kosten in rekening gebracht voor deze andere activiteiten.

Heeft u een meervoudige aanvraag? Dan adviseren wij u een vooroverleg aan te vragen bij de gemeente. De optie om een vooroverleg aan te vragen is opgenomen in het Omgevingsloket online.

Wetgeving:

  • Wet Milieubeheer
  • Inrichtingen- en vergunningenbesluit Milieubeheer
  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)