Projecten

 • Herinrichting Cortenbachstraat Gemert

  De bestrating in de Cortenbachstraat gaat alweer heel wat jaren mee en staat daarom voor 2022 op de planning voor groot onderhoud. Dit onderhoud geeft aanleiding om een combinatie met onderhoud aan riolering, groen en openbare verlichting te maken. Zo is het bijvoorbeeld noodzakelijk om het gemengde stelsel aan te passen naar een gescheiden stelsel. Dit geeft direct de kans om de woningen en het verhard oppervlak af te koppelen ofwel het regenwater niet langer naar de rioolwaterzuivering te sturen.OntwerpfaseDe voorbereidingen voor de ontwerpfase zijn gestart. Zodra een schetsontwerp gereed is, organiseren we een bewonersavond om te presenteren wat de plannen zijn en input op te halen. Begin 2022 volgt hiervoor een uitnodiging.[[{"fid":"3697","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Kaart projectgebied Herinrichting Cortenbachstraat","field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Kaart projectgebied Herinrichting Cortenbachstraat","field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"alt":"Kaart projectgebied Herinrichting Cortenbachstraat","class":"media-element file-default","data-delta":"2"}}]]
  Lees meer
 • Vondellaan Gemert

  De gemeente gaat aan de slag met de reconstructie van de Vondellaan en een gedeelte van de Boekelseweg in GemertBij de realisatie van de Noord-Om is met de provincie afgesproken dat de hoofdwegen in Gemert gereconstrueerd worden. De huidige wegprofielen en inrichting van de straten passen niet bij het gewenste gebruik en de eisen van deze tijd. Daarnaast kan de nieuwe inrichting gecombineerd worden met een optimalisatie van het riool, zodat het riool weer 60 jaar mee kan. Het projectgebied bevindt zich vanaf de rotonde Komweg-Haageijk tot aan de aansluiting met de Doonheide. [[{"fid":"3545","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Projectgebied","field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Projectgebied","field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"alt":"Projectgebied","class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]Update 19 november 2021Stand van zaken ontwerpIn de afgelopen maanden is er gewerkt aan een aantal schetsontwerpen voor de Vondellaan. Ontwerpen waarin alle uitgangspunten zijn verwerkt en waarmee tegemoet gekomen wordt aan de gemaakte opmerkingen. Dit blijkt een enorm lastige klus omdat een aantal uitgangspunten knellen met veel gehoorde opmerkingen en andere eisen. Veel bewoners hebben de verkeersveiligheid en de verkeersintensiteit van de Vondellaan benoemd als belangrijkste aandachtspunt evenals aandachtspunten die hier direct mee te maken hebben zoals het geluid, het gebruik door fietsers en de oversteeklocaties.OnderzoekEr moeten in dit stadium van het project de juiste keuzes gemaakt worden om te komen tot een goed ontwerp. Daarom is duidelijkheid over de ontwerpsnelheid voor de Vondellaan essentieel. Er is gesteld dat de Vondellaan 50 km/uur zou moeten blijven, maar uit de bewonersavonden kwam duidelijk een andere wens naar voren. Bij 50 km/uur hoort een andere inrichting dan bij 30 km/uur. Om de keuze voor het snelheidsregime  goed te kunnen onderbouwen is extra onderzoek nodig; berekeningen en verkeersmodellen die de keuze onderbouwen en laten zien wat er wel en niet mogelijk is. PlanningDit onderzoek kost tijd, maar is noodzakelijk als basis voor de toekomst van de Vondellaan. Het nieuwe ontwerp moet tenslotte voorzien in een veilig en prettig gebruik en leefomgeving van de Vondellaan voor de komende decennia.Voor de planning betekent dit dat er niet, zoals eerder aangegeven, in november een bewonersavond komt. Het uitvoeren van extra onderzoek met de bijbehorende berekeningen neemt ongeveer 3 maanden in beslag. De uitkomst van de onderzoeken en berekeningen komt in de vorm van schetsontwerpen terug in de volgende bewonersavond. Zodra deze ontwerpen gereed zijn, plannen we opnieuw een bewonersavond.Eerste informatiebijeenkomstenOp 7, 8 en 20 september 2021 hebben de eerste informatiebijeenkomsten plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomsten is de aanleiding van het project toegelicht, keken we terug naar de eerdere informatiebijeenkomsten in 2017, is de huidige situatie besproken en is er door bewoners veel informatie verstrekt waar wij rekening mee kunnen houden in het maken van het schetsontwerp.[[{"fid":"3549","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"4":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"4"}}]]Via onderstaande links komt u bij de presentatie die tijdens de informatieavonden getoond is en kunt u het beknopte overzicht met de opmerkingen inzien die tijdens de informatieavonden gemaakt zijn.[[{"fid":"3547","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":""},"link_text":"Presentatie infoavond Vondellaan 7 september 2021.pdf","type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","alignment":""}},"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"2"}}]][[{"fid":"3548","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":""},"link_text":"Opmerkingen informatieavonden Reconstructie Vondellaan september 2021 GEANONIMISEERD.pdf","type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"default","alignment":""}},"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"3"}}]]Vragen?Heb je nog aanvullende opmerkingen of wil je meer informatie over het project, dan kun je contact opnemen met de projectleider, Stefan van den Hoogen, via e-mailadres gemeente@gemert-bakel.nl  onder vermelding van kenmerk ‘3942-2021 Reconstructie Vondellaan’.
  Lees meer
 • Leijgraafhof De Mortel

  Alle kavels van nieuwbouwplan Leijgraafhof zijn verkocht en de nieuwe woningen zijn gebouwd of in aanbouwVoor ons hét teken om de openbare ruimte woonrijp te maken. Dat wil zeggen dat we de openbare ruimte van haar definitieve inrichting gaan voorzien. Hierbij kun je denken aan het aanbrengen van de definitieve bestrating, de inrichting van het groen en het plaatsen van de verlichting. De tekeningen van de inrichting:[[{"fid":"3527","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":""},"link_text":"12454 dd 10092021 blad 1.pdf","type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":""}},"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]][[{"fid":"3528","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":""},"link_text":"12454 dd 10092021 blad 2.pdf","type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","alignment":""}},"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"2"}}]]Meer informatieHeb je vragen over de inrichting van de openbare ruimte? Neem dan contact op met Martijn van der Wijst, projectleider team Openbaar Beheer, via e-mail gemeente@gemert-bakel.nl of bel naar (0492) 378 500. Heb je andere vragen over het nieuwbouwplan Leijgraafhof? Dan kun je terecht bij Pepijn van den Eerenbeemt, projectleider team Strategie, Programma & Projecten (zelfde contactgegevens). 
  Lees meer
 • Samen slim de toekomst in

  Met de omgevingswet in het vooruitzicht, werkt de gemeente aan de omgevingsvisie voor Gemert-BakelEen plan met daarin de belangrijkste ontwikkelingen voor de toekomst van onze gemeente. Eind juni reisden we met onze ijscokar van dorpskern naar dorpskern om met inwoners in gesprek te gaan over hun ideeën voor de toekomst. Welke onderwerpen en thema’s belangrijk zijn. Ook hebben we samen met TipGemertsNieuwsblad een enquête uitgezet om input op te halen. De inbreng bij de kernentour en de bevindingen uit de enquête hebben we gekoppeld aan een eigen data-analyse. Alles samen geeft een beeld van de opgave waar we voor staan, een agenda en het startpunt voor de omgevingsvisie. Wij noemen dit ‘bouwstenen’.  [[{"fid":"3711","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":""},"link_text":"Omgevingsvisie deel II - Bouwstenen.pdf","type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"default","alignment":""}},"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"3"}}]][[{"fid":"3387","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Kinderen bij ijscokar in Milheeze","field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Kinderen bij ijscokar in Milheeze","field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"alt":"Kinderen bij ijscokar in Milheeze","class":"media-element file-default","data-delta":"2"}}]]Aan de slag met de bouwstenen: vitale dorpen en een toekomstbestendig buitengebiedDe gemeente Gemert-Bakel wordt aan de ene kant gekenmerkt door de zeven kerkdorpen. Dorpen met een sterke gemeenschapszin en betrokkenheid, maar die daarbij wel de uitdaging hebben om de kerkdorpen nu en in de toekomst vitaal te houden. Gemert-Bakel beschikt ook over een groot buitengebied met een overwegend agrarische functie. Ook het buitengebied kent haar specifieke uitdagingen: bestaande agrarische bedrijven die moeten voldoen aan steeds strengere milieumaatregelen en bedrijven die, als gevolg van gebrek aan perspectief of opvolging, stoppen. Het zijn deze twee kenmerkende opgaven die we voor de omgevingsvisie van Gemert-Bakel vertalen in de volgende twee bouwstenen:• Vitale dorpen• Toekomstbestendig buitengebiedDit betekent dat de vragen die voor ons centraal staan bij de bouwstenen zijn: Wat maakt onze kerkdorpen vitaal? En, wat maakt ons buitengebied toekomstbestendig?Wat maakt onze kerkdorpen vitaal?Op basis van de enquête en de reacties die wij hebben ontvangen tijdens de zomertour is de conclusie dat ‘vitaal’ voor inwoners betekent: in de directe leefomgeving voldoende groen en (sport)voorzieningen, een woningmarkt die aan de woningvraag en woonbehoefte voldoet (met name woningen voor starters/jongeren) en een openbare ruimte die de sociale interactie tussen en de gezondheid van haar inwoners in stand houdt of verbetert.Wat maakt ons buitengebied toekomstbestendig?De data-analyse maakt zichtbaar waarom transitie van de landbouw een belangrijk thema is: het aantal bedrijven neemt af. Dit heeft mogelijk ook gevolgen voor de werkgelegenheid. De afname van het aantal bedrijven biedt tegelijkertijd ook nieuwe kansen voor nieuwe (economische) activiteiten door omschakeling. Een kleine meerderheid van de ondervraagden vindt dat er iets moet veranderen in het buitengebied.In gesprek over de wat bepaalde keuzes betekenenDoel van de bouwstenen is structuur en richting te geven aan de totstandkoming van de omgevingsvisie. Met inwoners, ondernemers, professionele en maatschappelijke organisaties geven we antwoord op de vraag: hoe ziet de fysieke leefomgeving er in de toekomst uit? Daarbij is het belangrijk in beeld te brengen wat nu concreet de afweging is die je maakt met de beslissingen die je neemt. Zou je bijvoorbeeld kiezen voor meer woningbouw in de dorpskernen, dan betekent dat niet alleen iets voor het aantal woningen maar ook voor de ruimte die over blijft voor verduurzaming, voorzieningen in en vergroening van de wijk. Door met elkaar in gesprek te gaan over keuzes en met elkaar te doordenken wat deze keuzes daadwerkelijk betekenen, komen we tot een helder perspectief voor de toekomst. Het resultaat van deze keuzes is straks de omgevingsvisie.Dit najaar komen we terug!Dit najaar bezoeken we opnieuw alle dorpskernen en gaan we in gesprek met inwoners, ondernemers, maatschappelijke en professionele organisaties om de bouwstenen verder te bespreken. In 2022 kunnen we deze dan gebiedsgericht uitwerken.Voorbereiding op nieuwe OmgevingswetWe werken de ideeën vervolgens concreet uit en dan kan de omgevingsvisie, het plan met daarin de belangrijkste ontwikkelingen voor de toekomst van onze gemeente, daadwerkelijk worden vastgesteld. Zo zijn we goed voorbereid op de invoering van de nieuwe Omgevingswet op 1 juli 2022.
  Lees meer
 • Centrumplan Gemert 2022-2032

  20 oktober 2020De eerste stap in centrumplan Gemert 2022-2032 is gezet met de nota van uitgangspunten en randvoorwaarden zoals de gemeenteraad die recent (1 oktober 2020) heeft vastgesteld. Alle tussentijdse stappen worden hier gepubliceerd, zodat u op de hoogte blijft van de vorderingen. [[{"fid":"2846","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":""},"link_text":"Nota van uitgangspunten en randvoorwaarden","type":"media","field_deltas":{"6":{"format":"default","alignment":""}},"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"6"}}]]Betrokkenheid inwonersEr hebben al veel inloopmomenten plaatsgevonden waarbij inwoners hun mening konden geven. Ook zijn diverse inwoners lid van een werkgroep. Wij stellen uw belangstelling en interesse op prijs. Uw reactie is altijd welkom, per email of mondeling. U kunt een bericht sturen naar gemeente@gemert-bakel.nl. Deze reacties worden anoniem doorgeleid naar de stuurgroep en gemeenteraad. Wilt u in gesprek over het centrumplan? Stuur dan een e-mail naar gemeente@gemert-bakel.nl, t.a.v. Ido Cranen en Jolanda van Rooy. Er wordt dan contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak met inachtneming van de corona-maatregelen.Stuurgroep Gemert-centrumDe opsteller van het centrumplan is de stuurgroep Gemert-centrum. De gemeente faciliteert hierbij.[[{"fid":"2844","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Stuurgroep Gemert-centrum, de opsteller van het centrumplan.","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Stuurgroep Gemert-centrum, de opsteller van het centrumplan."},"type":"media","field_deltas":{"5":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Stuurgroep Gemert-centrum, de opsteller van het centrumplan.","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Stuurgroep Gemert-centrum, de opsteller van het centrumplan."}},"attributes":{"alt":"Stuurgroep Gemert-centrum, de opsteller van het centrumplan.","title":"Stuurgroep Gemert-centrum, de opsteller van het centrumplan.","class":"media-element file-default","data-delta":"5"}}]]Op de foto de leden van de stuurgroep Gemert-centrum, v.l.n.r. Dieter Janssen (voormalig voorzitter), Gijs Verhagen (trekker werkgroep marketing en communicatie), Bas van de Laar (trekker werkgroep vastgoed), Frank Vermunt (trekker werkgroep evenementen), Marinke Goosen (centrummanager), Remko Boesveld (trekker werkgroep sfeer en beheer), Harrie Wijn (voorzitter Ondernemersvereniging Gemert) en wethouder Inge van Dijk (trekker werkgroep publieke ruimte).9 februari 2021Op 4 november 2020 heeft de gemeenteraad haar wensen en bedenkingen meegegeven voor het ruimtelijk- en stedenbouwkundig programma van eisen vastgesteld én de opzet voor het verkeersplan. De besproken thema’s zijn o.a.: Kompark, Bypass, herontwikkeling Vd Ackerterrein, De Vondellaan, centraal parkeren, OV-HUB, afsluiten hoofdstraat.[[{"fid":"3051","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":""},"link_text":"Oplegger stedenbouwkundig en ruimtelijk programma van eisen.pdf","type":"media","field_deltas":{"7":{"format":"default","alignment":""}},"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"7"}}]][[{"fid":"3052","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":""},"link_text":"Stedenbouwkundig programma van eisen en wensen.pdf","type":"media","field_deltas":{"8":{"format":"default","alignment":""}},"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"8"}}]][[{"fid":"3053","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":""},"link_text":"Opzet verkeersplan Gemert-centrum.pdf","type":"media","field_deltas":{"9":{"format":"default","alignment":""}},"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"9"}}]]Op 27 januari 2021 heeft het college de raadsleden geïnformeerd over de voortgang van het ruimtelijk- en stedenbouwkundig plan incl. verkeer. Op 11 februari a.s. informeert het college de raad hierover opnieuw, zodat de raadsleden een goed inzicht krijgen in de voorliggende tekeningen, alvorens daarover besluitvorming plaatsvindt. De gemeenteraad vergadert hierover op 24 februari (commissie ruimte en mobiliteit – voorbereiding besluitvorming) en op 18 maart (raadsvergadering – besluitvorming).[[{"fid":"3054","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":""},"link_text":"Centrumplan op hoofdlijnen 2022-2032.pdf","type":"media","field_deltas":{"10":{"format":"default","alignment":""}},"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"10"}}]][[{"fid":"3099","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":""},"link_text":"Gemeentepagina 2 maart 2021 (wk9).pdf","type":"media","field_deltas":{"11":{"format":"default","alignment":""}},"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"11"}}]]Gemert VorstendomNaast het ruimtelijk plan (de centrumvisie) is er ook een sociaal, economisch plan. Wil je als centrum toekomstbestendig zijn én blijven dan laat je zien wat jouw uniek en bijzonder maakt. Na veelvuldig overleg met allerlei betrokken partijen is gekozen voor Gemert Vorstendom. Het verwijst naar unieke stukje historie, waaraan we ons straatbeeld, onze identiteit en onze mentaliteit aan ontlenen. De moeite waard om aan iedereen uit te dragen! Gemert Vorstendom is er op gericht om het centrumhart van Gemert op een eenduidige, geloofwaardige en onderscheidende manier, mooier, leefbaarder, gezelliger en bekender te maken voor inwoners, bezoekers en bedrijven.Op 1 april 2021 vond de (digitale) kick-off van Gemert Vorstendom plaats.Het filmpje ‘Daar ben je niet zomaar’ dat op 1 april in première ging.Het is een filmpje van en voor inwoners van Gemert. Voel je vrij het te delen!Het introductiefilmpje van centrummanager Marinke Goosen.Huisstijl Gemert VorstendomHierbij presenteren wij u het huisstijlhandboek “Zo maak je Gemert Vorstendom”. Het doel van Gemert Vorstendom is om Gemert centrum zo te profileren dat het een grote aantrekkingskracht heeft. Een generator met een positieve uitwerking op het leefklimaat en de economische waarde. Gemert Vorstendom maakt inwoners trots, ondernemers sterk en toeristen nieuwsgierig.[[{"fid":"3264","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":""},"type":"media","field_deltas":{"12":{"format":"default","alignment":""}},"link_text":"Huisstijlhandboek_Gemert_Vorstendom.pdf","attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"12"}}]]Downloads[[{"fid":"3279","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":""},"link_text":"Gemert Vorstendom logo's (incl. huisstijlhandboek).zip","type":"media","field_deltas":{"13":{"format":"default","alignment":""}},"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"13"}}]]
  Lees meer
 • Klimaatverandering

  Ons klimaat verandert: langer periodes zonder neerslag, steeds meer hevige regenbuien, hevigere stormen - ook in de zomer en meer dagen met tropische temperaturen. We willen Gemert-Bakel weerbaar maken tegen het veranderende klimaat, oftewel klimaatbestendig. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van meer groen, extra ruimte voor water en aan het opslaan van regenwater, zodat het beschikbaar is tijdens periodes van droogte. Het is onmogelijk om zwaar noodweer, zoals in mei 2019, te voorkomen. Toch is het belangrijk dat iedereen meedoet. Samen kunnen we de gevolgen van de klimaatverandering zo veel als mogelijk beperken. Zo maken we samen Gemert-Bakel onweerstaanbaar.[[{"fid":"2492","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"NK Onweerstaanbaar Gemert","field_file_image_title_text[und][0][value]":"NK Onweerstaanbaar Gemert"},"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"NK Onweerstaanbaar Gemert","field_file_image_title_text[und][0][value]":"NK Onweerstaanbaar Gemert"}},"attributes":{"alt":"NK Onweerstaanbaar Gemert","title":"NK Onweerstaanbaar Gemert","class":"media-element file-default","data-delta":"2"}}]]Wat kun jij doen?Je tuin klimaatbestendig inrichtenHaal de tegels eruit, leg groen erin!Leg je toch enkele tegels neer, kies dan voor tegels die water doorlatenPlant meer bloemen, struiken en bomen en verbouw groenten en fruitZet een groene erfafscheidingKies voor een glooiende, in plaats van een vlakke tuinCreëer schaduw met een parasol of zonnedoekKoppel regenwater van het riool af en vang het op in een regenton aan de regenpijpLeg een vijver aanJe woning klimaatbestendig makenKies voor een groene gevel of een groen dakZorg voor schaduw op de gevel en ramenVerbreed de dakgoot en houd deze schoonBouw je een huis, zorg dan dat de woning hoger ligt dan de tuinZorg voor meer isolatie in de woningStimuleringsregelingenDe gemeente heeft een stimuleringsregeling voor het afkoppelen van regenwater en het aanleggen van een groen dak. Mogelijk kun je hiervan gebruik maken.Stimuleringsbijdrage ‘Afkoppelen hemelwater’ - bekijk ook onze folder: [[{"fid":"2821","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":""},"link_text":"Afkoppelfolder gemeente Gemert-Bakel.pdf","type":"media","field_deltas":{"4":{"format":"default","alignment":""}},"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"4"}}]]Stimuleringsbijdrage ‘Aanleg groene daken’Kom je in aanmerking voor een van deze stimuleringsbijdragen? Dan voldoe je in bijna alle gevallen ook aan de subsidievoorwaarden van het waterschap. Kijk voor meer informatie hierover op www.aaenmaas.nl/regelen/subsidie.Wat doen we samen?KlimaatdialogenDe weg naar een klimaatbestendig Gemert-Bakel moeten we samen inslaan. Daarom gaan we in gesprek en organiseren we in het najaar van 2020 klimaatdialogen met bedrijven, inwoners, maatschappelijke en gezondheidsorganisaties. Tijdens deze dialogen bespreken we de uitkomsten van de stresstest en de gevolgen van extreem weer. Daarnaast denken we na over maatregelen om de kwetsbaarheden te verkleinen. De informatie en ideeën die we ophalen tijdens de klimaatdialogen, werken we uit in actiepunten voor een uitvoeringsplan. Ook andere gemeenten, zoals onze buurgemeenten in de Peel, maken zo’n lokale uitvoeringsagenda. Op basis daarvan stelt de provincie Noord-Brabant een regionale uitvoeringsagenda op (zie hieronder).Wat doet de gemeente?KlimaatstresstestenVanuit het Rijk zijn gemeenten verplicht om in 2050 klimaatbestendig te zijn. Landelijk is daarom afgesproken dat alle gemeenten, waterschappen en provincies in hun gebied zogenoemde stresstesten uitvoeren. In een stresstest wordt de ‘stress’ van extreem weer nagebootst met behulp van rekenmodellen, satellietbeelden en andere gegevens. In 2019 is voor Gemert-Bakel in samenwerking met de Peelgemeenten onderzocht welke zwakke plekken in onze gemeente een rol spelen bij het ontstaan van hittestress, droogte, wateroverlast en overstroming.Dankzij de stresstest weten we welke gevolgen van extreem weer we kunnen verwachten in Gemert-Bakel. Zo zal water op straat vaker voor komen. Enerzijds omdat er meer water in een kortere periode valt, anderzijds omdat we in Gemert-Bakel veel verharding hebben. Ook kan in sommige situaties het water binnen lopen in huizen. De beken in Gemert-Bakel kunnen buiten hun oevers treden maar door langere periode van droogt ook vaker droog komen te staan.Als het gaat om hitte gaan we van 7 (nu in 2019) naar meer dan 18 dagen waarbij de temperatuur oploopt tot meer dan 30ºC. Ook het aantal tropische nachten boven de 20ºC, stijgt. De hitte zorgt in het centrum én op alle bedrijventerreinen in Gemert-Bakel voor hittestress. De extreme hitte en langere periodes zonder neerslag heeft ook droogte als gevolg. In stedelijk gebied hebben vooral bomen in verharding hier last van en zullen kleine waterpartijen steeds vaker droogvallen; in het buitengebied hebben onze (agrarische) ondernemers hier last van omdat dit kan leiden tot gewasderving. Klik hier voor het volledige rapport van de stresstest Klik voor de verzamelkaart van kwetsbare locatiesRegionale uitvoeringsagendaOm een beeld te geven van de soort projecten die de Peelgemeenten (Helmond, Deurne, Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten en Someren), waterschap Aa en Maas en drinkwaterbedrijf Brabant Water uitvoeren, is een uitvoeringsagenda klimaatadaptatie 2021-2027 opgesteld. Hierin staat een selectie van een veel groter aantal projecten om de Brabantse Peel klimaatbestendig te maken. Sommige van deze projecten ontvangen een subsidie van het Rijk, zoals de Borretstraat en Jan van Amstelstraat in de Presidentenbuurt in Gemert. De regionale uitvoeringsagenda bestaat uit een beschrijving van het landelijke en regionale beleid voor klimaatadaptatie en een beschrijving van de 21 geselecteerde projecten.ProjectenHerinrichting PresidentenbuurtAanleg groen dak brandweerkazerne BakelBlauw groene schoolpleinen – meer informatie hierover volgt binnenkortHerinrichting speelweide Bakel(volledige grootte?, klik op afbeelding)
  Lees meer
 • Duurzaamheid

  De gemeente Gemert-Bakel stimuleert en investeert in een duurzame toekomst, een fijne leefomgeving voor onze kinderen (en de generaties erna).Duurzaamheid is een breed begrip, een opgave voor de hele samenleving. Technologie en innovatie betekenen kansen. Bedrijven en goed opgeleide medewerkers kunnen manieren bedenken waarop techniek rekening houdt met mens en milieu.Ook onderwijs speelt een belangrijke rol als het gaat om inspelen op ontwikkelingen én de medewerkers van de toekomst opleiden. Een duurzame werk- en woonomgeving waar iedereen zich thuis voelt is belangrijk. Denk aan veiligheid en geborgenheid, maar ook jezelf kunnen zijn. Iedereen draagt daar zijn of haar steentje aan bij. Niet alleen zuiniger omgaan met energie, minder verspilling of hergebruik van materialen, maar ook op maatschappelijk vlak.Zo werken we met z’n allen aan een heerlijck duurzaam Gemert-Bakel.[[{"fid":"3390","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Energielabel C voor kantoren","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Energielabel C voor kantoren"},"type":"media","field_deltas":{"7":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Energielabel C voor kantoren","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Energielabel C voor kantoren"}},"attributes":{"alt":"Energielabel C voor kantoren","title":"Energielabel C voor kantoren","class":"media-element file-default","data-delta":"7"}}]]Minimaal energielabel C voor kantorenPer 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw >100m² minimaal energielabel C hebben. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag je het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2018. Meer info lees je op www.rvo.nl[[{"fid":"2879","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Aardgasvrije wijk","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Aardgasvrije wijk"},"type":"media","field_deltas":{"4":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Aardgasvrije wijk","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Aardgasvrije wijk"}},"attributes":{"alt":"Aardgasvrije wijk","title":"Aardgasvrije wijk","class":"media-element file-default","data-delta":"4"}}]]Gemert-Bakel aardgasvrijHet gebruik van aardgas is slecht voor het milieu. In 2050 moeten daarom alle huizen in Nederland van het gas af zijn. Om straks op tijd klaar te zijn, is de gemeente Gemert-Bakel nu al gestart met de voorbereidingen.[[{"fid":"3669","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"8":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"8"}}]]Bespaarvoucher t.w.v. 80,00 euroDe regering wil alle Nederlanders stimuleren om energie te besparen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Hiervoor heeft het Rijk de Regeling Reductie Energie Woningen (RREW) opgesteld. Geld uit deze pot wordt via de gemeente door middel van een subsidie aan inwoners verstrekt. Led's Go Green bedacht het hele programma, stelde het plan op en voert nu deze subsidie voor de gemeente Gemert-Bakel uit. Een onderdeel van dit programma is een bespaarvoucher ter waarde van €80 voor alle huishoudens in Gemert-Bakel. Meer informatie over de bespaarvoucher is te vinden op www.heerlijckduurzaam.nl.BuurkrachtBuurkracht is de kracht die buren samen hebben. De kracht om de buurt mooier, beter, groener, veiliger of gezelliger te maken. Meer groen in je buurt, een opruimactie, een buurt-AED, zonnepanelen of een fijne ontmoetingsplek? Samen met je buren krijg je het voor elkaar. Meer info: buurkracht.nl.[[{"fid":"2754","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"style":"height: 148px; width: 150px;","class":"media-element file-default","data-delta":"3"}}]]groter plaatjeActies Duurzaam Gemert-BakelDuurzaam Gemert-Bakel is een groep vrijwilligers met als doel Gemert-Bakel energieneutraal te maken. Voor woningeigenaren hebben ze een aantal interessante acties geregeld: zonnepanelen voor iedereen, isoleren met ongekende subsidies en een lichtscan.Regionaal zonnepanelen project De Groene ZoneMet dit zonnepanelenproject worden inwoners gestimuleerd om zonnepanelen te plaatsen op de eigen woning. Inwoners kunnen voor de aanschaf van zonnepanelen een lening krijgen van de gemeente. De inwoner betaalt de lening in 15 jaar terug aan de gemeente, maar is al wel meteen eigenaar van de panelen. Kijk voor meer info op www.degroenezone.nl.[[{"fid":"3351","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Logo Energiehuis Slim Wonen","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Logo Energiehuis Slim Wonen"},"type":"media","field_deltas":{"6":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Logo Energiehuis Slim Wonen","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Logo Energiehuis Slim Wonen"}},"attributes":{"alt":"Logo Energiehuis Slim Wonen","title":"Logo Energiehuis Slim Wonen","class":"media-element file-default","data-delta":"6"}}]]Hoe maak ik mijn huis energiezuiniger en duurzamer?Bezoek EnergieHuis Slim Wonen en bekijk of bespreek de bespaarmaatregelen om jouw woning te verduurzamen. Via de website van EnergieHuis Slim Wonen kun je ‘Slim starten' met diverse ‘zelftests’ en je aanmelden voor workshops. Advies op maat? Maak dan een afspraak met een energiecoach voor gratis persoonlijke voorlichting over bespaarmogelijkheden of opwekken van duurzame energie.Lijkt het je leuk om andere bewoners te helpen met voorlichting over het besparen van energie en geld? Heb jij je eigen huis al extra verduurzaamd, geïsoleerd met HR++ glas of zonnepanelen geïnstalleerd? En ben je bereid je verder te verdiepen in energiebesparende maatregelen voor huiseigenaren? Word dan onderdeel van het regionale team energiecoaches met deskundige vrijwilligers. Meer info lees je op de website van EnergieHuis Slim Wonen.(groter plaatje)Regionale Energiestrategie (RES)De RES is een regionale vertaling van de landelijke opgave in het Klimaatakkoord. Om klimaatverandering tegen te gaan willen wij in Nederland in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. De bijdragen van alle regio’s in Nederland moeten voldoende zijn om de landelijke opgave te dekken.In onze regio werken hiervoor gemeenten met provincie, waterschappen en netbeheerder samen in de Metropoolregio Eindhoven.Meer info: www.energieregiomre.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief, zodat u al het nieuws rondom de RES automatisch in uw email ontvangt.Waar komen zonnevelden en windmolens in onze gemeente?E-laadpalenGemert-Bakel faciliteert elektrisch rijden, door steeds meer oplaadpunten beschikbaar te stellen in de openbare ruimte.Particulieren die een oplaadpunt voor een elektrisch voertuig willen in de openbare ruimte, kunnen een aanvraag indienen via de website van Vattenfall. Deze aanvraag wordt getoetst door Vattenfall en de gemeente aan de hand van de daarvoor gestelde voorwaarden.Voor een overzicht van de beschikbare laadpunten kunt u terecht op oplaadpalen.nl.
  Lees meer
 • Transitie landelijk gebied

  De agrarische sector is bezig met een grote transitie die nog vele jaren zal duren. Het stoppen van agrarische ondernemers en het verdwijnen van hun bedrijven heeft direct gevolgen voor de boeren zelf, maar is ook van invloed op het vestigingsklimaat van de regio. De omvorming van de agrarische sector is deze periode het vliegwiel voor de transitie van het hele landelijk gebied. De transitie van de agrarische sector vraagt namelijk om het zoeken naar nieuwe economische dragers en nodigt uit tot het versterken van de ruimtelijke en ecologische kwaliteit. Het vraagt om aandacht voor economie, ecologie en leefbaarheid. OmgevingsvisieOm nieuwe economische en recreatieve ontwikkelingen in het buitengebied een kans te geven is de gemeente gestart met de Proeftuin VAB Elsendorp. Dit als voorloper op de nieuwe omgevingsvisie voor het hele buitengebied van Gemert-Bakel. Voor ondernemers die kiezen voor een toekomst in de veehouderij is werken in harmonie met hun omgeving een vereiste. Zorgvuldige veehouderijGemert-Bakel wil naar een zorgvuldige veehouderij met draagvlak. De gemeente faciliteert het proces om dit te realiseren. Structurele overlast past daar niet bij. Wil er een toekomst zijn voor de veehouderij, dan moet het vertrouwen worden hersteld. De dialoog tussen boeren en inwoners is een belangrijke sleutel om tot verandering te komen. Vertrouwen komt als ondernemers investeren in duurzaamheid, veiligheid en innovatie. Er liggen kansen in het buitengebied maar de zorgvuldige veehouderij moet wel een gezicht krijgen.Omdat de gemeente een zorgvuldige dialoog belangrijk vindt en ontwikkelaars wil stimuleren dit op een goede manier te doen, heeft de gemeente spelregels opgesteld voor een zorgvuldige dialoog. Deze spelregels gelden overigens niet alleen voor initiatieven in de agrarische sector, maar ook voor andere ontwikkelingsplannen, bijvoorbeeld woningbouw. 171011 Spelregels Zorgvuldige dialoog.pdfStart ondersteuningsteam voor agrarische ondernemersAgrarische ondernemers zien allerlei wetten en regels op zich afkomen. De stoppersregeling, de provinciale Verordening Natuurbescherming, een verbod op de pelsdierhouderij of het nationale asbestverbod: het is zomaar een greep uit de actuele wet- en regelgeving die impact heeft op de toekomst van de agrarische sector. Veel agrarische ondernemers hebben het gevoel grip op hun eigen bedrijf te verliezen. Daarom is de gemeente Gemert-Bakel gestart met een ondersteuningsteam dat agrarische ondernemers helpt om grip te krijgen op hun toekomst.  Onderdeel van het ondersteuningsteam is de agrarisch bedrijfscontactfunctionaris die in samenwerking met de Rabobank en ZLTO voor de periode van een jaar is aangesteld.Agrarische ondernemers die willen groeien, verbreden, omschakelen, verduurzamen of stoppen zijn altijd welkom bij het ondersteuningsteam. De vraag van de ondernemer staat altijd centraal. De taak van dit team is om agrarische ondernemers richting hun toekomst in goede banen te leiden. Het team bestaat uit een milieukundige, ruimtelijk adviseur, sociaal dienstverlener, provinciale specialist en een agrarische bedrijfscontactfunctionaris. Deze mix is bewust gekozen, omdat agrarische ondernemers op weg naar de toekomst met uiteenlopende vragen zullen aankloppen bij de gemeente.Eerste stap: een goed gesprek over de toekomstDe eerste stap is een goed gesprek over de toekomst. Op basis van een goed gesprek kan het ondersteuningsteam de ondernemer beter op weg helpen. Zo’n gesprek is altijd maatwerk. Agrarische ondernemers kunnen voor een goed gesprek aankloppen bij de agrarische bedrijfscontactfunctionaris: anke.de.brouwer@zlto.nl of bel 06-29520294. 
  Lees meer
 • Aanvragen Muizenhol / Grotelseheide

  Update: 16-06-2020De aanvraag voor een vergunning voor een geitenhouderij aan Muizenhol in Bakel en de aanpassing van een geitenbedrijf aan de Grotelseheide in Bakel hebben veel stof doen opwaaien. Omwonenden van beide locaties evenals inwoners van de wijk Dierdonk in Helmond maken zich zorgen over het effect van de bedrijven op hun gezondheid.De gemeente Gemert-Bakel doorloopt ook bij deze vergunningen de procedures uiterst zorgvuldig. Belanghebbenden informeren we actief over de voortgang in de procedure.Interim Omgevingsverordening RuimteVoor de provincie Noord-Brabant geldt er een Interim Omgevingsverordening Ruimte. Voor wat betreft geitenhouderijen geldt dat er geen nieuwe geitenhouderijen kunnen worden gebouwd en dat bestaande geitenbedrijven hun dieraantallen niet mogen uitbreiden. Ver- of nieuwbouw van een geitenstal is alleen mogelijk als het gaat om dierenwelzijn (meer ruimte per geit) of in geval van verplaatsen van een bedrijf in het kader van volksgezondheid. Bij beide uitzonderingen mag geen toename van het aantal dieren plaatsvinden. De gemeente Gemert-Bakel heeft deze regels overgenomen in haar bestemmingsplan buitengebied.Locatie MuizenholHieronder vindt u informatie over de lopende procedures.Optie: Omschakeling naar geitenAanmeldingsnotitie milieuDe aanvraag ‘aanmeldingsnotitie milieu’ betreft het voornemen voor het omschakelen van vleesvarkens naar melkgeiten. Deze procedure is de start voor een aanvraag ‘omgevingsvergunning activiteit milieu’. Het college van B&W heeft op 7 januari 2020 het besluit genomen dat voor de voorgenomen omschakeling van een vleesvarkenshouderij naar een geitenhouderij met in totaal 2.500 plaatsen voor volwassen melkgeiten geen milieueffectrapport moet worden opgesteld. Bij dit besluit is een advies van de GGD betrokken. Bezwaar of beroep tegen dit besluit staat in deze fase niet open.Op basis van deze beslissing kan de ondernemer er voor kiezen om de volgende fase in de aanvraag op te starten (aanvraag ‘omgevingsvergunning fase 2 onderdeel milieu’). In deze procedure wordt daadwerkelijk getoetst of de aanvraag vergunbaar is. Bij het besluit op een aanvraag omgevingsvergunning is het indienen van een gemotiveerde zienswijze of bezwaar wel mogelijk.Omgevingsvergunning bouwenDe gemeente had deze aanvraag eerder buiten behandeling gelaten, waarop de ondernemer beroep heeft aangetekend. De Rechtbank Oost-Brabant heeft het beroep ongegrond verklaard en het besluit van de gemeente in stand gelaten. Hierop is een hoger beroep ingediend bij de Raad van State. Op 3 april 2019 heeft De Raad van State het hoger beroep van de ondernemer gegrond verklaard. Tevens is de eerdere uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant vernietigd en is het besluit van het college op het bezwaarschrift tegen het besluit tot het buiten behandeling laten van de aanvraag ook vernietigd.Het college moet alsnog voor de aanvraag (omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor geitenstallen) een inhoudelijk besluit nemen. Op 20 augustus 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen de voorliggende verklaring van geen bedenkingen (en dus de aanvraag) te weigeren. Op 11 september 2019 is de verklaring van geen bedenkingen behandeld in de Commissie Ruimte en Mobiliteit. Op 26 september 2019 is de verklaring van geen bedenkingen ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Het college heeft voor de aanvraag ‘omgevingsvergunning fase 1 bouwen’ die de ondernemer heeft ingediend een Ontwerp weigeringsbesluit genomen. Dit besluit heeft ter inzage gelegen tot en met 25 november 2019. Er is een zienswijze ontvangen. De reactie op deze zienswijze is verwerkt in een definitief besluit en aan de gemeenteraad is het voorstel voorgelegd de voorliggende verklaring van geen bedenkingen definitief te weigeren. De gemeenteraad heeft hiertoe besloten op 19 maart 2020. Het besluit tot definitieve weigering van de aanvraag omgevingsvergunning onderdeel bouwen is daarna genomen en ter inzage gelegd. Gedurende deze periode is er 1 (pro forma) beroep ingediend bij de Rechtbank Oost-Brabant. Op 30 september 2020 heeft de Rechtbank uitspraak gedaan in deze zaak en het beroep gegrond verklaard en het besluit van de gemeente vernietigd. Tevens heeft de Rechtbank aangegeven dat het college binnen 6 weken na de uitspraak een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen, met inachtneming van de uitspraak. We gaan dit voorbereiden. Partijen kunnen binnen 6 weken na de uitspraak hoger beroep instellen bij de Raad van State. Voor het college hier een besluit over kan nemen, gaan we eerst de uitspraak nader bestuderen.NatuurbeschermingswetDe ondernemer heeft ook een vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming nodig. Deze heeft hij aangevraagd bij de Provincie Noord-Brabant. In eerste instantie heeft de provincie de ontwerpbeschikking verleend. Na de bezwaarprocedure heeft de provincie dat besluit in heroverweging genomen. Vanwege de toenemende druk op de natuur in het gebied is de ontwerpbeschikking alsnog geweigerd. Daar heeft de ondernemer een zienswijze tegen ingediend. Na beoordeling van de zienswijze heeft de provincie de aanvraag definitief geweigerd. De ondernemer heeft hiertegen beroep aangetekend bij de rechtbank. Er is nog geen uitspraak gedaan in deze zaak.Optie: Omschakeling naar vleeskalverenVormvrije MERVoor de locatie Muizenhol in Bakel heeft de gemeente in 2017 een vormvrije mer-beoordeling ontvangen. De aanvraag betreft het voornemen voor het omschakelen van vleesvarkens naar vleeskalveren. Deze procedure is de start voor een aanvraag nieuwe omgevingsvergunning activiteit milieu. Het college heeft op 7 januari 2020 besloten dat voor de voorgenomen omschakeling van een vleesvarkenshouderij naar een vleeskalverenhouderij met in totaal 840 vleeskalveren en 4 paarden geen milieueffectrapport moet worden opgesteld. Bij dit besluit is een advies van de GGD betrokken. Bezwaar of beroep tegen dit besluit staat in deze fase niet open.Op basis van deze beslissing kan de ondernemer er voor kiezen om de vervolgprocedures op te starten (aanvraag omgevingsvergunning onderdeel bouwen, 8.40 melding met Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (milieu), aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet). In de vervolgprocedure wordt daadwerkelijk getoetst of de aanvraag vergunbaar is. Bij het besluit op een aanvraag omgevingsvergunning is het indienen van een gemotiveerde zienswijze of bezwaar wel mogelijk.Locatie GrotelseheideDe ondernemer heeft een ‘8.40 melding Activiteitenbesluit’ en een ‘Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets’ (OBM) ingediend voor wijzigingen op het bedrijf aan de Grotelseheide. Op 6 februari 2018 heeft het college de aanvraag OBM voor wijzigingen binnen het bedrijf, buiten behandeling gelaten. De reden van de buiten behandeling is dat er onvoldoende en onvolledige stukken aangeleverd zijn, ondanks dat er diverse malen aanvullende stukken zijn opgevraagd.Nu deze aanvraag buiten behandeling gelaten is, mag de ondernemer geen enkele wijziging doorvoeren. De 8.40 melding mag niet uitgevoerd worden zonder de OBM. De vergunning van 2008 blijft geldend. De ondernemer is hierop een nieuwe procedure gestart om alsnog de wijzigingen door te voeren. Deze is gestart met een vormvrije mer. Op 30 oktober 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dat voor de voorgenomen wijziging geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.Vervolgens heeft de ondernemer eind 2018 opnieuw een melding 8.40 activiteitenbesluit en Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets ingediend. Deze aanvraag is nog in behandeling.Meer informatie?archief 2017 | archief 2016
  Lees meer