Projecten

 • Transitie landelijk gebied

  De agrarische sector is bezig met een grote transitie die nog vele jaren zal duren. Het stoppen van agrarische ondernemers en het verdwijnen van hun bedrijven heeft direct gevolgen voor de boeren zelf, maar is ook van invloed op het vestigingsklimaat van de regio. De omvorming van de agrarische sector is deze periode het vliegwiel voor de transitie van het hele landelijk gebied. De transitie van de agrarische sector vraagt namelijk om het zoeken naar nieuwe economische dragers en nodigt uit tot het versterken van de ruimtelijke en ecologische kwaliteit. Het vraagt om aandacht voor economie, ecologie en leefbaarheid. OmgevingsvisieOm nieuwe economische en recreatieve ontwikkelingen in het buitengebied een kans te geven is de gemeente gestart met de Proeftuin VAB Elsendorp. Dit als voorloper op de nieuwe omgevingsvisie voor het hele buitengebied van Gemert-Bakel. Voor ondernemers die kiezen voor een toekomst in de veehouderij is werken in harmonie met hun omgeving een vereiste. Zorgvuldige veehouderijGemert-Bakel wil naar een zorgvuldige veehouderij met draagvlak. De gemeente faciliteert het proces om dit te realiseren. Structurele overlast past daar niet bij. Wil er een toekomst zijn voor de veehouderij, dan moet het vertrouwen worden hersteld. De dialoog tussen boeren en inwoners is een belangrijke sleutel om tot verandering te komen. Vertrouwen komt als ondernemers investeren in duurzaamheid, veiligheid en innovatie. Er liggen kansen in het buitengebied maar de zorgvuldige veehouderij moet wel een gezicht krijgen.Omdat de gemeente een zorgvuldige dialoog belangrijk vindt en ontwikkelaars wil stimuleren dit op een goede manier te doen, heeft de gemeente spelregels opgesteld voor een zorgvuldige dialoog. Deze spelregels gelden overigens niet alleen voor initiatieven in de agrarische sector, maar ook voor andere ontwikkelingsplannen, bijvoorbeeld woningbouw. 171011 Spelregels Zorgvuldige dialoog.pdfStart ondersteuningsteam voor agrarische ondernemersAgrarische ondernemers zien allerlei wetten en regels op zich afkomen. De stoppersregeling, de provinciale Verordening Natuurbescherming, een verbod op de pelsdierhouderij of het nationale asbestverbod: het is zomaar een greep uit de actuele wet- en regelgeving die impact heeft op de toekomst van de agrarische sector. Veel agrarische ondernemers hebben het gevoel grip op hun eigen bedrijf te verliezen. Daarom is de gemeente Gemert-Bakel gestart met een ondersteuningsteam dat agrarische ondernemers helpt om grip te krijgen op hun toekomst.  Onderdeel van het ondersteuningsteam is de agrarisch bedrijfscontactfunctionaris die in samenwerking met de Rabobank en ZLTO voor de periode van een jaar is aangesteld.Agrarische ondernemers die willen groeien, verbreden, omschakelen, verduurzamen of stoppen zijn altijd welkom bij het ondersteuningsteam. De vraag van de ondernemer staat altijd centraal. De taak van dit team is om agrarische ondernemers richting hun toekomst in goede banen te leiden. Het team bestaat uit een milieukundige, ruimtelijk adviseur, sociaal dienstverlener, provinciale specialist en een agrarische bedrijfscontactfunctionaris. Deze mix is bewust gekozen, omdat agrarische ondernemers op weg naar de toekomst met uiteenlopende vragen zullen aankloppen bij de gemeente.Eerste stap: een goed gesprek over de toekomstDe eerste stap is een goed gesprek over de toekomst. Op basis van een goed gesprek kan het ondersteuningsteam de ondernemer beter op weg helpen. Zo’n gesprek is altijd maatwerk. Agrarische ondernemers kunnen voor een goed gesprek aankloppen bij de agrarische bedrijfscontactfunctionaris: anke.de.brouwer@zlto.nl of bel 06-29520294. 
  Lees meer
 • Aanvragen Muizenhol / Grotelseheide

  Update: 16-06-2020De aanvraag voor een vergunning voor een geitenhouderij aan Muizenhol in Bakel en de aanpassing van een geitenbedrijf aan de Grotelseheide in Bakel hebben veel stof doen opwaaien. Omwonenden van beide locaties evenals inwoners van de wijk Dierdonk in Helmond maken zich zorgen over het effect van de bedrijven op hun gezondheid.De gemeente Gemert-Bakel doorloopt ook bij deze vergunningen de procedures uiterst zorgvuldig. Belanghebbenden informeren we actief over de voortgang in de procedure.Interim Omgevingsverordening RuimteVoor de provincie Noord-Brabant geldt er een Interim Omgevingsverordening Ruimte. Voor wat betreft geitenhouderijen geldt dat er geen nieuwe geitenhouderijen kunnen worden gebouwd en dat bestaande geitenbedrijven hun dieraantallen niet mogen uitbreiden. Ver- of nieuwbouw van een geitenstal is alleen mogelijk als het gaat om dierenwelzijn (meer ruimte per geit) of in geval van verplaatsen van een bedrijf in het kader van volksgezondheid. Bij beide uitzonderingen mag geen toename van het aantal dieren plaatsvinden. De gemeente Gemert-Bakel heeft deze regels overgenomen in haar bestemmingsplan buitengebied.Locatie MuizenholHieronder vindt u informatie over de lopende procedures.Optie: Omschakeling naar geitenAanmeldingsnotitie milieuDe aanvraag ‘aanmeldingsnotitie milieu’ betreft het voornemen voor het omschakelen van vleesvarkens naar melkgeiten. Deze procedure is de start voor een aanvraag ‘omgevingsvergunning activiteit milieu’. Het college van B&W heeft op 7 januari 2020 het besluit genomen dat voor de voorgenomen omschakeling van een vleesvarkenshouderij naar een geitenhouderij met in totaal 2.500 plaatsen voor volwassen melkgeiten geen milieueffectrapport moet worden opgesteld. Bij dit besluit is een advies van de GGD betrokken. Bezwaar of beroep tegen dit besluit staat in deze fase niet open.Op basis van deze beslissing kan de ondernemer er voor kiezen om de volgende fase in de aanvraag op te starten (aanvraag ‘omgevingsvergunning fase 2 onderdeel milieu’). In deze procedure wordt daadwerkelijk getoetst of de aanvraag vergunbaar is. Bij het besluit op een aanvraag omgevingsvergunning is het indienen van een gemotiveerde zienswijze of bezwaar wel mogelijk.Omgevingsvergunning bouwenDe gemeente had deze aanvraag eerder buiten behandeling gelaten, waarop de ondernemer beroep heeft aangetekend. De Rechtbank Oost-Brabant heeft het beroep ongegrond verklaard en het besluit van de gemeente in stand gelaten. Hierop is een hoger beroep ingediend bij de Raad van State. Op 3 april 2019 heeft De Raad van State het hoger beroep van de ondernemer gegrond verklaard. Tevens is de eerdere uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant vernietigd en is het besluit van het college op het bezwaarschrift tegen het besluit tot het buiten behandeling laten van de aanvraag ook vernietigd.Het college moet alsnog voor de aanvraag (omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor geitenstallen) een inhoudelijk besluit nemen. Op 20 augustus 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen de voorliggende verklaring van geen bedenkingen (en dus de aanvraag) te weigeren. Op 11 september 2019 is de verklaring van geen bedenkingen behandeld in de Commissie Ruimte en Mobiliteit. Op 26 september 2019 is de verklaring van geen bedenkingen ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Het college heeft voor de aanvraag ‘omgevingsvergunning fase 1 bouwen’ die de ondernemer heeft ingediend een Ontwerp weigeringsbesluit genomen. Dit besluit heeft ter inzage gelegen tot en met 25 november 2019. Er is een zienswijze ontvangen. De reactie op deze zienswijze is verwerkt in een definitief besluit en aan de gemeenteraad is het voorstel voorgelegd de voorliggende verklaring van geen bedenkingen definitief te weigeren. De gemeenteraad heeft hiertoe besloten op 19 maart 2020. Het besluit tot definitieve weigering van de aanvraag omgevingsvergunning onderdeel bouwen is daarna genomen en ter inzage gelegd. Gedurende deze periode is er 1 (pro forma) beroep ingediend bij de Rechtbank Oost-Brabant. Op 30 september 2020 heeft de Rechtbank uitspraak gedaan in deze zaak en het beroep gegrond verklaard en het besluit van de gemeente vernietigd. Tevens heeft de Rechtbank aangegeven dat het college binnen 6 weken na de uitspraak een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen, met inachtneming van de uitspraak. We gaan dit voorbereiden. Partijen kunnen binnen 6 weken na de uitspraak hoger beroep instellen bij de Raad van State. Voor het college hier een besluit over kan nemen, gaan we eerst de uitspraak nader bestuderen.NatuurbeschermingswetDe ondernemer heeft ook een vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming nodig. Deze heeft hij aangevraagd bij de Provincie Noord-Brabant. In eerste instantie heeft de provincie de ontwerpbeschikking verleend. Na de bezwaarprocedure heeft de provincie dat besluit in heroverweging genomen. Vanwege de toenemende druk op de natuur in het gebied is de ontwerpbeschikking alsnog geweigerd. Daar heeft de ondernemer een zienswijze tegen ingediend. Na beoordeling van de zienswijze heeft de provincie de aanvraag definitief geweigerd. De ondernemer heeft hiertegen beroep aangetekend bij de rechtbank. Er is nog geen uitspraak gedaan in deze zaak.Optie: Omschakeling naar vleeskalverenVormvrije MERVoor de locatie Muizenhol in Bakel heeft de gemeente in 2017 een vormvrije mer-beoordeling ontvangen. De aanvraag betreft het voornemen voor het omschakelen van vleesvarkens naar vleeskalveren. Deze procedure is de start voor een aanvraag nieuwe omgevingsvergunning activiteit milieu. Het college heeft op 7 januari 2020 besloten dat voor de voorgenomen omschakeling van een vleesvarkenshouderij naar een vleeskalverenhouderij met in totaal 840 vleeskalveren en 4 paarden geen milieueffectrapport moet worden opgesteld. Bij dit besluit is een advies van de GGD betrokken. Bezwaar of beroep tegen dit besluit staat in deze fase niet open.Op basis van deze beslissing kan de ondernemer er voor kiezen om de vervolgprocedures op te starten (aanvraag omgevingsvergunning onderdeel bouwen, 8.40 melding met Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (milieu), aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet). In de vervolgprocedure wordt daadwerkelijk getoetst of de aanvraag vergunbaar is. Bij het besluit op een aanvraag omgevingsvergunning is het indienen van een gemotiveerde zienswijze of bezwaar wel mogelijk.Locatie GrotelseheideDe ondernemer heeft een ‘8.40 melding Activiteitenbesluit’ en een ‘Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets’ (OBM) ingediend voor wijzigingen op het bedrijf aan de Grotelseheide. Op 6 februari 2018 heeft het college de aanvraag OBM voor wijzigingen binnen het bedrijf, buiten behandeling gelaten. De reden van de buiten behandeling is dat er onvoldoende en onvolledige stukken aangeleverd zijn, ondanks dat er diverse malen aanvullende stukken zijn opgevraagd.Nu deze aanvraag buiten behandeling gelaten is, mag de ondernemer geen enkele wijziging doorvoeren. De 8.40 melding mag niet uitgevoerd worden zonder de OBM. De vergunning van 2008 blijft geldend. De ondernemer is hierop een nieuwe procedure gestart om alsnog de wijzigingen door te voeren. Deze is gestart met een vormvrije mer. Op 30 oktober 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dat voor de voorgenomen wijziging geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.Vervolgens heeft de ondernemer eind 2018 opnieuw een melding 8.40 activiteitenbesluit en Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets ingediend. Deze aanvraag is nog in behandeling.Meer informatie?archief 2017 | archief 2016
  Lees meer
 • Herinrichting Presidentenbuurt – Gemert

  In de Presidentenbuurt richten we 25 straten opnieuw in: nieuwe riolering, bestrating en groenDe aanleiding: de riolering moet na 60 jaar vervangen worden. Dit geeft direct de kans om de inrichting van de straat aan te pakken. Om de wijk leefbaar te houden voor nu en de toekomst is een nieuwe inrichting van de straat nodig. We krijgen namelijk te maken met steeds extremer weer en daardoor met meer risico’s op wateroverlast en hitte. We kiezen daarom voor meer groen en ruimte voor water. Het regenwater kan dan goed de grond in en bomen en planten zorgen voor de nodige koeling. Waar het kan betrekken we buurtbewoners bij het maken van de plannen.[[{"fid":"3173","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"5":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"5"}}]]Vanwege de omvang van het project (25 straten) hebben we het werk in fases 'opgeknipt'. Het werk in de Bisonstraat en Diederikstraat is inmiddels gereed. Nu kan de schop in de volgende fase de grond in.Update 16 november 2021Start werk Borretstraat & Jan van AmstelstraatOp maandag 10 januari (week 2) start aannemer Van Doorn Infra B.V. uit Schijndel met het opbreken van de straat.Deze startdatum is afhankelijk van het weer. Als gevolg van sneeuw of vorst kan de planning opschuiven.Tekeningen ontwerpIn de afgelopen maanden is het ontwerp vertaald naar technische tekeningen en daarbij zijn de laatste opmerkingen en discussiepunten verwerkt. De definitieve tekeningen (onder voorbehoud van kleine praktische wijzigingen) zijn te raadplegen via onderstaande links. [[{"fid":"3662","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":""},"link_text":"Tekening reconstructie Borretstraat versie def 20210816.pdf","type":"media","field_deltas":{"10":{"format":"default","alignment":""}},"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"10"}}]][[{"fid":"3663","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":""},"link_text":"Tekening reconstructie Jan van Amstelstraat versie def 20210816.pdf","type":"media","field_deltas":{"11":{"format":"default","alignment":""}},"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"11"}}]]PlanningDe aannemer start met de werkzaamheden in de Borretstraat aan de zijde van de Diederikstraat. Er wordt in de richting van de President Gerartsstraat gewerkt. Vanwege de bereikbaarheid in de straat werkt de aannemer in korte delen van de straat.Volgens de huidige planning is Van Doorn tot begin juli bezig in de Borretstraat en starten de werkzaamheden in de Jan van Amstelstraat begin juli 2022. Dit werk wordt achter elkaar gepland om de overlast voor aanwonenden te beperken. In de Jan van Amstelstraat wordt ook aan de zijde van de Diederikstraat gestart en gewerkt in de richting van de President Gerartsstraat. De globale ziet er als volgt uit:[[{"fid":"3666","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"14":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"14"}}]]Afkoppelen regenwaterIn de eerdere communicatie hebben wij u verteld dat we ook in de Jan van Amstelstraat en Borretstraat het hemelwater willen “afkoppelen”. Dit geldt overigens voor de gehele Presidentenbuurt. Het afkoppelen van hemelwater betekent dat wij zoveel mogelijk schoon hemelwater dat op de daken van de woningen valt via een apart riool naar de sloten en beken in de omgeving willen brengen. Dit schone regenwater gaat dan niet meer naar de rioolwaterzuivering.Om dit nader uit te leggen hebben wij een folder gemaakt. Deze vindt u hieronder. Aan het afkoppelen zitten geen kosten voor de kaveleigenaar. Er is zelfs een subsidiemogelijkheid voor eigenaren die zelf nog meer water afkoppelen.[[{"fid":"2880","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":""},"link_text":"LR Afkoppelfolder gemeente Gemert-Bakel V3 spreads.pdf","type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"default","alignment":""}},"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"3"}}]]Latere fasesNadat de uitvoering in de Borretstraat en Jan van Amstelstraat gestart is, wordt de volgende fase nader uitgewerkt om tot een uitvoering te komen. De onderstaande straten komen binnen het projectgebied Presidentenbuurt in de volgende fases aan de beurt. De volgorde wordt daarbij onder andere bepaald door de urgentie van de rioolvervanging, logische werkwijze, bereikbaarheid van de wijk en samenhang met andere werkzaamheden in de wijk.De ontwerpen die eerder gemaakt en getoond zijn blijven daarbij het uitgangspunt. De uitwerking tot in de details vindt plaats als we zicht hebben op de start van de uitvoering. De betreffende bewoners krijgen ruim voor de uitvoering inzage in het ontwerp. Burgemeester RietmanstraatDrossard de la Courtstraat (gedeelte Groeskuilenstraat – Pres. J.F. Kennedystraat)Drossard MeijerstraatGroeskuilenstraat (gedeelte Drossard Meijerstraat – Pr. Gerartsstraat)Notaris van KemenadestraatPresident VerhofstadtstraatPresident VerpoortenstraatPrinzenstraat (gedeelte Drossard Meijerstraat – Burg. de Bekkerlaan)Prior DavidsstraatPrior JacobsstraatPresident GerartsstraatSecretaris AeldersstraatPater van den ElsenstraatPresident John F. KennedystraatPrins BernhardstraatRechter van BerckelstraatVan EupenlaanBurgemeester RietmanstraatGriffier Corstensstraat’t Frans BrugskeVan BeekstraatNaar verwachting loopt de uitvoering door tot in 2025. Vooralsnog is het de bedoeling om van zuid naar noord de straten aan te pakken.Eénrichtingverkeer aantal straten PresidentenbuurtMet de herinrichting van de Presidentenbuurt wordt in diverse straten éénrichtingverkeer ingesteld. Deze maatregel moet de snelheid van het verkeer in de buurt remmen en tegelijkertijd meer ruimte voor groen met behoud van voldoende parkeergelegenheid opleveren. Voor het instellen van éénrichtingverkeer worden momenteel de formele processen (verkeersbesluiten) doorlopen.[[{"fid":"3174","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"6":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"6"}}]]Waar begin jij met het verduurzamen van je tuin?Elke tuin kan duurzamer, bij-vriendelijker en klimaatbestendiger worden. Of je nu een tuin met een groot terras hebt, een moderne tuin of een natuurlijke tuin met veel planten. Hier vind je handige tips om je tuin klimaatbestendig te maken: https://bit.ly/2lFOdLE.Meer weten over dit project?Mail naar presidentenbuurt@gemert-bakel.nl of bel projectleider Stefan van den Hoogen op (0492) 378 500. 
  Lees meer
 • Marco Gas

  Per 1 januari 2016 zijn Gedeputeerde Staten het bevoegde gezag van de inrichting van Marco Gas BVDat betekent dat Marco Gas BV onder het toezicht valt van de provincie. Ook vergunningen en meldingen worden in behandeling genomen door dit bevoegde gezag.Het bedrijf is in 2017 gestart met het uitvoeren van de verleende vergunningen en zal in het jaar 2018 haar bedrijf verder vernieuwen. Marco Gas doet dit met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Met omwonenden wordt in overleg getreden en maatschappelijke partners in de omgeving van Marco Gas krijgen informatie. In 2018 wordt een veiligheidskaart opgesteld om zo goed mogelijk te handelen in geval van calamiteiten.Hebt u vragen over Marco Gas?Bel dan met de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, telefoon 073 - 681 28 21. Deze lijn is 24 uur per dag bereikbaar. 
  Lees meer
 • Proeftuin VAB Elsendorp

  Om te kijken naar nieuwe bestemmingen voor vrijkomende agrarische bebouwing fungeert Elsendorp als één van de vijf proeftuinen in de provincie Noord-Brabant. We kijken samen met het dorp naar passende nieuwe bestemmingen voor de locaties en oplossingen voor de lege stallen. De focus ligt niet alleen op gebouwen, maar op een gebiedsgerichte aanpak waarbij ook mogelijkheden voor grondruil in beeld komen.Voor het hele dorpDe gebiedsgerichte benadering is breder dan de agrarische sector en raakt het hele dorp. Niet alleen boeren, ook andere bewoners en belanghebbenden worden bij de proeftuin betrokken. Hoe houden wij (het dorp, gemeente en provincie) Elsendorp leefbaar en (economisch) aantrekkelijk? Kunnen wij sámen zorgen voor een plek waar ieders kinderen ook in de toekomst prettig kunnen wonen, werken en recreëren? Met Elsendorp als proeftuin kunnen er nieuwe kansen ontstaan.Elsendorp heeft een eigen dorpswebsite www.elsendorp-online.nl. Hier vind je alles over de laatste stand van zaken in de proeftuin.Archief Brabantse aanpak leegstand (Provincie Noord) Gebiedsverkenning 12 april 2016 Startbijeenkomst 19 mei 2016 Verslag startbijeenkomst 19 mei 2016 uitgangspunten-vab-3-november.pdf
  Lees meer
 • N279

  Om de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid op en nabij de provinciale weg tussen Veghel en Asten te verbeteren, heeft de provincie vorig jaar gekozen voor een robuuste en toekomstvaste oplossing voor de N279, het voorkeursalternatief (vka). Alleen de gemeente Gemert-Bakel heeft niet ingestemd met dit vka.De aanpak van de N279 houdt in dat:de aansluitingen en kruisingen van de N279 ongelijkvloers worden gemaaktde N279 voor nu grotendeels 2x1-baans blijftbij Helmond wordt de N279 om de wijk Dierdonk gelegdbij Veghel wordt het huidige tracé uitgebreid naar 2x2 rijstroken met gelijkvloerse aansluitingen. Hierbij worden de maatregelen zo aangelegd dat een eventuele verbreding naar 2x2 op termijn zonder veel extra investeringen mogelijk is.In het coalitieakkoord staat: "Wij zijn en blijven van mening dat uitvoering van de N279 op het huidige tracé, in de uitvoering 2x2 rijbanen en met een hele ontsluiting in Bakel voor onze bereikbaarheid de beste oplossing is. Daar blijven wij ons dan ook voor inzetten zolang dat kan."Wethouder Van Dijk heeft namens het college van Gemert-Bakel ingesproken tijdens de speciale themabijeenkomst over de N279 in het Provinciehuis op 23 november jl. Samen met 16 inwoners die ook inspraken. We zijn blij dat heel veel inwoners en ondernemers de petitie hebben ondertekend voor 2x2 baans op het bestaande tracé en tégen de lange omleiding op www.n279.nl  en geenomleidingn279.nl. De petities zijn op 7 december aangeboden aan de Provinciale Staten. Helaas zonder wijziging van het besluit als gevolg. Daarom heeft de gemeenteraad in januari 2019 besloten om beroep aan te tekenen bij de Raad van State tegen het vaststellen van het Provinciaal Inpassings Plan (PIP). Dit beroep wordt naar verwachting in het najaar van 2019 behandeld. Tot die tijd wordt niet begonnen met de uitvoering. Berichten vanuit de media over de N279:2019Eindhovens Dagblad 8 augustus 2019: https://www.ed.nl/helmond/half-jaar-vertraging-voor-aanpak-n279-bij-helmond~a612e510/1 juli Laarbeek: aankondiging informatieavonden.Eindhovens Dagblad 24 april: https://www.ed.nl/best-meierijstad-en-son/wijkraden-veghel-maken-vuist-tegen-a279~a3215788/Eindhovens Dagblad 24 februari: https://www.ed.nl/helmond/partij-voor-de-dieren-plant-protestboom-tegen-omleiding-dierdonk~ac0bb1cc/Eindhovens Dagblad 15 februari: https://www.ed.nl/de-peel/onderzoek-naar-drukte-rond-n272-gemert~a548a249/Eindhovens Dagblad 13 februari: https://www.ed.nl/de-peel/zeventig-bezwaren-tegen-plan-n279-tussen-asten-en-veghel~a8ee5000/Eindhovens Dagblad 3 februari: https://www.ed.nl/helmond/voor-omleiding-n279-bij-dierdonk-moeten-3-huizen-en-bedrijven-weg-nog-meer-adressen-krijgen-vertrekbod~a46b1ed05/Eindhovens Dagblad 28 januari: https://www.ed.nl/de-peel/dorpsraden-beek-en-donk-en-aarle-rixtel-wel-in-beroep-tegen-plannen-n279~abcc3618/Eindhovens Dagblad 25 januari;Bezwaar-van-gemert-bakel-tegen-plan-n279Gemerts Nieuwsblad 25 januari:Liberale fracties tegen uitstel provinciaal inpassings planEindhovens Dagblad 23 januari:Gemeenteraad Gemert Bakel wil toch in beroep tegen n2792018Gemerts Nieuwsblad 21 december:Real-time verkeerstellingen op n279 vinden al jaren plaatsEindhovens dagblad 19 december:Laarbeek procedeert tegen deel n279 planGemerts Nieuwsblad 19 december:Gemert-bakel kan toch in beroep tegen besluit n279Gemeente Gemert-Bakel 12 december:Draagvlak n279 zonder lange omleiding en uitvoering in 2x2 discussie waardGemerts Nieuwsblad 7 december:Staten brabant voor 2x1 n279 met lange omleidingEindhovens Dagblad, 7 december:Groen licht voor ombouw n279 tussen Veghel en AstenGemerts Nieuwbsblad, 6 december:Duizenden tekenen voor n279 2x2 zonder omleidingEindhovens Dagblad, 6 december:Oppositie in provinciale staten "Schrap omleiding dierdonk"Gemerts Nieuwsblad online 28 november:Gemert-Bakel eensgezind over n279Eindhovens Dagblad, 23 november:Gemert-Bakel blijft hopen op ander besluit n279Gemerts Nieuwsblad: 21 november 2018:Publiciteitsoffensief Gemert-Bakel voor 2x2 rijstroken en tegen lange omleidingEindhovens Dagblad: 15 november (ingezonden) Helmondse wijken hebben niets aan lange omleiding n279Gemerts Nieuwsblad 9 november:Gemeenteraad handhaaft standpunt n279.Gemerts Nieuwsblad 6 november 2018:PIP n279 geen beweging richting Gemert BakelEindhovens Dagblad:Omleiding N279 Helmondse wijk Dierdonk beter onderbouwenBeroepenEr zijn 69 beroepen aangetekend tegen het besluit van de provincie over het PIP. De beroepen gaan grofweg over vier onderwerpen:de wens om de weg met 2x2 rijstroken aan te leggen in plaats van de geplande 2x1de keuze voor de omleiding bij Dierdonk in plaats van het huidige tracé door Helmondde gebruikte verkeerscijfers ende effecten van de plannen op het milieu en woongenot.De provincie heeft inmiddels haar verweerschrift gemaakt en bij de Raad van State ingediend. Naar verwachting vindt de zitting over de beroepen plaats in het najaar van 2019. Tot die tijd gaat de provincie niet over tot uitvoering. Wel gaat zij verder met de voorbereiding van de uitvoering.Nieuwsbrief volgen over N279?Wilt u de ontwikkelingen over de N279 goed blijven volgen? Abonneer u dan op de nieuwsbrief van de provincie. Ga dan naar www.brabant.nl/n279 . Er is net een nieuwe versie uit van december 2019.  Nieuwsbrief N279 Veghel-Asten editie december 2019.pdfDigitaal het plan inzien?Dat kan via www.brabant.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Vragen aan de provincie?Mail naar N279-Veghel-Asten@brabant.nl of bel met 073 – 681 23 29.Uitgebreide verbeelding N279 nabij Gemertseweg/Beeksedijk op de kaart? klik op het plaatje.
  Lees meer
 • N272/N615 Gemert - Beek en Donk

  Provincie Noord-Brabant onderzoekt toekomstige vormgeving N272/N615De provincie Noord-Brabant voert onderzoek uit naar de toekomstige vormgeving van delen van de N272 en N615 tussen Beek en Donk en Gemert. Dit met als doel om de doorstroom van verkeer voor de lange termijn te verbeteren, de verkeersveiligheid te verhogen en de leefbaarheid in de dorpen te vergroten door het verminderen van sluipverkeer. Begin maart 2020 maakte de provincie dit bekend.In de directe omgeving van Gemert gebeurt veel op het gebied van mobiliteit. Positieve ontwikkelingen, die wel tot gevolg hebben dat er meer verkeer gebruik zal maken van de N272. De weg zit nu bijna aan zijn maximale capaciteit. Ook moet er een oplossing worden gevonden voor de doorstroming op de N615 tussen de aansluiting op de N279 en de Oranjelaan in Beek en Donk. Daarom onderzoekt de provincie Noord-Brabant hoe het verkeer zich de komende 20 tot 30 jaar gaat ontwikkelen, welke gevolgen dit kan hebben voor de deze wegen en welke verbetermaatregelen eventueel genomen moeten worden.Ingenieursbureau Arcadis voert in opdracht van de provincie Noord-Brabant het onderzoek uit, in nauwe samenwerking met de gemeente Gemert-Bakel en de gemeente Laarbeek. Op basis van vooronderzoek selecteren de provincie en gemeenten de meest kansrijke oplossingsrichtingen. Deze worden gepresenteerd tijdens een (inloop)bijeenkomst, waarna de mogelijkheid voor geïnteresseerden bestaat tot inspraak. Op basis van vervolgonderzoek en ideeën van belanghebbenden kiest de provincie een voorlopig voorkeursalternatief, waarop ook inspraak plaatsvindt. De definitieve keuze van voorkeursalternatief wordt in het voorjaar van 2021 verwacht.Op de hoogte blijven? Meld u aan voor de nieuwsbriefWilt u op de hoogte blijven van het onderzoek en de bijeenkomsten? Meld u dan alvast aan voor de nieuwsbrief. Vragen kunt u stellen aan Jeroen van Bremen, omgevingsmanager bij de provincie Noord-Brabant, door te bellen naar 06 – 27745193 of te mailen naar N272@brabant.nl.Informatie over het project vindt u op babant.nl
  Lees meer