Beekherstel Peelse Loop

Samen met het waterschap werken wij aan het ontwerp van de Peelse Loop om te komen tot een meer natuurlijke beekloop. Door het wegnemen van de stuwen en door de bedding te herprofileren naar een smallere en ondiepere bedding neemt de stroming toe. Vissen kunnen daardoor ongehinderd de bovenstroomse delen van het beekdal bereiken.

Biodiversiteit
De Peelse Loop wordt nu gevoed door het inlaten van Maaswater. Na de herprofilering is dat met gebiedseigen water. Door de herinrichting neemt bovendien de beschaduwing toe, wat de waterkwaliteit ten goede komt (minder opwarming, minder kans op algengloei). Hierdoor kunnen meer en verschillende soorten zich vestigen en neemt de biodiversiteit toe.

Recreatieve route
De Peelse Loop wordt zoveel mogelijk met een nieuwe recreatieve route langs de beek toegankelijk gemaakt voor fietsers en wandelaars. Deze route sluit op diverse punten aan op bestaande wegen.

Uitvoering
Alle procedures zijn inmiddels afgerond. Waterschap Aa en Maas is nu bezig met het voorbereiden van de uitvoering. Daarna volgt de aanbesteding van het werk. De Peelse Loop is over een lengte van in totaal 10 km opgedeeld in drie deeltrajecten; namelijk de Bovenloop, Middenloop (Noord-om) en Benedenloop. Dit najaar start de uitvoering van de Beneden- en Bovenloop. De Middenloop vindt gelijktijdig met de aanleg van de Noord-Om plaats.

PDFKaart deeltrajecten Peelse Loop.pdf