Beekherstel Peelse Loop

Samen met het waterschap werken wij aan het ontwerp van de Peelse Loop om te komen tot een meer natuurlijke beekloop. Door het wegnemen van de stuwen en door de bedding te herprofileren naar een smallere en ondiepere bedding neemt de stroming toe. Vissen kunnen daardoor ongehinderd de bovenstroomse delen van het beekdal bereiken.

Biodiversiteit
De Peelse Loop wordt nu gevoed door het inlaten van Maaswater. Na de herprofilering is dat met gebiedseigen water. Door de herinrichting neemt bovendien de beschaduwing toe, wat de waterkwaliteit ten goede komt (minder opwarming, minder kans op algengloei). Hierdoor kunnen meer en verschillende soorten zich vestigen en neemt de biodiversiteit toe.

Recreatieve route
Een gedeelte van de aan te leggen natuurcompensatie voor de randweg Noord-Om wordt in samenhang met de realisatie van het beekherstelproject Peelse Loop uitgevoerd. De zone tussen de Noord-­Om en de Peelse Loop biedt daartoe goede mogelijkheden. De Peelse Loop wordt zoveel mogelijk met een recreatieve route langs de beek toegankelijk gemaakt voor fietsers en wandelaars.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk. Het waterschap is nu bezig met een procedure vanuit de Waterwet. Daarna volgt de aanbesteding van het werk.
 

PDF-pictogramOntwerp_beekherstel_deeltrajecten.pdf