Duurzaamheid

De gemeente Gemert-Bakel stimuleert en investeert in een duurzame toekomst, een fijne leefomgeving voor onze kinderen (en de generaties erna). Duurzaamheid is een breed begrip, een opgave voor de hele samenleving. Technologie en innovatie betekenen kansen. Bedrijven en goed opgeleide medewerkers kunnen manieren bedenken waarop techniek rekening houdt met mens en milieu. Ook onderwijs speelt een belangrijke rol als het gaat om inspelen op ontwikkelingen én de medewerkers van de toekomst opleiden. Een duurzame werk- en woonomgeving waar iedereen zich thuis voelt is belangrijk. Denk aan veiligheid en geborgenheid, maar ook jezelf kunnen zijn. Iedereen draagt daar zijn of haar steentje aan bij. Niet alleen zuiniger omgaan met energie, minder verspilling of hergebruik van materialen, maar ook op maatschappelijk vlak. Zo werken we met z’n allen aan een heerlijck duurzaam Gemert-Bakel.

Samen met partners, ondernemers, onderwijs en inwoners werkt de gemeente Gemert-Bakel (mee) aan diverse initiatieven die Gemert-Bakel duurzamer maken.

logo Dag van de Duurzaamheid

Dag van de Duurzaamheid 10/10/2019
Het klimaat verandert en het gebruik van fossiele brandstoffen moet sterk verminderen. Landelijk en lokaal ligt er een flinke opgave om duurzamer te gaan wonen, werken en leven. Er is dus werk aan de winkel. Op de Dag van de Duurzaamheid geven we hier aandacht aan. Op donderdag 10 oktober stellen inwoners en organisaties hun deuren open om te laten zien hoe zij duurzaam bezig zijn. Neem een kijkje en laat je inspireren! Er is veel leuks te beleven en te doen. Naar het programma >>

plaatje Heerlijck duurzaam

Koploperstafel Duurzaamheid
Een samenwerkingsverband tussen partners Onderwijs (Commanderij college), Ondernemende burgers (werkgroep uit G1000), Ondernemers (o.a. BKG) en Overheid (gemeente) om samen te werken aan een duurzaam Gemert-Bakel.

Door de deelnemers zijn werkgroepen samengesteld met de focus op: bewustwording, energie, mobiliteit en circulaire economie. De werkgroepen doelstellingen bepaald voor de samenwerkingsagenda. In de samenwerkingsagenda staan projecten beschreven die we de komende tijd uitvoeren, een voorbeeld is de week van de duurzaamheid.

plaatje Gebouwenbeheer

Gebouwenbeheer (2030 energieneutraal)
De ambitie van het college is dat de belangrijkste gemeentelijke gebouwen in 2030 energieneutraal zijn. Het gemeentehuis is er daar één van. Hier is in 2017 een nieuwe installatie voor verwarming, koeling en ventilatie aangelegd. Daarmee bespaart de gemeente fors op energieverbruik. De verlichting is in de kantoren vervangen door LED.

plaatje Afval (Blink

Afval
In het kader van afval committeert de gemeente zich aan de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling BLINK. Een eerste concreet project waar de gemeente aan bijdraagt betreft de versnelling van het Rijksbrede VANG-programma (als onderdeel van het Rijksbrede programma “Nederland circulair in 2050”) en de doelstellingen van het regionaal afgesproken.

 

Manifest voor een Afvalloze Samenleving, waarin de bij BLINK aangesloten gemeenten streven naar een scheidingspercentage van 95% in 2020. Meer info: www.hblink-grr.nl/

plaatje Duurzame inloop

Duurzame inkoop
De gemeente heeft het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) ondertekend. Nu werken we aan een actieplan om te zorgen dat bij alle inkooptrajecten niet alleen de prijs maar ook de effecten op het milieu en de sociale aspecten worden meegewogen in de keuze.

 

plaatje Glasvezel

Glasvezel
Voor een vitaal buitengebied is een goede digitale bereikbaarheid voor particulieren en bedrijven van cruciaal belang. Deskundigen uit het vakgebied geven aan dat de komende jaren de behoefte aan data exponentieel groeit. Bedrijfsvoering, school en studie, entertainment en zorg op afstand zijn enkele voorbeelden die de noodzaak voor goede digitale bereikbaarheid onderschrijven. De ingebruikname van het grootschalige glasvezelnetwerk in het voorjaar van 2019 draagt bij aan een vitaal buitengebied.

plaatje Zonnepark

Zonnepark
De gemeente Gemert-Bakel heeft sinds maart 2018 een visie Zonneparken, maar deze heeft nog enige aanscherping nodig. Op dit moment zijn we hiermee bezig. De aanleiding om het visiedocument aan te scherpen zijn nieuwe initiatieven in onze gemeente om een zonnepark aan te leggen.

Het doel is om een duidelijk afwegingskader te schetsen voor de gemeente Gemert-Bakel waarbij een aantal gebieden wordt aangewezen waarop zonne-energie kan worden opgewekt en waarbij voorwaarden worden gesteld waaraan een zonnepark moet voldoen.

Wil jij je meedenken over zonneparken in het landschap? Stuur dan een mail naar gemeente@gemert-bakel.nl.

plaatje Innovatiehuis

Innovatiehuis
De focus van het Innovatiehuis De Peel is gericht op zes speerpuntsectoren: Slimme Maakindustrie, Foodtech, Automotive, Agro, Zorg en Vrijetijdseconomie. Het Innovatiehuis biedt ondernemers een platform om hun vragen te bundelen. We gaan met de partners in het netwerk op zoek naar een gemene deler. Zodra die is gevonden, maken we er een project van en gaan we doelgericht op zoek naar oplossingen. Doordat er meerdere participanten zijn, worden kennis, ervaringen en kosten gedeeld.
Meer info: www.innovatiehuisdepeel.nl

plaatje Buurkracht Buurkracht
Enexis zorgt er met Buurkracht voor dat wijken in Gemert-Bakel aan de slag gaan met volledig duurzame energiebronnen zoals zonne-, en windenergie. Wilt u zich aansluiten bij een Buurkrachtwijk? Kijk dan voor meer info op www.buurkracht.nl.
plaatje De groene zone

Regionaal zonnepanelen project De Groene Zone
Met zonnepanelenproject worden inwoners gestimuleerd om zonnepanelen te plaatsen op de eigen woning. Inwoners kunnen voor de aanschaf van zonnepanelen een lening krijgen van de gemeente. De inwoner betaalt de lening in 15 jaar terug aan de gemeente, maar is al wel meteen eigenaar van de panelen. Interesse? www.degroenezone.nl.

foto Postcoderoos Elsendorp

Postcoderoosproject Zonnedak Donkers Elsendorp
Heb je zelf geen geschikt dak voor zonnepanelen en wil je wel lokaal opgewekte duurzame energie gebruiken? Dan is dit interessant voor jou! PDFPostcoderoos Elsendorp

plaatje Regionale Energiestrategie (RES)
volledige grootte

Regionale Energiestrategie (RES)
De RES is een regionale vertaling van de landelijke opgave in het Klimaatakkoord. Dit akkoord heeft één groot doel: om klimaatverandering tegen te gaan willen wij in Nederland in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden. Dit is een volgende stap richting een nagenoeg klimaatneutrale samenleving in 2050, zoals vastgelegd in de Klimaatwet. Voor het behalen van de opgaven is regionaal maatwerk nodig. De bijdragen van alle regio’s in Nederland moeten voldoende zijn om de landelijke opgave te dekken.

In de RES staat de energieopgave van de regio centraal. De RES bevat het energieverbruik en de CO2-uitstoot van de regio, het potentieel aan duurzame opwekking en de concrete plannen om de vraag en aanbod bij elkaar te brengen. De gemeenten werken hiertoe met provincie, waterschappen en netbeheerder samen in de Metropoolregio Eindhoven.

De energietransitie gaat ons allemaal aan en wordt alleen dankzij gezamenlijke inspanning een succes.

Voor meer informatie verwijzen we naar de landelijke sites regionale-energiestrategie.nl en klimaatakkoord.nl.

PDFStartnotitie Regionale Energiestrategie Metropoolregio Eindhoven.pdf

plaatje E-laadpalen

E-laadpalen
Gemert-Bakel faciliteert elektrisch rijden, door steeds meer oplaadpunten beschikbaar te stellen in de openbare ruimte. Daarom doet de gemeente mee aan het project ‘Slim Laden’ van de provincie Noord-Brabant. In de periode 2017-2019 worden in Brabant ruim 1.000 nieuwe laadpalen geplaatst. In juli 2017 werd de eerste slimme laadpaal onthuld, waar meerder rijders gebruik van kunnen maken. In de kernen zijn en worden laadpalen geplaatst in overleg met de dorpsraden. Wensen voor nieuwe laadpalen worden gezamenlijk door gemeente, provincie en uitvoerende partijen bekeken.

Particulieren die een oplaadpunt voor een elektrisch voertuig willen in de openbare ruimte, kunnen een aanvraag indienen via de website van Nuon: https://www.nuon.nl/producten/elektrisch-rijden/openbare-laadpaal/laadpaal-noord-brabant/.
Deze aanvraag wordt getoetst door Nuon en de gemeente aan de hand van de daarvoor gestelde voorwaarden.

Voor een overzicht van de beschikbare laadpunten kunt u terecht op https://www.oplaadpunten.nl.

Logo Senzer

Senzer
Senzer zorgt voor duurzaamheid op de regionale arbeidsmarkt. De dienstverlening van werkbedrijf Senzer is gericht op het maken van een duurzame verbinding tussen de vraag van werkgevers én de talenten van mensen. Zo bieden wij toekomst in werk. Bij en via Senzer werken 3250 mensen bij grote en kleine werkgevers in de regio Helmond-De Peel. Bij de werkprocessen van Senzer staat duurzaamheid ook hoog in het vaandel. Om een aantal voorbeelden te noemen: in het groenonderhoud wordt hoofdzakelijk met elektrische gereedschappen gewerkt en bij de assemblage van kinderveiligheidszitjes onderzoeken we de mogelijkheden die  technologie biedt om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. Meer weten? Kijk op www.senzer.nl.

#HoedraagjijbijaaneenHeerlijckDuurzaamGemertBakel?

Landelijke wetgeving
Als gemeente hebben we uiteraard ook te maken met landelijke wetgeving. Sinds 1 juli 2018 is de nieuwe wet Voortgang Energie Transitie (wet VET) van kracht. Vanaf die datum is het niet meer toegestaan om een nieuwe woning te bouwen met een gasaansluiting.