Marcogas

Het gasvulbedrijf Marcogas heeft een aanvraag gedaan om zijn bedrijf aan Bernardstraat 25 in Bakel te vernieuwen. Hiervoor is op 5 juli 2012 een bestemmingsplan vastgesteld. Dat is onherroepelijk.

In 2015 is de milieuvergunning in procedure gegaan. Het bedrijf valt onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen. Daarom wil de gemeente de buurt en omgeving zoveel mogelijk betrekken bij de besluitvorming.

Op woensdag 14 september 2016 deed de Raad van State een tussenuitspraak over de milieuvergunning van Marcogas. De gemeente kreeg de opdracht om op een aantal punten de motivering aan te passen:

  • risico-analyse
  • milieu-effectrapportage
  • geluidsonderzoek
  • onderzoek naar noodzaak bliksemafleider

Op 22 november 2016 nam het college een besluit om te voldoen aan de uitspraak van de Raad van State. Belanghebbenden hebben vervolgens de mogelijkheid gekregen om een zienswijze in te dienen. Het is nu aan de Raad van State om het collegebesluit en de daarop ingediende zienswijzen te beoordelen om een uitspraak te kunnen doen.