N279

Om de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid op en nabij de provinciale weg tussen Veghel en Asten te verbeteren, heeft de provincie vorig jaar gekozen voor een robuuste en toekomstvaste oplossing voor de N279, het voorkeursalternatief (vka). Alleen de gemeente Gemert-Bakel heeft niet ingestemd met dit vka.

De aanpak van de N279 houdt in dat:

  • de aansluitingen en kruisingen van de N279 ongelijkvloers worden gemaakt
  • de N279 voor nu grotendeels 2x1-baans blijft
  • bij Helmond wordt de N279 om de wijk Dierdonk gelegd
  • bij Veghel wordt het huidige tracé uitgebreid naar 2x2 rijstroken met gelijkvloerse aansluitingen. Hierbij worden de maatregelen zo aangelegd dat een eventuele verbreding naar 2x2 op termijn zonder veel extra investeringen mogelijk is.

In het coalitieakkoord staat: "Wij zijn en blijven van mening dat uitvoering van de N279 op het huidige tracé, in de uitvoering 2x2 rijbanen en met een hele ontsluiting in Bakel voor onze bereikbaarheid de beste oplossing is. Daar blijven wij ons dan ook voor inzetten zolang dat kan."

Wethouder Van Dijk heeft namens het college van Gemert-Bakel ingesproken tijdens de speciale themabijeenkomst over de N279 in het Provinciehuis op 23 november jl. Samen met 16 inwoners die ook inspraken. 

We zijn blij dat heel veel inwoners en ondernemers de petitie hebben ondertekend voor 2x2 baans op het bestaande tracé en tégen de lange omleiding op www.n279.nl  en geenomleiding.nl . De petities zijn op 7 december aangeboden aan de Provinciale Staten. Helaas zonder wijziging van het besluit als gevolg. Inmiddels is bekend dat de gemeenteraad beroep kan aantekenen. Dit moet voor 28 januari 2019 binnen zijn bij de Raad van State. In een aparte raadsvergadering van 24 januari 2019 heeft de raad de keuze gemaakt om beroep aan te tekenen. 

Recente berichten vanuit de media over de N279:

2019

2018

Zienswijzen 
Alle 430 unieke ingediende zienswijzen worden openbaar gemaakt. De uiterste datum van het openbaar maken valt samen met de bekendmaking van de vaststelling van het definitieve inpassingsplan op 7 december 2018. Inwoners en ondernemers die een zienswijze hebben ingediend, kunnen beroep aantekenen!

Hoe is het plan vastgesteld?
Het zogenaamde PIP (Provinciaal Inpassings Plan) inclusief onderliggende rapporten en onderzoeken is door Gedeputeerde Staten voorgelegd aan de Provinciale Staten. Daarbij zijn de definitieve reacties op de zienswijzen gegeven. Dit plan is vastgesteld op 7 december 2018. Daarom ligt het vanaf 17 december 2018 zes weken ter inzage. In die periode kan beroep worden aangetekend bij de Raad van State. Met het PIP van de N279 worden de voorgestelde maatregelen met betrekking tot de bestaande weg alsook de aanleg van de omleiding Helmond planologisch juridisch mogelijk gemaakt. In de gemeenteraadsvergadering van 13 december 2018 is met de raad gesproken over welke stappen de gemeente kan nemen. Op 19 december werd bekend dat de gemeenteraad toch beroep kan aantekenen. Dit wordt besproken in een aparte raadsvergadering op 24 januari 2019.

Beroep instellen
Wanneer iemand het niet eens is met de vaststelling van dit plan door Provinciale Staten, dan kan diegene tijdens het inzagemoment een beroep instellen. Het PIP ligt met ingang van 17 december 2018 tot en met 28 januari 2019 ter inzage. Iedereen kan het besluit en PIP vanaf 17 december 2018 digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl of via www.brabant.nl/ipN279VeghelAsten veghelasten. Op werkdagen kunnen de stukken ook worden ingezien bij het Provinciehuis van Noord-Brabant te ’s-Hertogenbosch. Beroep kan tot en met 28 januari 2019 worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Nieuwsbrief volgen over N279?
Wilt u de ontwikkelingen over de N279 goed blijven volgen? Abonneer u dan op de nieuwsbrief van de provincie. Ga dan naar www.brabant.nl/n279 . Er is net een nieuwe versie uit van december 2018. 
PDFNieuwsbrief N279 Veghel-Asten december 2018_definitief.pdf

Digitaal het plan inzien?
Dat kan via www.brabant.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl

Vragen aan de provincie?
Mail naar N279-Veghel-Asten@brabant.nl of bel met 073 – 681 23 29.


Uitgebreide verbeelding N279 nabij Gemertseweg/Beeksedijk op de kaart? klik op het plaatje.