Proeftuin VAB Elsendorp

In Gemert-Bakel is het aantal landbouwbedrijven in 15 jaar tijd afgenomen met bijna 35 procent. Dot betekent dat er 182 landbouwbedrijven zijn gestopt. Een aantal ondernemers heeft een nieuwe bestemming aangevraagd, de meeste niet. Onderzoeksinstituut Alterra heeft becijferd dat leegstand door vrijkomende agrarische bebouwing voor Gemert-Bakel in de periode 2012-2030 ongeveer 208.000 vierkante meter bedraagt. Dat komt overeen met ruim 23 voetbalvelden.

Om te kijken naar nieuwe bestemmingen voor vrijkomende agrarische bebouwing fungeert Elsendorp als proeftuin. We kijken samen met het dorp naar passende nieuwe bestemmingen voor de locaties en oplossingen voor de lege stallen. Ook het tegengaan van verrommeling van het buitengebied is een van de doelstellingen. De focus ligt niet alleen op gebouwen, maar op een gebiedsgerichte aanpak waarbij ook mogelijkheden voor grondruil in beeld komen.

Voor het hele dorp
De gebiedsgerichte benadering is breder dan de agrarische sector en raakt het hele dorp. Niet alleen boeren, ook andere bewoners en belanghebbenden worden bij de proeftuin betrokken. Hoe houden wij (het dorp, gemeente en provincie) Elsendorp leefbaar en (economisch) aantrekkelijk? Kunnen wij sámen zorgen voor een plek waar ieders kinderen ook in de toekomst prettig kunnen wonen, werken en recreëren? Met Elsendorp als proeftuin kunnen er nieuwe kansen ontstaan.

Bekijk deze video over het hoe en waarom van de Proeftuin Elsendorp. https://youtu.be/1JyeDG946Ak

Stappen in het project 2018

  1. Ideeën in kaart brengen door middel van interviews en ontwerptafels.
  2. Totstandkoming integraal gebiedsplan.PDF180312 Proeftuin Elsendorp gaat volgende fase
  3. Ondertekening overeenkomst door initiatiefnemers, gemeente, de provincie en het waterschap met hierin de afspraak om samen de ideeën uit te werken tot haalbare plannen.