Proeftuin VAB Elsendorp

In Gemert-Bakel is het aantal landbouwbedrijven in vijftien jaar tijd afgenomen met bijna 35 procent. Concreet betekent dit dat er 182 landbouwbedrijven zijn gestopt. Een aantal ondernemers heeft een nieuwe bestemming aangevraagd, de meeste niet. Onderzoeksinstituut Alterra heeft becijferd dat leegstand door vrijkomende agrarische bebouwing voor Gemert-Bakel in de periode 2012-2030 ongeveer 208.000 vierkante meter bedraagt. Dat komt overeen met ruim 23 voetbalvelden.

Om te kijken naar nieuwe bestemmingen voor vrijkomende agrarische bebouwing fungeert Elsendorp als proeftuin. Zo kan gezocht worden naar passende nieuwe bestemmingen voor de locaties en oplossingen voor de lege stallen. Ook het tegengaan van verrommeling van het buitengebied is een van de doelstellingen. De focus ligt niet alleen op gebouwen, maar op een gebiedsgerichte aanpak waarbij ook grond en de mogelijkheden voor ruil in beeld komen. Met Elsendorp als proeftuin kunnen er nieuwe kansen ontstaan. Het is een traject dat moet leiden tot nieuwe impulsen die de identiteit van het gebied versterken.

De aandacht richt zich op gezamenlijk investeren in de toekomst. Interessant is dat er niet alleen een individuele, maar ook een op de omgeving gerichte benadering wordt gevolgd. Die is breder dan de agrarische sector en raakt het hele dorp. Niet alleen boeren, ook andere bewoners en belanghebbenden worden bij de proeftuin betrokken.

PDFBrabantse aanpak leegstand (Provincie Noord)

PDFGebiedsverkenning 12 april 2016

PDFStartbijeenkomst 19 mei 2016

PDFVerslag startbijeenkomst 19 mei 2016

PDFuitgangspunten-vab-3-november.pdf