Reconstructie St. Annastraat

De gemeente is gestart met de voorbereiding van de reconstructie van de St. Annastraat in Gemert. Dit is de werktitel voor het werk dat uitgevoerd gaat worden aan de weg en het riool tussen de rotonde Lodderdijk nabij de atletiekbaan en de rotonde Willem de Haasstraat nabij het kunstlokaal D’n Dorpel. Een overzichtskaart van het projectgebied vind je hieronder.

Kaart projectgebied St-Annastraat

Update 23 juni 2020

Op 19 mei hebben wij met u gedeeld welke opmerkingen hebben geleid tot een aanpassing van het ontwerp (zie hieronder). Inmiddels hebben wij het ontwerp met deze opmerkingen uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp (DO). Daarbij hebben wij nog enkele verbeteringen en aanpassingen doorgevoerd die wij zelf nog nodig achtten. Het gaat hierbij onder andere om de ligging van een aantal groenvakken, de situatie bij het theater en de vormgeving van enkele inritten. Via onderstaande link komt u bij de tekening met het DO.

PDFTekening Definitief Ontwerp

Planning
De volgende stap is dat wij het ontwerp uitwerken met de technische details en alle informatie samenbrengen in een werkomschrijving. Eind september starten we de procedure voor de aanbesteding op. Een aantal procedures in de voorbereiding van het werk vraagt ook in de komende periode nog de volle aandacht.

Wij hebben u eerder verteld dat wij in september de uitvoering van onze werkzaamheden wilden opstarten. Dit is vanwege de complexiteit en omvang van het werk, de intensieve manier van communiceren met name vanwege de coronacrises en de toegenomen levertijden van de benodigde materialen niet haalbaar. We lopen hiermee ongeveer 2 maanden vertraging op.

Met deze gegevens zouden wij half november kunnen starten met de uitvoering. Echter, wij vinden het niet verstandig, gezien de overlast voor de omgeving en het risico van vorst, om enkele weken voor de kerst te starten met deze belangrijke weg door Gemert. De uitvoering start daarom na de kerstvakantie.

Direct na de zomervakantie zal Brabant Water starten met het vervangen van de waterleiding. U ontvangt hierover nadere informatie van Brabant Water. De straat wordt hiervoor op verschillende plaatsen opengebroken. Deze werkzaamheden duren ongeveer 6 weken en moeten klaar zijn voordat wij aan de overige werkzaamheden beginnen.

Afkoppelen regenwater
In de eerdere communicatie hebben u verteld dat we ook in de St. Annastraat, Willem de Haasstraat en Lodderdijk het hemelwater willen 'afkoppelen'. Het afkoppelen van hemelwater betekent dat wij zoveel mogelijk schoon hemelwater dat op de daken van uw woning valt via een apart riool naar de sloten en beken in de omgeving willen brengen. Dit schone regenwater gaat dan niet langer naar de rioolwater zuivering.

Om dit verder uit te leggen hebben wij een nieuwsbrief opgesteld. Deze nieuwsbrief is hieronder te downloaden. De bewoners ontvangen voor de uitvoering van de werkzaamheden deze nieuwsbrief met daarbij het verzoek om toestemming te geven voor het werken aan de riolering op het particuliere kavel. Aan het afkoppelen zitten geen kosten voor de kaveleigenaar. Er is zelfs een subsidie mogelijkheid voor eigenaren die zelf nog meer water afkoppelen.

PDFNieuwsbrief 

Afkoppelen hemelwater

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben ten aanzien van het Definitieve Ontwerp dan vernemen wij dat graag. U kunt uw opmerking(en) sturen aan Stefan van den Hoogen via emailadres gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van kenmerk '98718-2019 Reconstructie St. Annastraat'. 

Update 19 mei 2020

Onlangs hebben de bewoners en belanghebbenden van de St. Annastraat van ons een brief ontvangen met het verzoek om de ontwerptekeningen en de informatie digitaal op deze webpagina te bekijken. Van deze mogelijkheid is goed gebruik gemaakt, dank allen voor jullie reacties!

Wij hebben alle vragen en opmerkingen besproken. Via de onderstaande link vindt u het bestand met de beantwoording van de reacties.

PDFBeantwoording reacties op Voorlopig Ontwerp.pdf

Diverse reacties hebben geleid tot een aanpassing van het ontwerp. Sommige reacties en verzoeken hebben wij moeten afwijzen, de onderbouwing daarvan vindt u in het document. Wij zijn ervan overtuigd dat alle aanpassingen leiden tot een verbetering van het ontwerp. Momenteel verwerken wij alle aanpassingen op de tekeningen zodat we tot een definitief ontwerp komen. Over enkele weken kunnen wij dit definitieve ontwerp (via deze website) aan u presenteren.

Vooralsnog lopen we op deze manier geen vertraging op in de planning en kunnen we met elkaar in juni een definitief ontwerp vaststellen. Hierna kan de aanbesteding plaatsvinden en is de start van de uitvoering in (eind) september nog steeds haalbaar.    
 

Update 29 april 2020

Als gevolg van de coronacrisis hebben wij de bewonersavond van april moeten annuleren. De bewoners van het projectgebied van de St. Annastraat hebben daarom een brief van ons ontvangen met het verzoek om de tekeningen en informatie digitaal te bekijken. Tot en met 10 mei is er de mogelijkheid om per mail te reageren op het Voorlopig Ontwerp (de tekeningen).

Alle opmerkingen zijn welkom! Wij vragen wel om uw reactie per email te geven 
voor 10 mei, i.v.m. de voortgang van het project. Reacties via: gemeente@gemert-bakel.nl o.v.v. St. Annastraat, 98718-2019.

Hieronder vindt u de videopresentatie, de tekening van het Voorlopig Ontwerp en de bijbehorende informatie.

PDFPresentatie info moment St. Annastraat 29 april 2020.pdf
PDF1969 R001 VO posters bewonersavond sint annastraat.pdf
PDF1969-R001-VO-sint-annastraat-bewonersavond.pdf
PDF1969 VdR 200402 Notitie cultuurhistorie Sint Annastraat eo.pdf

Na ontvangst van de reacties gaan wij alles bekijken en geven daarna in een overzicht antwoord op alle punten. De opmerkingen moeten wij beoordelen op relevantie, de gestelde eisen en randvoorwaarden en in hoeverre het technisch haalbaar is om een verandering door te voeren.

We komen uiterlijk in week 21 met de inhoudelijke reactie op alle vragen en opmerkingen. De reactie wordt op deze webpagina gepubliceerd. Tegelijkertijd gaan wij dan verder met de uitwerking van het ontwerp en het proces zoals eerder geschetst. Vooralsnog lopen we op deze manier geen vertraging op in de planning en kunnen we met elkaar eind mei / begin juni een definitief ontwerp vaststellen. Hierna kan de aanbesteding plaatsvinden en is de start van de uitvoering in september/oktober nog steeds haalbaar.

 

Update 4 maart 2020

De bewonersavond op dinsdag 3 maart is druk bezocht. De gemeente presenteerde de algemene stand van zaken en vervolgens is door ontwerpbureau VerhoevenDeRuijter het schetsontwerp getoond. Met aanwezigen zijn diverse opmerkingen op deze ontwerp schetsen besproken. Een veel gehoorde opmerking gaat over het aantal en de situering van de parkeerplaatsen.

Het schetsontwerp en de presentatie zijn hieronder te bekijken.

De planning voor de vervolgstappen, zoals hieronder weergegeven, is ongewijzigd. De gemeente is de komende weken bezig met het verwerken van de gemaakte opmerkingen en werkt naar een Voorlopig Ontwerp toe. Het Voorlopig Ontwerp wordt binnenkort gepresenteerd aan de bewoners.
Op 26 en 27 november 2019 was er een informatieavond om aanwonenden en bedrijven te informeren over het gehele plan, de voorgenomen planning en alle stappen die gezet moeten worden.

In de komende maanden tot ongeveer mei 2020 wordt een ontwerp gemaakt voor de nieuwe bovengrondse inrichting. Het ontwerp wordt in meerdere fases met de belanghebbenden besproken en daar waar mogelijk bijgesteld. De voorgenomen planning is als volgt:

Uitvoeren diverse onderzoeken

november 2019 tot maart 2020

Opstellen Schets Ontwerp

januari – februari 2020

Presentatie Schets Ontwerp

februari 2020

Uitwerken naar Voorlopig Ontwerp

maart – april 2020

Presentatie Voorlopig Ontwerp

april 2020

Definitief Ontwerp gereed

mei 2020

Werkvergunningen verkrijgen

januari tot juli 2020

Start uitvoering

september – oktober 2020

Zodra er nieuwe informatie is, wordt die ook via deze projectenpagina gedeeld.

Vragen? Mail naar gemeente@gemert-bakel.nl t.a.v Stefan van den Hoogen of bel 0492-378500.