default iconRegister van toekenningen van Ere-burger van de gemeente Gemert-Bakel

De onderscheiding van Ereburger van de gemeente Gemert- Bakel vanaf 1 januari 1997- heden

De gemeenteraad van Gemert-Bakel heeft bij besluit van 17 december 1997 de “gemeentelijke onderscheiding van Ereburger van de gemeente Gemert- Bakel” vastgesteld, die, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders, door de gemeenteraad kan worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid jegens hen die zich gedurende lange tijd op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Gemert- Bakel of haar gemeenschap.

De onderscheiding bestaat uit een gouden eremedaille, draagspeld en een oorkonde met daarin de naam van de begiftigde en de redenen die tot toekenning van de onderscheiding hebben geleid.

  1. Burgemeester mr. J.H.A.G. van Maasakkers, Witte Brug 8, 5421 XX Gemert, ter gelegenheid van zijn afscheid als burgemeester van Gemert- Bakel uitgereikt op donderdag 15 juli 2010 (2010) tijdens de buitengewone raadsvergadering in verband met zijn afscheid

Het Ereburgerschap van de gemeente Gemert- Bakel werd toegekend bij besluit van de gemeenteraad van Gemert- Bakel op basis van de navolgende overwegingen:

  • dat bij Koninklijk Besluit van 21 januari 2010 Koningin Beatrix aan de heer mr. Jan H.A.G. van Maasakkers met ingang van 1 augustus 2010 eervol ontslag heeft verleend als burgemeester van de gemeente Gemert- Bakel, met dank voor de als burgemeester verleende diensten;
  • dat met dit eervolle ontslag per die datum een einde komt aan een ambtvervulling van meer dan 21 jaar, eerst als burgemeester van Gemert en aansluitend van Gemert- Bakel;
  • dat de gemeenteraad van Gemert-Bakel bij besluit van 17 december 1997 de “gemeentelijke onderscheiding van Ereburger van de gemeente Gemert- Bakel” heeft vastgesteld, die, door de gemeenteraad kan worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid jegens hen die zich gedurende lange tijd op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Gemert- Bakel of haar gemeenschap;
  • dat burgemeester mr. Jan H.A.G. van Maasakkers gedurende zijn ambtsperiode belangrijke verdiensten heeft gehad voor de gemeente Gemert- Bakel en haar inwoners;
  • dat het gemeentebestuur zijn grote erkentelijkheid hiervoor wil uitspreken, als ook voor de uitzonderlijke wijze van de vervulling van zijn openbaar ambt;
  • besluit tot de eerste uitreiking van de onderscheiding van Ereburger van de gemeente Gemert- Bakel sedert de instelling van deze hoge onderscheidingen in 1997 aan de scheidend burgemeester mr. Jan H.A.G. van Maasakkers.