Rekenkamercommissie

De gezamenlijke rekenkamercommissie Gemert-Bakel en Laarbeek is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraden ondersteunt bij haar controlerende taak. De commissie onderzoekt of het gemeentelijke beleid goed is uitgevoerd en het gewenste effect heeft gehad. Zij kijkt daarbij ook of er geen geld is verspild. Met haar onderzoeken wil de rekenkamercommissie een bijdrage leveren aan de kwaliteit van bestuur van de gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek.

Hoe werkt de rekenkamercommissie?

Aan de aan de hand van een aantal criteria bepaalt de rekenkamercommissie welk onderzoek ze gaat uitvoeren. Deze criteria zijn o.a. het maatschappelijk belang, het financieel belang, het risico en de twijfel over het functioneren van de uitvoering.

Na selectie wordt een onderzoeksplan gemaakt, dat ter kennisname aan de gemeenteraad wordt gestuurd. Dit wordt jaarlijks vastgesteld. Het onderzoeksplan geeft weer wat de rekenkamercommissie gaat onderzoeken, waarom en hoe het onderzoek plaatsvindt. Dan volgt het onderzoek. Uiteindelijk worden de resultaten, conclusies en aanbevelingen van elk onderzoek weergegeven in een rapport. Dit rapport is openbaar en wordt ter behandeling aan de gemeenteraad aangeboden.

Onderzoeksprogramma

De rekenkamer kiest haar onderzoeksonderwerpen zelf. Ideeën voor onderwerpen vindt ze bijvoorbeeld via de programmabegroting, raadsnotulen en de actualiteit. Ook suggesties van inwoners uit de gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek zijn welkom.

Hebt u ideeën? Deze kunt u doorgeven aan secretaris René van Heijnsbergen, via 0492 378 500 of stuur een e-mail naar RekenkamercommissieLB@laarbeek.nl 

Samenstelling rekenkamercommissie

De commissie bestaat uit 3 externe leden.

foto Frits van Vugt

 

 

  Frits van Vugt, extern lid, voorzitter

 


 

foto Rob Malag

 

  Rob Malag, extern lid

 

 

foto Jeroen Sanders

 

 

  Jeroen Sanders, extern lid

 

foto Rene van Heijnsbergen  René van Heijnsbergen, secretaris

Lopend en afgerond onderzoek

Hieronder vindt u de lopende en afgeronde onderzoeken van de rekenkamercommissie.

PDF20210707 Rapport burgerpeiling Gemert-Bakel.pdf

PDFRapportage Klachtafhandeling in Gemert-Bakel.pdf

PDFRapport Inhuur van handhavers in Gemert-Bakel en Laarbeek.pdf

PDF181030 DEF rapport Participatie Sociaal Domein - Gemert-Bakel.pdf

PDF190430 DEF jaarverslag gezam Rekenkamercommissie 2018.pdf

190419 DEF rapport - onderzoek informatiebeveiligingsbeleid Gemert-Bakel (op te vragen bij de rekenkamercommissie)

PDF190331 DEF Gemert-Bakel - Rapport Subsidiebeleid - def.pdf

PDF191011 Evaluatie armoede- en schuldenbeleid Gemert-Bakel DEFINITIEF 11 oktober 2019 incl nawoord.pdf

PDF20200306 definitief jaarverslag 2019 gezam Rekenkamercommissie GB_LB.pdf

PDFRapport Rekenkamercommissies ODZOB.pdf