Samenstelling en portefeuilles college

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente en voert het beleid uit dat (op hoofdlijnen) door de gemeenteraad is vastgesteld. Daarover legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad.

Het college van Gemert-Bakel bestaat uit de burgemeester, drie wethouders en de gemeentesecretaris. De secretaris ondersteunt het college in zijn werkzaamheden. De burgemeester is voorzitter van zowel het college als de gemeenteraad.

Burgemeester Michiel van Veen

Beleidsterreinen Algemene zaken 

TakenBurgemeester Michiel van Veen

 • Coördinatie van het beleid                              
 • Algemene en bestuurlijke zaken
 • Openbare orde                                                
 • Integraal veiligheidsbeleid                               
 • Coördinatie van handhaving                           
 • Personeel en organisatie                                
 • Informatievoorziening                                     
 • Informatiebeveiliging en privacy                     
 • Evenementen en horecabeleid                       
 • Kermissen en markten                                   
 • Gemeentearchief                                            
 • Dienstverlening                                               
 • Sustainable Global Goals                                           
 • MRE en BIZOB

Daarnaast heeft de burgemeester een aantal eigen bevoegdheden. Zo is hij onder meer verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid.

Heb je een vraag aan de burgemeester? Mail dan naar burgemeester@gemert-bakel.nl

 

Wethouder Willeke van Zeeland

icon Twittericon_instagram_37x37icon_facebook_37x37

 

 

Beleidsterreinen Ruimtelijke Ordening & Openbaar Beheer

Takenfoto Wethouder Willeke van Zeeland

 • Loco-burgemeester
 • Ruimtelijke ordening                                       
 • Vitaal platteland                                               
 • Bouwen en milieu                                           
 • Monumenten                                                   
 • Openbaar beheer (incl. verkeer en parkeren)         
 • Landschapsbeheer                                         
 • Duurzaamheid

 

Wethouder Bart Claassen

icon Twittericon_linkedin_37x37icon_instagram_37x37icon_facebook_37x37

 

 

Beleidsterreinen Financiën & Economie

TakenWethouder Bart Claassen

 • Economische zaken                                       
 • Toerisme en recreatie                                     
 • Mobiliteit                                                          
 • Dorpsraden                                                     
 • Burgerparticipatie                                            
 • Speelgelegenheden                                        
 • Communicatie                                                
 • Afval                                                                
 • Centrumontwikkeling Bakel                            
 • Huisvesting arbeidsmigranten                        
 • Financiën                                                        
 • Bouwgrondexploitatie                                     
 • Grondzaken en –aankopen                            
 • Vastgoed                                                         
 • Kasteel

 

Wethouder Wilmie Steeghs

icon Twittericon_linkedin_37x37icon_facebook_37x37

 

 

Beleidsterreinen Sociaal Domein & Volkshuisvesting

Takenfoto Wethouder Wilmie Steeghs

 • Jeugdzorg                                                       
 • WMO
 • GR Peelgemeenten                                                             
 • Participatiewet                                                
 • Schulddienstverlening                                     
 • Armoedebeleid                                                
 • Inburgering                                                      
 • Onderwijs                                                        
 • Volksgezondheid                                             
 • Cultuur                                                            
 • Sport (incl. sportaccommodaties)                           
 • Gebouwenbeheer
 • Volkshuisvesting (incl. woonwagenlocaties)        

 

 

Gemeentesecretaris Giovanni Wouters

icon Twittericon linkedin

 

 

Takensecretaris Giovanni Wouters

 • De secretaris staat het college, de burgemeester en de door hen ingestelde commissies bij de uitoefening van hun taak terzijde.
  Hij is aanwezig bij de collegevergaderingen.