Spreekrecht

Inspreken tijdens een raads- of raadscommissievergadering betekent dat je je mening laat horen die van belang is ten aanzien van een onderwerp dat op de agenda staat. Je doet dat als inwoner van onze gemeente of namens een organisatie met belangen in onze gemeente. Meld je 24 uur van tevoren aan via griffie@gemert-bakel.nl .  

Inspreken bij een commissievergadering
Bij een raadscommissie moeten de uiteindelijke politieke opvattingen nog worden gevormd. Daarom is een commissievergadering het meest geschikt om in te spreken.

Inwoners of personen die spreken namens een inwoner of een organisatie met belangen in de gemeente kunnen inspreken. Inspreken kan over onderwerpen die op de agenda staan of over een niet geagendeerd onderwerp of voorstel dat wel tot het aandachtsgebied van de betreffende commissie hoort.

Inspreken bij een raadsvergadering
Is een onderwerp niet behandeld in een raadscommissie maar rechtstreeks geagendeerd op de agenda van de raad, dan kan de voorzitter van de raad direct voorafgaand aan de opening van de raadsvergadering de aanwezigen het woord geven.

Het woord kan niet gevoerd worden over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan. Het betreft benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen, een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend en raadsvragen, de beantwoording van raadsvragen, door het college of de burgemeester gegeven verantwoording of inlichtingen aan de raad, aan de raad gerichte informatienota’s, interne raadsaangelegenheden en notulen van de commissie of de raad.

Wil je gebruik maken van het spreekrecht?
Neem dan uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de vergadering contact op met de griffie. De griffie noteert naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover je het woord wil voeren. De maximale inspreektijd bedraagt vijf minuten. De voorzitter kan vanwege het aantal insprekers de maximale duur per inspreker beperken. Bel 0492 378 500 of mail naar griffie@gemert-bakel.nl.