Structuurvisie+

De Structuurvisie+ is een richtinggevende, gemeentelijke beleidsvisie. Praktisch gezien is de Structuurvisie+ een afwegingskader om op hoofdlijnen nieuwe ruimtelijke en functionele ontwikkelingen te toetsen, als die niet passen in de geldende bestemmingsplannen.

De Structuurvisie heeft de aanduiding +, omdat naast ruimtelijke aspecten ook economische en maatschappelijke factoren een rol spelen.

Opbouw Structuurvisie+

De Structuurvisie+ bestaat uit drie onderdelen: visie, uitvoering en exploitatie. De visie geeft de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente weer. Het onderdeel uitvoering geeft aan hoe de beleidsdoelen zullen worden behaald. Bij exploitatie staat op welke manier de gemeente een aantal projecten financiert.

Proces

Bij de voorbereiding van de Structuurvisie+ heeft de gemeente samengewerkt met allerlei adviesorganen; de WMO-adviesraad, het Economisch platform en de Adviescommissie buitengebied. Daarnaast hebben we alle dorpsraden gevraagd om hun advies uit te brengen. Uiteindelijk is de Structuurvisie+ in juni 2011 vastgesteld door de gemeenteraad.

PDFStructuurvisie.pdf

PDFBijlage 2 verbeelding.pdf

PDFBijlage_3_exploitatiegebieden.pdf