default iconVerkiezingen

Verkiezingen Tweede Kamer der Staten-Generaal

Op woensdag 22 november wordt de verkiezing voor de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gehouden. Met uw stem kiest u wie lid wordt van de Tweede Kamer.

Informatie voor kiezers

Op 9 oktober 2023 wordt bepaald wie mogen stemmen. U krijgt van de gemeente Gemert-Bakel een stempas als u hier op 9 oktober stond ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Verhuist u na 9 oktober naar Gemert-Bakel? Dan krijgt u uw stempas van uw vorige gemeente. U kunt dan niet in Gemert-Bakel stemmen.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Voor de Tweede Kamer mag u stemmen als u:

 • 18 jaar of ouder bent op de verkiezingsdag;
 • de Nederlandse nationaliteit hebt;
 • op 9 oktober 2023 in de Nederland woont;
 • niet uitgesloten bent van het kiesrecht.
 • Gemert
  • Gemeentehuis, Raadzaal, Ridderplein 1, 5421 CV Gemert
  • Het Kunstlokaal, Vondellaan 49, 5421 PN Gemert
  • Kindcentrum de Samenstroom, Predikant Swildenstraat 35, 5421 VA Gemert
  • Basisschool ’t Einder, Wetering 25, 5422 AN Gemert
  • Kindcentrum Berglaren, Drossard de la Courtstraat 2, 5421 JH Gemert
  • Gemeentehuis, Kleine Raadzaal, Ridderplein 1, 5421 CV Gemert
  • Cultuurhuis de Eendracht, St.-Annastraat 60, 5421 KC Gemert
 • Handel
  • Dorpshuis “De Bron”, O.-L.- Vrouwestraat 60, 5423 SL Handel
 • De Mortel
  • MFA “De Sprank”, Oude-Molenweg 12, 5425 VR De Mortel
 • Elsendorp
  • Kindcentrum “De Dompelaar”, St.-Janstraat 51, 5424 TS Elsendorp
 • Bakel
  • Het Parochiehuis, Gemertseweg 2, 5761 CB Bakel
  • Sportcentrum 'De Beek', Beekakker 13, 5761 EN Bakel
  • Jeugdcentrum Bakel, Bernhardstraat 20, 5761 BJ Bakel
 • Milheeze
  • Gemeenschapshuis “De Schans”, Pastoor Simonisplein 2, 5763 BG Milheeze
 • De Rips
  • Partycentrum “D’n Eik”, Meester Hertsigstraat 5, 5764 PR De Rips

De stempas is het bewijs dat u mag stemmen. Op vertoon van uw stempas en uw identiteitsbewijs krijgt u van de voorzitter van het stembureau een stembiljet waarmee u kunt stemmen. 

Wanneer krijg ik mijn stempas?

Deze worden uiterlijk 8 november bezorgd op het adres waar u op 9 oktober stond ingeschreven. 

Stempas niet vervangen of kwijt?

Heeft u op 8 november nog geen stempas ontvangen, of bent u deze verloren? Aan de balie in het gemeentehuis kunt u tot dinsdag 21 november 12.00 uur terecht. Daarna is het niet meer mogelijk om nieuwe stempassen aan te vragen. Zonder stempas kunt u niet stemmen.

Vindt u na aanvraag van een vervangende stempas uw 'oude' stempas terug, dan kunt u daarmee niet stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe stempas. Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee. U bent verplicht deze te tonen aan de voorzitter van het stembureau.

Volmacht

Kunt u zelf niet stemmen op de verkiezingsdag? Dan kunt u een andere kiezer voor u laten stemmen. Dit heet stemmen bij volmacht. Er zijn twee soorten volmachten; een schriftelijke en een onderhandse volmacht.

De kiezer die voor u gaat stemmen, mag per verkiezing maximaal twee volmachten uitbrengen. Deze volmachtstemmen moet hij tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

Onderhandse volmacht

Uiterlijk 8 november krijgt u uw stempas per post thuis. U kunt dan de achterkant van de stempas invullen. Daarop zet u wie voor u gaat stemmen. Deze kiezer moet in de gemeente Gemert-Bakel wonen. Daarna geeft u de ingevulde stempas aan de kiezer die voor u gaat stemmen. Ook geeft u een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Dit mag ook een digitale foto van uw identiteitsbewijs op uw smartphone zijn. De andere kiezer kan dan voor u stemmen in het stembureau. Hij/zij moet dat tegelijk met zijn eigen stem doen

Schriftelijke volmacht

Een schriftelijke volmacht vraagt u aan bij de gemeente. Met deze volmacht kan de gemachtigde naast zijn eigen stem ook uw stem uitbrengen. Deze volmacht kunt u later niet meer intrekken. U kunt dus ook zelf niet meer stemmen.

Wilt u gebruik maken van deze volmacht, vraag dan tijdig een formulier aan. De laatste dag voor het aanvragen van een volmachtsbewijs is vrijdag 17 november 2023.

De burgemeester van Gemert-Bakel maakt bekend dat het bij de verkiezing voor de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 22 november 2023 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland.

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A.     SCHRIFTELIJKE AANVRAAG

 1. In het gemeentehuis zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.
 2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op 17 november 2023 zijn ontvangen door de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op 9 oktober 2023 als kiezer is geregistreerd.
 3. Bij het verzoek dient een kopie van een geldig identiteitsbewijs te worden bijgevoegd.
 4. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
 5. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

B.     MONDELINGE AANVRAAG

 1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 21 november 2023, 12.00 uur de stempas te overleggen bij het Klantcontactcentrum van zijn/haar woonplaats, waar hij/zij op 9 oktober 2023 als kiezer is geregistreerd.
 2. Bij het verzoek dient een kopie van een geldig identiteitsbewijs te worden bijgelegd.
 3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
 4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.
 5. Maak een afspraak voor het indienen van een mondelinge aanvraag.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen.
Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Aanmelden als stembureaulid of teller

Stembureauleden die eerder geholpen hebben tijdens de verkiezingen worden per mail of per post benaderd met de vraag of ze ook de komende verkiezingen weer mee willen doen. Als u wilt helpen, kunt u uw beschikbaarheid doorgeven via het formulier dat is verzonden.

Heeft u nog niet eerder geholpen, maar lijkt het u leuk om mee te doen, geef u dan op. Stuur een mail naar gemeente@gemert-bakel.nl met als onderwerp aanmelding nieuw stembureaulid. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een inschrijfformulier waar u uw keuzes kunt aangeven.

Momenteel zijn we nog op zoek naar reserve stembureauleden en tellers!!!

Voor politieke partijen

Aanleveren digitaal reclamemateriaal voor de gemeentelijke verkiezingsborden

De gemeente is een samenwerkingsverband aangegaan met Image Building. De landelijke posters zijn bij deze partij bekend welke geprint gaan worden op de verkiezingsborden. Heeft u als politieke partij lokale wensen ten aanzien van de invulling van de verkiezingsposter? Neem dan contact op met Image Building via: verkiezingen@imagebuilding.com

Toestemming

Daarnaast is er de mogelijkheid om driehoeks- c.q. sandwichborden aan te brengen om lantaarnpalen en bomen vanaf 5 weken voorafgaand aan de verkiezingen. Aan het aanbrengen van deze borden zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • per politieke partij mogen driehoeks- en/of sandwichborden worden geplaatst met een maximum aantal van in totaal 70 borden, vrij door u over de dorpskernen te verdelen, met uitzondering van het centrum van Gemert (van Stereind tot en met Haageijk);
 • de borden mogen maximaal het formaat B1 (70 cm x 100 cm) hebben;
 • andere borden worden niet toegestaan;
 • de borden mogen alleen binnen de bebouwde kommen, in de zin van de Wegenverkeerswet, van de dorpskernen worden aangebracht, niet zijnde provinciale wegen;
 • de borden dienen zodanig te worden geplaatst dat ze door onbevoegden niet op een eenvoudige wijze kunnen worden verwijderd;
 • de borden dienen, wanneer ze worden gehangen, te worden aangebracht op een minimale hoogte van 3 meter;
 • als bindmateriaal mag geen ijzer of ander materiaal worden gebruikt waardoor de lantaarnpalen of bomen zouden kunnen worden beschadigd;
 • het aanbrengen en verwijderen van de borden gebeurt op zodanige wijze dat er geen hinder of gevaar voor het verkeer ontstaat;
 • de eigenaar van de verkiezingsborden dient alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat de gemeente dan wel derden schade lijden ten gevolge van de geplaatste borden;
 • alle borden dienen 24 november 2023 verwijderd te zijn.
  Met nadruk vragen wij uw aandacht hiervoor;
 • Wij vertrouwen erop dat u “sportief plakt”.

Reclame bij stembureaus

Wij verlenen u géén toestemming voor het plaatsen van posters bij de stembureaus op de verkiezingsdag zelf.

Reclame door middel van een geluidswagen

Als u een vergunning wenst voor het maken van reclame door middel van een geluidswagen, moet u daarvoor een vergunning aanvragen via het digitaal loket van de gemeente: www.gemert-bakel.nl.

Reclame langs provinciale wegen

Op grond van de “Regeling veranderen en gebruiken van wegen Noord-Brabant” is het alleen toegestaan om verkiezingsborden te plaatsen langs provinciale wegen die gelegen zijn binnen de bebouwde kom. Verkiezingsborden mogen NIET aan bomen, beplantingen of tot de weg behorende verkeersvoorzieningen worden bevestigd. Een vergunning voor het mogen plaatsen van verkiezingsborden langs provinciale wegen binnen de bebouwde kom moet worden aangevraagd bij Provincie Noord-Brabant, Afdeling Beheer en Onderhoud, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073-6807368.

Zitting van het Gemeentelijk Stembureau

De burgemeester van Gemert-Bakel maakt bekend dat bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal het Gemeentelijk Stembureau haar openbare zitting heeft op donderdag 23 november 2023.

Plaats: Gemeentehuis, Ridderplein 1, 5421 CV Gemert

Openingstijd: 10.00 uur tot einde van de zitting

Het gemeentelijk stembureau stelt in het openbaar de verkiezingsuitslag op gemeenteniveau vast na het controleren van de processen-verbaal van alle stembureaus. Bij (vermoedelijke) fouten in een procesverbaal telt het gemeentelijk stembureau de stemmen van dat stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw. Eventuele fouten worden gecorrigeerd in een corrigendum.

Waar kan ik terecht met vragen over de verkiezingen?

De gemeente Gemert-Bakel werkt met een projectteam om alles voor de verkiezingen zo goed mogelijk te organiseren. Heeft u vragen, mail dan naar gemeente@gemert-bakel.nl en geef als onderwerp op Projectteam verkiezingen samen met het onderwerp van uw vraag.