Verklaring onder ede of belofte

Iedere burger is verplicht alle officiële akten en geschriften (brondocumenten) te laten zien die noodzakelijk zijn voor de juiste, volledige, actuele en betrouwbare opname van zijn persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit geldt ook als er zich gebeurtenissen in het buitenland hebben voorgedaan, waarbij een officieel document is opgemaakt. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte of bewijs van nationaliteit.
Voor dit product moet u een afspraak verklaring onder ede maken.

Aanleidingen

De aanleiding tot het opmaken van een verklaring onder ede of belofte kunnen zijn:

  • een eerste inschrijving in de BRP

  • een mondeling of schriftelijk verzoek van uzelf tot opname van gegevens.

  • een interne melding dat zo'n verklaring moet worden opgemaakt.

Hierbij gelden de volgende regels:

  • Het verstrekken van onjuiste gegevens bij de verklaring onder ede of belofte is strafbaar.

  • U gaat op basis van de af te leggen verklaring deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.

  • De op te nemen gegevens kunnen alleen veranderd worden op basis van een sterker brondocument.

Wie kan een verklaring onder ede of een belofte afleggen?

  • Iedereen vanaf 16 jaar

  • Voor kinderen jonger dan 16 jaar: een ouder, gezaghouder of verzorger, in aanwezigheid van het kind. Indien familierechtelijke betrekkingen (familieband) ontbreken, kan de zich ouder noemende persoon alleen een verklaring omtrent een (niet bevoegde) minderjarige afleggen als verzorger van het kind.

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs

  • Alle persoonlijke officiële documenten die u in bezit heeft, bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte, overlijdensakte, paspoort, identiteitskaart.

Hoe verloopt de behandeling?

Deze verklaring kan slechts eenmaal worden afgelegd. De verklaring wordt door u ondertekend. De door u verstrekte gegevens kunnen alleen in de Basisregistratie Personen (BRP) worden gewijzigd als later toch nog de officiële documenten (zoals onder andere een geboorteakte of paspoort) beschikbaar komen.

Doorlooptijd en kosen

Hoe lang duurt het?

4 weken

Kosten

Aan dit product  zijn geen kosten verbonden.