Poster met de tekst: Bent u al klaar voor de Omgevingswet?

Voorbereiden op de nieuwe Omgevingswet

12 april 2022
Inwoners

De Rijksoverheid bundelt alle wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving in één wet, de Omgevingswet. De invoering is al enkele keren uitgesteld en er lijkt nu sprake van een definitieve datum: 1 januari 2023. De komst van de Omgevingswet betekent dat onze bestemmingsplannen worden vervangen door één omgevingsplan. In het bestemmingsplan is vastgelegd waar en wat op een perceel gebouwd mag worden, welk gebruik is toegestaan (wonen, winkels, bedrijven, groen, landbouw, natuur) en welke ontwikkeling (on)mogelijk is.

Omgevingsvergunning blijft

Onder de Omgevingswet kennen we een omgevingsvergunning als je wilt bouwen, slopen of een boom wil kappen. Zolang het initiatief past binnen de regels van ons omgevingsplan, verandert dat niet. De procedure voor behandeling van deze vergunningen is standaard 8 weken. Participatie van betrokkenen krijgt meer aandacht onder de Omgevingswet. Dat kan betekenen dat je omwonenden actief betrekt bij je plan.

Omgevingsplan

Een ontwikkeling of initiatief dat niet past binnen de regels van ons omgevingsplan noemen we een ‘buitenplans initiatief’. Bijvoorbeeld als je stopt met je agrarisch bedrijf en daar andere activiteiten wilt ondernemen. Vanaf 1 januari 2023 is hiervoor een wijziging van het omgevingsplan of een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit nodig.

Het is niet langer mogelijk om een herziening van het bestemmingsplan voor te bereiden. De gemeente neemt geen nieuwe aanvragen meer in behandeling, omdat niet kan worden gegarandeerd dat de procedure tijdig kan worden gevoerd onder de huidige Wet ruimtelijke ordening. 

De nieuwe procedures onder de Omgevingswet vragen bij iedereen om gewenning. Vanuit de gemeente bereiden we ons voor. We leggen momenteel de laatste hand aan een handboek met de structuur en indeling van ons omgevingsplan, een basisset met planregels, de werkwijze voor het wijzigen van het omgevingsplan en een overzicht waarin staat wat je als initiatiefnemer/adviseur moet indienen.

Samen voorbereiden

We willen samen met initiatiefnemers/adviseurs graag ervaring opdoen met het wijzigen van een omgevingsplan. Dus ben je bezig met het voorbereiden van een initiatief en past dat niet direct binnen de regels? Neem contact op om dit samen met ons uit te werken en voor te bereiden via telefoonnummer 0492-378 500 of gemeente@gemert-bakel.nl.

We gaan eerst het aantal initiatieven inventariseren en daarna bespreken we met de initiatiefnemers de manier waarop we de toetsing in de praktijk gaan organiseren.