Voornemen tot verkoop

Als gevolg van het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (Didam) moet de gemeente Gemert-Bakel, gelet op het gelijkheidsbeginsel, kennisgeven van het voornemen van de verkoop en levering van onroerende zaken. De gemeente Gemert-Bakel maakt hierbij bekend dat zij voornemens is tot verkoop en levering van twee percelen grond, gelegen aan Strijbosscheweg, kadastraal bekend als gemeente Gemert, sectie B, nummers 2740 - 2742.

De gemeente Gemert-Bakel is van oordeel dat op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria één serieuze gegadigde voor de aankoop van dit perceel in aanmerking komt, omdat:

  • er sprake is van een verplaatsing van maatschappelijke voorziening (huisartsenpraktijk);
  • er sprake is van een verkoop aan een lokaal gebonden partij met een zeer grote impact 
      voor de leefbaarheid van de kern Handel;

Gelet op het vorenstaande is de gemeente Gemert-Bakel van oordeel dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria Koper als de enige serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop en levering van de onroerende zaken. 

Heeft u bedenkingen tegen de voorgenomen verkoop en levering, dan dient u binnen 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie een kort geding aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. De 20 dagen termijn betreft een vervaltermijn. Indien binnen deze termijn geen kort geding aanhangig is gemaakt, vervalt het recht om tegen deze verkoop en levering op te komen