default iconVragen – antwoorden Webinar Zon & wind maandag 26 oktober 2020

De dorpsraden zijn geconsulteerd bij de afwegingskaders zonnevelden. Voor de concept-RES zijn ook webinars geweest, waarvoor de dorpen zijn uitgenodigd. Er volgen nog webinars in het proces naar de RES 1.0. Via de website  Regionale Energiestrategie van de Metropoolregio Eindhoven vindt u meer informatie hierover.
De projectleider zal contact opnemen met alle dorpsoverleggen om te polsen welke behoefte er leeft om op kleinere schaal (dorp) geïnformeerd dan wel betrokken te worden.

Mogelijk dat de eigenaar van de zandwinning meer weet, de gemeente heeft hier (nog) geen rol in. Er kan een initiatief worden ingediend voor zon op water en dat zal worden meegewogen met alle dan bekende initiatieven.

Het bod van de MRE is 2 TWh. Het is nog niet bekend wat het aandeel Gemert-Bakel hiervan is. Als we uitgaan van het percentage van het energieverbruik (14,2 TWh in de MRE voor elektriciteit en warmte, exclusief mobiliteit, zie bijlage 5 conceptRES) van Gemert-Bakel duurzaam opwekken, dan betekent dat zeer globaal 66 ha. aan zonnevelden nodig is uiterlijk in 2030. In theorie kan dat 1 zonneveld zijn van 66 ha, of bijvoorbeeld 11 velden van 6 ha.
Het kan echter zijn dat onze bijdrage groter wordt ten behoeve van de regio, omdat bijvoorbeeld de stedelijke gebieden minder mogelijkheden hebben voor duurzame opwek.

De maatschappelijke meerwaarde wordt bepaald door te kijken naar de mate van meervoudig ruimtegebruik, de maatregelen die getroffen worden om de impact op de omgeving te beperken en de bijdrage die wordt geleverd aan maatschappelijke doelen.
Zonnepanelen in combinatie met kleinvee of zonnepanelen in combinatie met fruitteelt zijn twee voorbeelden van meervoudig ruimtegebruik. Als de omgeving mee profiteert van de opbrengsten, is dat ook een voorbeeld van meerwaarde.

Er is afstemming tussen alle RES-regio’s in Brabant en in Limburg. Daarnaast heeft Gemert-Bakel zelf ook contact met Venray, samen met Deurne en met Meierijstad en Boekel.

De mogelijkheden voor windenergie zijn relatief beperkt, zie ook werkkaart uit de presentatie. Echter het effect op de radar van de vliegvelden moet ook onderzocht worden, waardoor er waarschijnlijk locaties afvallen.

Windmolens zijn sowieso tricky, de roteerbladeren zijn niet tot moeilijk te recyclen en veroorzaakt veel dode en gewonde (trek)vogels.
Voordat er een windmolen vergund kan worden, zijn er nog veel onderzoeken nodig om alle effecten in beeld te krijgen.

Bij lokaal eigendom gaat een deel van de opbrengst naar diegenen die hebben geïnvesteerd. Het betreft wel een risicovolle investering, want er is vooraf nooit zekerheid of er uiteindelijk een vergunning volgt. De eigenaren kunnen ervoor kiezen om een deel van de opbrengst in een fonds te stoppen om later te investeren in duurzame ontwikkeling rondom het zonneveld. Een andere optie is bijvoorbeeld dat een deel van de opbrengst in een gemeentelijk fonds komt voor maatschappelijke doeleinden.

Op de werkkaart in de presentatie staan de theoretische mogelijkheden voor zon en wind uitgesplitst. In de gele en groene zoekgebieden zijn er ook mogelijkheden voor een combinatie van zon en wind, sterk afhankelijk van de belemmeringen.

In theorie kan worden volstaan met zon. Voor de hele regio gezien, heeft dit echter waarschijnlijk een te grote impact op het landschap dat het niet wenselijk is.

Dit is niet bekend. Op dit moment kijken we vooralsnog naar zon en wind. We bekijken wel de mogelijkheden voor biogas.

Een voorbeeld is dat een agrarisch bedrijf stopt of verkleind, en door energie te gaan opwekken een ander verdienmodel heeft.

Een duurzame toekomst gaat wel iets verder dan zonnepanelen aanleggen en windturbines plaatsen. Het verlies van biodiversiteit is net zo funest voor het klimaat als het gebruik van fossiele brandstoffen. Het is al gebleken uit onderzoeken van het Louis Bolk instituut dat de
bodem onder zonnepaneelvelden een dode bodem wordt binnen enkele jaren. Windturbines maken ook enorm veel lawaai en vergeet de slagschaduw niet (buiten de vogel en vleermuissterfte). Hoop dat dit niet vergeten wordt. Zeker aangezien we zoveel daken hebben liggen die gebruikt kunnen worden.

Fotosynthese onder zonneparken vermindert met maar liefst 92% door de schaduwwerking. Dit heeft ook weer negatieve effecten op de waterdoorlating (droogte).

Goede opmerkingen. Voor zowel wind als zon zullen er vooraf onderzoeken nodig zijn om het effect te kunnen bepalen op de omgeving. Voor zonnevelden hebben we wel een voorwaarde gesteld van maximaal 75% van de oppervlakte van een perceel. We willen dat er voldoende water de bodem kan bereiken.

Het bod van 2Tw is inderdaad gerelateerd aan het energieverbruik. Dit bestaat zowel uit electra als gas.
Er is ook een transitievisie warmte in de maak. Dit beschrijft hoe en wanneer de wijken van het aardgas af gaan voor 2050. Afhankelijk van de keuze van verwarmen van de woningen (per wijk) heeft dat gevolgen voor de duurzame opwek. Als voorbeeld: stel dat alle woningen ‘all electric’ worden met bijvoorbeeld luchtwarmtepompen, dan stijgt de vraag naar energie die ook duurzaam opgewekt moet worden.

Een pauzelandschap is bijvoorbeeld een (maagdelijk) gebied wat bestemd is als bedrijventerrein maar de komende 15-25 jaar nog niet ontwikkeld gaat worden. Daar zou dus tijdelijk een zonneveld kunnen komen.

Die vraag is nog niet zo concreet gesteld. We werken als regio aan de opgave en gezamenlijk bepalen we straks welke bijdrage elke gemeente levert. De raad beslist uiteindelijk hierover.

De initiatieven mogen kleiner zijn. Voor grootschalige opwek is deze maat aangehouden. Landelijk houdt men al rekening met een bepaalde opbrengst van alle kleinere daken van 7Tw.

Ja, de belemmeringen van de vliegbasis zijn er echter nu al, dus ook zonder reactivering.

Dit zal de gemeenteraad later besluiten. Of er windmolens komen hangt ook af of er initiatieven hiervoor worden ingediend.

Energie 'voor de natuur' wat moeten we daaronder verstaan?

De gedachte is dat vanuit de opbrengst voor energie bijvoorbeeld extra natuur kan worden aangelegd

Windbos richt zich op de uitbreiding van bestaand bos (Co2 compensatie). Agrarisch land kan worden beplant met bos, gefinancierd door molens.

Er is een bouwsteen uitgewerkt voor natuur:

 

Vragen / reacties per mail vooraf gesteld

Geel: betreft gebied met bouwsteen energie voor versterking agrarische economie
Groen: betreft gebied met bouwsteen energie voor natuur.
Met deze bouwstenen is opbrengst per zoekgebied ingeschat om zo voor een totaalbod vanuit de regio te kunnen komen.

Het transport is een rol voor Enexis, die is nauw betrokken bij de RES.
Opslag ligt bij de initiatiefnemers.

De stakeholders zijn onder andere energiecoöperaties, ZLTO, woningbouwverenigingen. Op de website van Regionale Energie Strategie (RES) is hier meer over te vinden.

waarbij ieder pand het maximum aantal zonnepanelen heeft, dan is er daar bovenop erg weinig energie, die van het net moet komen, nodig voor de huishoudens.

Dit zou een oplossing kunnen zijn voor de toekomst. Op dit moment is de prijs/kwaliteitsverhouding voor opslag nog niet gunstig.

Mijn inziens passen er nog heel veel zonnepanelen op daken van bedrijven, loodsen en stallen.
Daarom zijn er minder zonnevelden direct op de grond nodig, zodat er meer grond is voor verbouw van groenten, bij voorkeur biologisch.
Op gebieden waar je beter geen groenten kunt verbouwen bijvoorbeeld door het neerslaan van luchtverontreiniging van auto's (snelwegen) en bedrijven, daar zouden zonnepanelen direct op de grond kunnen, ware het niet dat er dan daar veel minder groen is voor waterafvoer, CO2 opname en biodiversiteit.
Dus ook al is de omgeving daar vervuilder, dan nog is het plaatsen van zonnepanelen op bestaande daken vele malen beter dan op welke bodem dan ook.
In elk geval geen goede bouwgrond verbruiken, omdat groenten en ander voedsel beter is.
Ik begrijp fase 2 in de zonneladder niet. Het is de bedoeling dat er zoveel mogelijk groen in het binnenstedelijk gebied is, waardoor er minder opwarming is. Hoe kan er dan worden bedacht dat er plek is voor grondgebonden zonnepanelen in het binnenstedelijk gebied?
Onze voorkeur gaat ook uit naar maximaal zon op dak. Echter dit zal onvoldoende zijn om aan de opgave te kunnen voldoen in 2030.
De zonneladder waaraan u refereert komt uit de conceptRES. Voor de afwegingskaders zonnevelden hebben we een andere zonneladder, gebaseerd op de zonneladder van de milieufederaties.

Voor zover mij bekend kunnen windmolens veel energie opwekken, maar doen ze dat niet altijd, omdat het niet altijd waait én ze stil worden gezet als het net de opgewekte energie niet aan kan.
Hoe wordt het netwerk probleem opgelost?
Voor het netwerk staat Enexis aan de lat, samen met Tennet.
Het schijnt dat windmolens goed langs snelwegen kunnen staan, maar ik heb nog niet ontdekt waarom.
Wordt er rekening gehouden met slagschaduw van de windmolens (kan tot 1 km strekken) en het geluid? Niet alleen decibel maar ook het storende geluid, dat ze produceren?
Er zullen onderzoeken nodig zijn die het effect bepalen van windmolens op de omgeving. In de procedure voor de planMER voor de hele regio worden ook de gevolgen voor windmolens bepaald, zie ook presentatie.

Mijn voorstel is

 1. Motiveer iedereen zoveel mogelijk te besparen op energie.
 2. Motiveer iedereen zo weinig mogelijk extra energie te 'vragen' bovenop wat nu al nodig is.
 3. Realiseer overal waar mogelijk trede 1 van de zonneladder.
 4. Als duidelijk is hoeveel opgewekte energie nog nodig is als trede 1 vol is, dan is bekend hoeveel energie nog opgewekt zou moeten worden. Dat is vast minder dan de totale 35 TWh voor heel Nederland, waar nu van wordt uitgegaan. Voor die hoeveelheid energie moeten dan gebieden gezocht worden, waar de allerminste schade wordt toegebracht aan ons milieu, dier en mens. Want energie duurzaam opwekken is goed voor ons klimaat en voor ons, maar als daardoor groen en dieren, die altijd kostbaar zijn, verdwijnen, dan is dat opwekken niet meer duurzaam. Op deze manier is er meer ruimte voor het realiseren van een veilige, aantrekkelijke, gezonde, gevarieerde woon-, werk- en leefomgeving voor dier en mens.

Dit is precies de werkwijze die we volgen met de RES, echter gezien de datum van 2030 waarop 50% CO2 gereduceerd moet worden, kunnen we niet wachten tot alle daken vol zijn gelegd.

Artikelen die met duurzaamheid te maken hebben

 • Deelauto's in Gemert-Bakel

  Gemeente Gemert-Bakel, Brainport bereikbaar en OnzeAuto onderzoeken de belangstelling om elektrische auto’s te delen met bewoners en organisaties met een interessepeiling. Hoe meer mensen de peiling invullen, hoe groter de kans is dat er deelauto’s kunnen worden geplaatst. Scan de QR code in bijgevoegde afbeelding of ga naar de website van Onzeauto en vul de peiling in. Het invullen kost slechts 2-3 minuten.

 • Deelauto's in Gemert-Bakel

  Gemeente Gemert-Bakel, Brainport bereikbaar en OnzeAuto onderzoeken de belangstelling om elektrische auto’s te delen met bewoners en organisaties met een interessepeiling. Hoe meer mensen de peiling invullen, hoe groter de kans is dat er deelauto’s kunnen worden geplaatst. Scan de QR code en vul de peiling in. Het invullen kost slechts 2-3 minuten!

 • Reactienota- Gezonde basis voor vitale dorpen en buitengebied

  We zijn blij met alle reacties en bedanken alle insprekers voor hun inbreng op het concept groenstructuur- en beleidsplan. Van 19 juni tot 3 juli kon iedereen een inspraakreactie indienen op het concept groenstructuur- en beleidsplan ‘Gezonde basis voor vitale dorpen en buitengebied’. Wij hebben inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties opgeroepen mee te helpen om het groenplan nog beter te maken door te reageren op het concept plan. De participatie is op verschillende manieren vormgegeven. We zijn gestart met het organiseren van werksessies voor maatschappelijke organisaties en raads- en commissieleden. Vervolgens hebben we met behulp van Swipocratie de mening en ideeën van onze inwoners opgehaald en is er een inloopavond georganiseerd in zowel Bakel als Gemert. Uit al deze informatie is het concept groenplan gevormd. Om zoveel mogelijk mensen kennis te laten nemen van het concept groenplan en om met de reacties en ideeën het concept te verbeteren, is aan stakeholders via de mail gevraagd om te reageren. Inwoners en andere belangstellenden zijn via de gemeentelijke rubriek in Gemerts Nieuwsblad en gemeentelijke socials opgeroepen te reageren. De webpagina waarop het groenplan is te raadplegen is tijdens de inspraakperiode 444 keer door unieke bezoekers bezocht en het rapport is 514 keer weergegeven. Er is door 22 insprekers een reactie of idee ingediend. Van de 25 maatschappelijke organisaties is door 10 organisaties het concept rapport gedownload en is er door 3 organisatie een inspraakreactie gegeven. Om de inspraakreacties en de beantwoording zo overzichtelijk mogelijk te houden hebben we de reacties per inspreker samengevat. Achter elke reactie is het nummer van inspreker weergegeven. Daarachter is ons antwoord op de reactie terug te vinden. Hieronder vindt u de inspraakreacties zoals we die in chronologische volgorde hebben ontvangen.

 • Gemeente zet eerste stap in verkoopklaar maken golfbaan

  Het college van burgmeester en wethouders heeft aan de gemeenteraad voorgesteld om nieuwe financiële afspraken te maken met de beheerstichting golfbaan Stippelberg. De gemeente heeft tot nu toe 13 miljoen euro in de golfbaan geïnvesteerd. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om meer stabiele financiële afspraken met de beheerstichting van de golfbaan te maken. Die afspraken moeten ervoor zorgen dat het eigen vermogen van de golfbaan op peil komt. Dit is een belangrijke stap om de verkoop in de toekomst mogelijk te maken.

 • Kerstevent Gemert Vorstendom

  Op 17 december 2023 wil Stichting BIZ Gemert het evenement Kerstevent Gemert Vorstendom organiseren. Hiervoor is op 22 september 2023 een aanvraag ingediend.

 • Carnavalsoptocht K.s. De Bergkneuters Handel 2024

  Op 12 februari 2024 wil K.s. De Bergkneuters Handel het evenement Carnavalsoptocht K.s. De Bergkneuters Handel 2024 organiseren. Hiervoor is op 20 september 2023 een aanvraag ingediend.

 • Om hulp vragen lastig? Neem dan contact op met de dorpsondersteuner

  Elkaar een handje helpen in de buurt? Inwoners van onze gemeente doen graag iets voor een ander maar dan moet er wel een beroep op hen worden gedaan. En dat laatste gebeurt op verschillende plekken nog te weinig. Dorpsondersteuners Hannie Penninx en Linda van Melis: “Vraagverlegenheid komt nog best vaak voor. Wij zijn er om de mensen te helpen bij het vinden van een passende oplossing voor hun hulpvraag”.

 • Subsidie Landschap verdubbeld!

  Het gemeentebestuur heeft de bijdrage aan de subsidieregeling StiLa (Stimuleringskader Landschap) van 25.000 verhoogd naar 50.000 euro per jaar. Dat betekent dat er jaarlijks voor 100.000 euro subsidie kan worden gegeven, want de provincie legt er weer 50.000 euro bovenop.

 • Peelondernemers in de nieuwe wereld, maar wat is dan die ‘nieuwe wereld’?

  Het willen benutten van nieuwe technologieën, proactief inspelen op veranderingen in consumentengedrag of noodgedwongen moeten aanpassen naar het sociaal-maatschappelijk domein… Vroeg of laat en in meer of mindere mate heeft élke ondernemer te maken met deze invloeden. En graag of niet, negeren is simpelweg geen optie.

 • Een inspirerend participatieverklaringstraject!

  Je Participatie Verklaring tekenen in de Raadszaal van het gemeentehuis én gefeliciteerd worden door wethouder Wilmie Steeghs is heel bijzonder, zeker voor mensen die uit een land komen waar vrijheid en democratie niet vanzelfsprekend zijn.