default iconVragen en antwoorden Maatwerk-energietoeslag Peelgemeenten

A. Algemeen

1. Waarvoor is de energietoeslag bedoeld?

De Maatwerk-energietoeslag is bedoeld voor huishoudens met een laag of middeninkomen die als gevolg van een hoge energierekening niet goed kunnen rondkomen met hun geld.  De regeling geldt voor de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren. Voor de inkomensgrens zie de tabel onder C2.

De maatwerk-energietoeslag is wat anders dan de eenmalige energietoeslag. De eenmalige energietoeslag is een tegemoetkoming van het Rijk voor alle huishoudens met een laag inkomen. De maatwerk-energietoeslag is een lokale regeling.

De hoogte van het toe te kennen maandbedrag is maatwerk, daarom heet de regeling zo. We berekenen de hoogte van de maatwerk-energietoeslag aan de hand van uw inkomsten en uitgaven. Daarbij gebruiken we de VTLB methode. Met deze methode berekenen uw de bestedingsruimte in uw inkomen. Zo berekenen we hoeveel u maandelijks overhoudt of tekortkomt voor het betalen van de energierekening.

De maatregeling wordt uitgevoerd in een pilot. Dat is een experiment. Het experiment loopt van januari tot juli 2023 en duurt een half jaar. De aanvraagperiode loopt van 9 januari 1 juli 2023. U kunt tot en met 30 juni 2023 een aanvraag indienen en krijgt maximaal zes maanden een (gedeeltelijke) vergoeding. De gemeente beslist na afloop van de pilot of deze zal worden verlengd.

Ja. Voorwaarde voor een toekenning is dat u zelfstandig woont en hoofdbewoner bent van het huishouden. U bent hoofdbewoner als u een contract heeft met een energieleverancier en dus energiekosten betaalt. Daarvan vragen we een bewijsstuk. Voor overige voorwaarden zie onder B2.

De toeslag is onder andere gebaseerd op de inkomens van u en uw partner. Dat betekent dat de aanvraag ondertekend moet worden beide partners. Partners zijn gehuwden of daaraan gelijkgestelden (samenwonend).

Nee, de vergoeding vanuit de Maatwerk-energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering of voor de toeslagen (huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag en kind gebonden budget) die u van de belastingdienst ontvangt.

Ook is de Maatwerk-energietoeslag niet vatbaar voor beslag. Indien er sprake is van een minnelijk of wettelijk schuldsaneringstraject, hoeft de Maatwerk-energietoeslag niet naar de boedelrekening te worden overgemaakt.

Lees eerst goed deze bijlage door of uw vraag erbij staat. Heeft u daarna nog vragen over de Maatwerk-energietoeslag? Neem dan contact op  via telefoonnummer 040 2193300 of via telefoonnummer 06 48532893. Contact per e-mail kan ook via Lumens@gemert-bakel.nl of nathalie.ansems@levgroep.nl.

 

B. Melding en aanvraag

U moet contact opnemen met het meldpunt in de lokale toegang van uw gemeente:

Onderstaand de contactgegevens per gemeente:

Contactgegevens meldpunt (algemeen)

E-mail

Telefoonnummer

Asten/Someren

info@oniswelzijn.nl

0493 441234

Deurne

zorgindeurne@deurne.nl

0493 387387

Gemert-Bakel

Lumens@gemert-bakel.nl

040 2193300

Laarbeek

nathalie.ansems@levgroep.nl    els.weenink@levgroep.nl

06 48532893                        06 48604500

Van melding naar een aanvraag en afhandeling van uw aanvraag gaat in de volgende stappen:

 1. Meldgesprek met een medewerker van de gemeente

  • U meldt zich bij de medewerker van de lokale toegang in uw gemeente. Deze stelt u een aantal vragen over uw inkomen, vermogen, energierekening en woonkosten. Duidelijkheid over de exacte bedragen is nodig om te kunnen berekenen of u voldoet aan de voorwaarden voor de Maatwerk-energietoeslag. Om te kunnen berekenen of u voldoet aan de voorwaarden hebben we normen over het inkomen, vermogen, de energielasten en de woonlasten. U moet bewijsstukken hiervan inleveren. De medewerker maakt een scan van alle bewijsstukken. Zie voor de voorwaarden onder C2.
 2. Doorsturen van de melding

  • U voldoet aan de eisen en de bewijsstukken zijn compleet. 
   De medewerker stuurt de melding door naar de uitvoeringsorganisatie Peelgemeenten in Deurne. U krijgt een brief met bevestiging van uw aanvraag en een aanvraagformulier thuisgestuurd.
  • U voldoet niet aan de eisen.
   U heeft dan geen recht op een Maatwerk-energietoeslag, maar u mag altijd een aanvraag indienen om een besluit te krijgen. Als u een besluit wilt, wordt uw melding doorgestuurd naar de uitvoeringsorganisatie Peelgemeenten. U krijgt eerst een bevestiging van uw aanvraag. Daarna ontvangt u een brief met het afwijzingsbesluit. Tegen het besluit kunt u bezwaar maken.
 3. Behandeling van de aanvraag door de medewerker van Peelgemeenten

  • U voldoet aan de eisen maar de bewijsstukken zijn niet compleet.
   Peelgemeenten stuurt een aanvraagformulier met een brief waarin staat wat u nog moet inleveren. Peelgemeenten moet binnen 8 weken een besluit nemen en doen het sneller als dat kan. Peelgemeente mag de periode van 8 weken verlengen, zolang u niet alle bewijsstukken heeft ingeleverd. Het is dus belangrijk dat u reageert op brieven of telefonische vragen hierover en de gevraagde bewijsstukken zo snel als mogelijk inlevert.
  • U voldoet aan de eisen en de bewijsstukken zijn compleet.
   Peelgemeenten rekent uit of er nog ruimte is in uw maandelijkse inkomens en uitgaven. Hierover krijgt u uitleg van de medewerker. Als de ruimte in uw inkomen hoger is dan de energierekening, heeft u geen recht op de Maatwerk-energietoeslag. U krijgt dan een brief met een afwijzingsbesluit. Tegen het besluit kunt u bezwaar maken. Als de ruimte in uw inkomen lager is dan de energierekening, vullen wij het tekort/verschil over een periode van 6 maanden. U krijgt dan een brief met een toekenningsbesluit en het toegekende bedrag per maand.

C. Voorwaarden voor recht op de Maatwerk-energietoeslag

U ontvangt de Maatwerk-energietoeslag niet als u:

 • In een (zorg)instelling of opvanghuis woont; 
 • Alleen op een briefadres staat ingeschreven en geen eigen woonadres heeft

Er zijn 5 voorwaarden: 

 1. Het maandelijks voorschot van gas/elektriciteit moet meer zijn dan 242 euro per maand.
 2. Uw netto maandinkomen – en als u samenwoont met een partner: de beide inkomens bij elkaar opgeteld- mag niet meer zijn dan de bedragen die bij uw huishoudsituatie passen. Zie de onderstaande Tabel 1 Inkomensnormen.
 3. Uw maandelijkse energierekening moet meer zijn dan 15% van uw netto-inkomen.
 4. Uw maandelijkse woonlasten (na aftrek huurtoeslag of belastingaftrek hypotheekrente) moet meer zijn dan 20% van uw netto-inkomen.
 5. Uw spaargeld is minder dan de bedragen die bij uw huishoudsituatie passen. Zie de onderstaande Tabel 2 Spaargeldnormen.

Financiële zorgen

Het belangrijkste signaal dat u hulp nodig heeft, is dat u financieel niet meer of moeilijk rondkomt. Als u daarover zorgen heeft, neem dan in ieder geval contact op met het meldpunt. Want misschien heeft u geen recht op een maatwerkregeling-energietoeslag, maar kan de gemeente u wel op andere manieren helpen. De gemeente heeft deskundige medewerkers, die naar u luisteren en u helpen bij uw financiële zorgen.

Tabel 1 Inkomensnormen

Normen per 1-1-2023 exclusief vakantietoeslag (vt)

Rekennorm Participatiewet

(excl. vt)

per maand

Netto-Inkomen (excl. vt) per maand voor de Maatwerk-energietoeslag is lager dan (2,5 x rekennorm):

Alleenstaande

1.135,88

2.840,00

Alleenstaande ouder (met minimaal 1 inwonend kind onder de 18 jaar)

1.460,41

3.651,00

Gehuwden/samenwonenden

1.622,68

4.057,00

 

Tabel 2 Spaargeldnormen

Normen – Alleenstaande- Gehuwden per 1-1-2023

Vermogen (banktegoed en spaargeld) in euro’s is lager dan:

Alleenstaand

15.210,00

Alleenstaand ouder

30.420,00

Gehuwd/samenwonend

30.420,00

De energiequote is het percentage van je netto-inkomen dat aan gas en elektriciteit (energielasten) opgaat.

Bijvoorbeeld: Je netto-inkomen is € 3.000,- per maand, je betaald € 400,- voorschot per maand aan het energiebedrijf. Het moet dan gaan om een voorschot op basis van je werkelijke energieverbruik op dit moment.  Je energielasten zijn dus € 400,- per maand.

Je deelt € 400,- door € 3.000,-. Dit is 0,133. Je vermenigvuldigt dit met 100: 0,133 x 100 is 13,3. Je energiequote is dan 13,3%.

Voor het recht op de maatwerk-energietoeslag mag de energiequote niet lager zijn dan 15%.

De woonquote is het percentage van je netto-inkomen dat aan woonlasten opgaat.

Bijvoorbeeld: Je netto-inkomen is € 2.000,- euro per maand, je betaald € 800,- huur en krijgt € 240,- huurtoeslag. Je woonlasten zijn € 800 – € 240 = € 560 euro per maand. 

Je deelt € 560,- euro door € 2.000,- euro. Dit is 0,28. Je vermenigvuldigd dit met 100: 0,28 x 100 is 28. Je woonquote is dan 28%.

Voor het recht op de maatwerk-energietoeslag mag de woonquote niet lager zijn dan 20%.

Als u een inkomen heeft tot 120% van de bijstandsnorm die op uw huishouden van toepassing is, heeft u recht op een eenmalige energietoeslag. Het kan zijn dat u een dubbel recht heeft.

U krijgt in de maatwerk-energietoeslag niet meer dan u nodig heeft. Wij houden bij de berekening van de hoogte van de maatwerk-energietoeslag dus rekening met het (te) ontvangen bedrag aan eenmalige energietoeslag.

In de tabel hieronder staat een overzicht van de bewijsstukken die u moet inleveren.

Overzicht bewijsstukken bij de melding

Onderwerp  

Soort bewijsstuk  

Wie vraagt het

Bijzonderheden  

Identiteit van aanvrager (en partner) 

Kopie geldige legitimatie (ID kaart, Paspoort of Rijbewijs). Geldige verblijfsvergunning indien geen Nederlandse nationaliteit. 

De medewerker in de lokale toegang

De medewerker wil het legitimatiebewijs zien. Er worden geen kopieën gemaakt. 

Inkomen van aanvrager (en partner) 

Kopie inkomen over de maand van de melding of de maand daarvoor. Op het bewijsstuk moet het netto-inkomen zonder vakantiegeld zichtbaar zijn.  

De medewerker in de lokale toegang

 

Inkomen minst- verdienende partner 

Kopie van voor- en achterzijde van de meest recente toekenningsbeschikking belastingdienst over de algemene heffingskorting minstverdienende partner.

De medewerker in de lokale toegang

Indien van toepassing. 

Hoogte energierekening

Een kopie bankafschrift van de afschrijving van de energienota

De medewerker in de lokale toegang

We controleren in de aanvraagfase de hoogte van de maandelijkse energiekosten op basis van het werkelijke verbruik. We vragen dit op bij het energiebedrijf of vragen aan u om bij het energiebedrijf een bevestiging van de werkelijke maandkosten op basis van uw verbruik te laten zien.

Hoogte woonkosten

Huur: Een kopie bankafschrift van de afschrijving van de huur en indien van toepassing storting van de huurtoeslag.

 

Hypotheek:

Een kopie bankafschrift van de afschrijving van de hypotheeklasten (rente en/of aflossing) en de laatst bekende aangifte en aanslag inkomstenbelasting.

De medewerker in de lokale toegang

De onderdelen (bv afschrijvingen) die niet relevant zijn voor de controle, mogen onzichtbaar worden gemaakt.

Spaartegoeden

Een kopie bankafschrift van alle spaarrekeningen en lopende rekeningen.

De medewerker in de lokale toegang

 

Controle inkomsten en uitgaven

Kopieën van uw bankafschriften van een volledige maand voorafgaand aan de aanvraag, waarop uw naam, IBAN en alle bij- en afschrijvingen zichtbaar zijn. 

De medewerker in de lokale toegang

Wij vragen overzichten van uw bankrekening, zodat we uw inkomen en vermogen kunnen controleren.

 

Ja, de medewerker in de lokale toegang zal bij de melding de bovenstaande gegevens opvragen en controleren om te bepalen of u toegang heeft tot het aanvragen van de Maatwerk-energietoeslag. De gemeente en de Peelgemeenten mogen bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant is voor de regeling.  Daarvoor geeft u toestemming bij de aanvraag.

Heeft u ons met opzet verkeerde informatie gegeven? Of heeft u de juiste gegevens niet, of niet op tijd doorgegeven? Dan moet u de betaalde energietoeslag op basis van de maatwerkregeling terugbetalen. U kunt u ook een boete krijgen. Dit willen we voorkomen. Zorg dus dat u alle informatie volledig en juist doorgeeft.

De verhouding tussen uw netto-inkomen en de energielasten (energiequote) en de verhouding tussen uw netto-inkomen en de woonlasten (woonquote) gebruiken we om te controleren of u voldoet aan de voorwaarden om een aanvraag in te dienen. Ook moet u minimaal € 242,00 per maand aan energielasten betalen. Dit bedrag is gelijk aan het verbruiksplafond energie dat het kabinet in 2023 invoert.

Naast deze drie zaken controleren we uw netto-inkomen en uw vermogen in de vorm van spaargeld.

Alleen de hoofdbewoner van het huishouden kan een aanvraag indienen voor de maatwerk-energietoeslag. Een huishouden kan bestaan uit een persoon die alleen woont, óf het huishouden bestaat uit meer personen.

Voorwaarden zijn:

 • De bewoner(s) staan op het adres ingeschreven in de basisadministratie van de gemeente (BRP).
 • Het gaat om een zelfstandige woning.
 • Bij meer bewoners: ze delen de woonruimten met elkaar.

U bent hoofdbewoner als u de houder van het energiecontract voor de levering van energie op   adres waar u staat ingeschreven bij de gemeente.

D. Inkomen

Uw netto maandinkomen – en als u samenwoont met een partner: de beide inkomens bij elkaar opgeteld- is lager dan de bedragen die bij uw huishoudsituatie passen (alleenstaande, gehuwd, alleenstaande ouder) en die in de tabel onder C2 staan.

Wij kijken naar het netto-inkomen van u en uw eventuele partner.

Nee, we rekenen met het netto-inkomen zonder vakantiegeld. Voor het recht op de Maatwerk-energietoeslag maakt het niet uit of we inclusief of exclusief vakantiegeld rekenen.

Als we inclusief vakantiegeld rekenen, moeten we ook bewijsstukken van het vakantiegeld bij u opvragen. Voor de controle is het gemakkelijker voor u en voor ons als we exclusief vakantiegeld rekenen. Daarom staan in de tabel de normbedragen óók zonder vakantiegeld. 

Bij wisselende inkomsten gaan we uit van het gemiddelde inkomen over de laatste 3 maanden.

Bij de energietoeslag gaat het om uw netto-inkomen -en als u samenwoont met een partner: de beide inkomens bij elkaar opgeteld- in een maand in 2022. Hierbij gaan we uit van het begrip inkomen in de Participatiewet (zie voor een opsomming hieronder). We kijken naar het inkomen in de maand van de melding.

 1. Inkomsten uit of in verband met arbeid exclusief vakantiegeld (loon, uitkeringen zoals Wajong, Wia). We werken met het maandinkomen. Krijgt je per week betaald, dan berekening je het naar een maandinkomen (weekbedrag maal 13 en de uitkomst delen door 3).
  • Aow-uitkering van de SVB
  • Pensioen dat via de werkgever is opgebouwd en uitkeringen uit lijfrenteproduct
  • Een uitkering op basis van de Algemene nabestaandenwet (Anw van de SVB)
  • Wachtgeld op basis van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa).
 2. Studiefinanciering
  • Studiefinanciering wordt gezien als inkomen en hiervoor worden normbedragen gehanteerd (artikel 33 lid 2 Pw.)
  • In dit artikel wordt verwezen naar artikel 3:18 WSF voor het bedrag levensonderhoud. Dit bedrag moet je meenemen in je berekening van het inkomen.                 
  • Voorbeeld:
  • Aanvrager heeft een inkomen en de partner ontvangt studiefinanciering. Ze wonen samen met 2 kinderen. De norm gehuwden is dus van toepassing.
   Inkomen € 1. 000,-
   Normbedrag studiefinanciering € 766,06
   Totaal netto inkomen € 1.766,06
 3. Overige inkomsten
  • Inkomsten uit een PGB voor zover dit wordt ingezet ter vergoeding van de zorg die door de   aanvrager zelf wordt verricht
  • Inkomsten uit (onder)verhuur en/of kostgeverschap
  • Partner en/of kinderalimentatie
  • Heffingskorting minstverdienende partner
  • Periodieke giften
  • Inkomsten uit vermogen, zoals rente of dividend
 4. We rekenen niet tot het inkomen:
  • Huur, zorg, kindgebondenbudget en kinderopvangtoeslag
  • Regelingen in verband met corona steunmaatregelen zoals de Tegemoetkoming Vaste Lasten en de zorgbonus voor zorgpersoneel
  • Bijzondere bijstand
  • TONK
  • Voedingsgeld

U rekent als volgt. U bewaart de berekeningen, want daar kunnen we naar vragen:

 1. U bepaalt de maandelijkse omzet in de 3 maanden voorafgaand aan de melding en deelt deze door 3. De omzet is het totaalbedrag dat u in rekening hebt gebracht voor gewerkte uren en verkochte producten.
 2. U bepaalt over dezelfde periode de bedrijfskosten die u in hebt gemaakt en deelt deze door 3. Bedrijfskosten zijn bijvoorbeeld kosten voor materiaal, reizen, verzekeringen, abonnementen, personeel maar ook kosten voor (bedrijfs)huur, gas, water en licht, rente en eventueel personeelskosten, met betrekking tot uw bedrijf.
 3. Naast deze maandelijks terugkerende kosten hebt u als ondernemer waarschijnlijk ook kosten die u slechts één of enkele keren per (boek)jaar maakt, de zogenoemde ‘terugkerende incidentele kosten’. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor (onderhoud aan) bedrijfsmiddelen, verzekeringen, administratie en noodzakelijke investeringen. Voor deze ‘terugkerende incidentele kosten’ geldt dat u ze, ongeacht het moment waarop u ze maakt en betaalt, naar rato en volgens ‘goed koopmansgebruik’ mee mag tellen als kosten in de maand.
 4. De (gemiddelde) maandkosten onder 2 en 3 brengt u in mindering op uw gemiddelden omzet onder 1. De bedragen van de omzet en de kosten worden exclusief btw gerekend, tenzij er volgens belastingregels wel rekening mee moet worden gehouden (bijvoorbeeld als u de kleine ondernemersregeling (KOR) toepast).
 5. U houdt dan de maandwinst over. Omdat u aan het eind van het jaar nog belastingen moet betalen, mag u van de winst nog 18% aftrekken. Het bedrag dat dan overblijft zien we als uw netto maandinkomen.

Komt u met de berekening van de inkomsten uit het eigen bedrijf uit op een negatief bedrag? Dan moet u nul euro inkomsten uit het bedrijf opgeven. 

De heffingskorting is een jaarlijks bedrag dat door de belastingdienst wordt vrijgelaten voor het berekenen van de loonbelasting of inkomstenbelasting. Als er twee partners zijn in een huishouden en een van de partners heeft geen inkomen of een heel laag inkomen, mag het deel van heffingskorting van de minstverdienende partner worden overgebracht naar de meestverdienende partner. Dit levert een belastingvoordeel op, waardoor het netto-inkomen stijgt. De uitbetaling gebeurt via een negatieve aanslag inkomstenbelasting. U doet hiervoor aangifte bij de

Belastingdienst (voorgaand jaar) of dient hiervoor voorlopige aanslag in (lopend jaar).  U kruist op het aanvraagformulier aan dat het ontvangen is/wordt en stuurt de beschikking van de belastingdienst als bewijsstuk mee.

U kunt contact opnemen met het lokale meldpunt. Samen met u kijken we of u toch een aanvraag kunt doen voor de Maatwerk-energietoeslag, of dat u op een andere manier geholpen kunt worden. De gemeente biedt meerder mogelijkheden om inwoners met financiële zorgen te helpen en te voorkomen dat het van kwaad naar erger gaat.

E. Vermogen

Voor de maatwerkregeling kijken we ook hoeveel spaargeld u heeft. Zie voor de hoogte van de spaargeldnorm. Zie de tabel onder C2.

We kijken naar het vermogen in de vorm van bank- en spaartegoeden (spaargeld). De waarde van de woning tellen we niet mee.

F. Huishouden

De hoofdbewoner is degene die het energiecontract op zijn naam heeft staan. Als er geen hoofdbewoner is, maar alle personen een eigen all-in huurcontract hebben, dan bent u geen hoofdbewoner en is er in principe geen recht op de Maatwerk-energietoeslag. Bent u geen hoofdbewoner, maar heeft toch een financieel probleem met rondkomen, meldt u dan zich dan wel bij de gemeente voor hulp. De gemeente heeft andere mogelijkheden om te helpen als u financiële zorgen heeft.

Nee, alleen als u samenwoont of gehuwd bent telt het inkomen van uw huisgenoot mee. Ook het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee. Daar staat tegenover dat uw huishouden maar één Maatwerk-energietoeslag kan ontvangen.

Een zelfstandige woning heeft een eigen ingang. De woning kan bewoond worden omdat alle belangrijk ruimtes (zoals keuken, badkamer en wc) in de woning aanwezig zijn en niet gedeeld hoeven te worden met andere huurders. We vallen voor dit begrip terug op het begrip ‘zelfstandige woning’ in het Artikel 7:234 van het Burgerlijk Wetboek.

G. In bewind of schuldentraject

Als u een (beschermings)bewindvoerder heeft, maken we de maatwerktoeslag over naar de beheerrekening van de bewindvoerder.

Als u in de Wsnp of Msnp zit, maken we de maatwerktoeslag over naar uw eigen bankrekening, tenzij u een beschermingsbewindvoerder heeft. Als u een beschermingsbewindvoerder heeft, maken we de maatwerktoeslag over naar de beheerrekening van de bewindvoerder. 

H. Hulp bij geldzaken

Iedere gemeente heeft een eigen loket waar inwoners gratis hulp en ondersteuning kunnen krijgen. Heeft u betaalachterstanden of (financiële) vragen, neem dan contact op.

Asten: 

Neem hiervoor contact op met Onis Welzijn, via het e-mailadres: hulpbijschulden@oniswelzijn.nl of via telefoonnummer 0493-44 12 34. Blijf niet rondlopen met geldzorgen maar neem contact op. Daarmee voorkomt u vaak grotere problemen. 

Deurne

Neem hiervoor contact op met Grip op Schuld Deurne, telefoonnummer 06-37 40 22 32 of stuur een mail naar info@gripopschulddeurne.nl. Kijk voor meer informatie op de website van GripOpSchulden Deurne

 Gemert-Bakel:

Dat kan door een mail te sturen naar hbb@gemert-bakel.nl of maak een afspraak voor het financieel spreekuur. Bel voor een afspraak met Lumens op telefoonnummer 040-219 33 00 (optie 3). 

Bij schulden kunt u contact opnemen met één van de gecertificeerde schuldhulpverleners. Van maandag tot en met donderdag zijn zij bereikbaar via schuldhulpverlening@gemert-bakel.nl en op telefoonnummer 0492-378 500. Dat geldt ook in geval van een crisissituatie (woningontruiming, afsluiting gas, licht en water).

Laarbeek: 

Neem hiervoor contact op met Nathalie Ansems van de LEVgroep. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0492-59 89 89 of mail naar nathalie.ansems@levgroep.nl

Kijk voor meer informatie op de website van LEV Laarbeek (werk, geldzaken en formulieren)

Someren:

Neem hiervoor contact op met Onis Welzijn, via het mailadres: hulpbijschulden@oniswelzijn.nl of via telefoonnummer  0493-44 12 34. Blijf niet rondlopen met geldzorgen maar neem contact op. Daarmee voorkomt u vaak grotere problemen.

J. Overige vragen

Asten:

Onis welzijn, Hulp bij formulieren, telefoonnummer 0493-44 12 34 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur).

Deurne: 

Invullen aanvraagformulier: Stichting ‘t Hart elke donderdag open van 9.30 tot 12.00 uur en helpen op volgorde van binnenkomst mensen met hun vragen ten aanzien van hulp bij papierwerk. Meestal zitten we er met 3 vrijwilligers. Het adres is Visser 27 in Deurne. Mensen zijn niet altijd onmiddellijk aan de beurt.

Gemert-Bakel: 

Invullen aanvraagformulier. Neem dan telefonisch contact op met de gemeente voor het maken van een afspraak via telefoonnummer 0492-378500

Een team van deskundige vrijwilligers staat vanaf 9 mei 2022 klaar! Op maandag, dinsdag en donderdag is er spreekuur tussen 9.00 - 16.00 uur. Het spreekuur in Gemert vindt plaats in het voormalige klooster Nazareth, Hof van Nazareth 53. In de andere kerkdorpen zal naar behoefte in de dorpshuizen een spreekuur dichtbij georganiseerd worden.

Laarbeek: 

Invullen aanvraagformulier: Inloopspreekuur Dorpsondersteuners:

 • Mariahout: iedere woensdag van 10.00 tot 11.30 uur, in Buurthuis Mariahout
 • Lieshout: iedere dinsdag van 9.30 tot 12.00 uur, Dorpshuis Lieshout
 • Beek en Donk: iedere maandag van 13.00 tot 15.00 uur, Ontmoetingscentrum Beek en Donk

Someren: 

Onis welzijn, hulp bij formulieren, telefoonnummer 0493-44 12 34 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur).

K. Energiebesparende maatregelen

Kijk eens of u kunt besparen op uw energieverbruik. Weet u niet hoe? Maak dan een afspraak voor een gratis gesprek met een medewerkers van het energieloket van uw gemeenten.

Asten:

De gemeente kan u helpen met informatie. 

U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente Asten via telefoonnummer 0493-67 12 12 of e-mailadres gemeente@asten.nl.

Deurne:

De gemeente kan u helpen met informatie. Kijk hiervoor op  de pagina Duurzaam Deurne op de website van de gemeente Deurne.

De komende zomer gaan we nog aan de slag om te onderzoeken hoe we huishoudens die rond moeten komen van een heel laag inkomen verder kunnen helpen om de energierekening te verlagen. De huishoudens die hiervoor in aanmerking komen krijgen vanzelf bericht.

Gemert-Bakel:

De gemeente kan u helpen met informatie. U kunt nu ook hulp krijgen om energie te besparen in huis. Met die hulp kunt u de energierekening op de langere termijn verlagen. De gemeente helpt u verder. Meld u aan bij www.gemeente@gemert-bakel.nl en vermeld bij onderwerp "aanmelding energiebesparing". Vermeld ook uw naam, adres en telefoonnummer in de mail. Er wordt dan contact met u opgenomen over alle mogelijkheden. Kunt u niet mailen? Bel dan naar naar telefoonnummer 0492-378 500.

Laarbeek: 

De gemeente kan u helpen met informatie. U kunt hiervoor contact opnemen met Lisanne Madern via telefoonnummer 06-38 94 27 90 of e-mailadres: lisanne.madern@laarbeek.nl.

Ook willen we u graag attenderen op de Groene Bon actie die momenteel loopt. Huurders kunnen momenteel een gratis bon aanvragen ter waarde van € 70. Deze kunt u besteden aan energiebesparende producten. De bon is aan te vragen via de website jouw groene bon van gemeente Laarbeek.

Let op! Er zijn maar een beperkt aantal bonnen beschikbaar dus op=op.

Someren:

De gemeente kan u helpen met informatie. Zie hiervoor de website Someren Natuurlijk Duurzaam

U kunt ook contact opnemen met de gemeente Someren via telefoonnummer 0493-49 48 88 of e-mailadres gemeente@someren.nl van maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.