• Huidige Begin
  • Voorbeeldweergave
  • Voltooid
Aanduiding van verplicht veld
Gegevens aanvrager
Vul hier uw tussenvoegsel in. Bijvoorbeeld: van, van de, van den ...
Adres
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, pdf.
20 MB limit per form.
Verzoekt het college om de gegevens van zijn/haar levenloos geboren kind:
Vul hier uw tussenvoegsel in. Bijvoorbeeld: van, van de, van den ...
Invoer is dag-maand-jaar, bijvoorbeeld 24-02-2022
Geslacht

op te nemen bij de kindgegevens op zijn/haar persoonslijst.

Ik machtig de behandelend ambtenaar om de akte levenloos geboren kind, indien deze is opgemaakt in een andere gemeente, ambtshalve op te vragen.

Handtekening

____________________________