Wijziging leefgeld voor vluchtelingen uit Oekraïne

Veranderingen per 1 februari 2023

Maandelijkse vergoeding afhankelijk van samenstelling gezin

U ontvangt vanaf 1 februari 2023 geen vast bedrag per maand per persoon meer. De hoogte van het bedrag hangt vanaf 1 februari 2023 af van uw gezinssamenstelling. Hoe meer personen tot uw gezin behoren, hoe lager het totaalbedrag is dat u samen ontvangt. Zo past het beter bij het leefgeld voor andere groepen in Nederland, zoals asielzoekers, statushouders en mensen met een bijstandsuitkering. In onderstaand overzicht staan de vergoedingen vanaf 1 februari 2023.

Samenstelling gezinBedrag per maand per volwasseneBedrag per maand per minderjarige
Eén persoon € 215,06
Twee personen€ 215,06€ 178,36
Drie personen€ 171,99€ 142,57
Vier of meer personen€ 150,45€ 124,97
Wie behoort tot uw gezin

Tot uw gezin behoren, naast uzelf, uw partner en uw minderjarige kind(eren). Ook minderjarige kinderen die niet uw eigen kinderen zijn, maar wel onder uw verantwoordelijkheid vallen, behoren tot uw gezin.

De vergoeding voor de kosten van kleding is momenteel € 55,00 per persoon per maand. Dit bedrag wordt vanaf 1 februari 2023 verhoogd tot € 56,12 per persoon per maand.

De vergoeding voor het verblijf in een particuliere opvang wordt vanaf 1 februari 2023 € 93,00 per persoon. Ongeacht de leeftijd van de persoon of het aantal personen per gezin. Het nieuwe bedrag van € 93,00 is gebaseerd op het adviesbedrag van het Nibud op de kosten voor nutsvoorzieningen (gas/water/licht) voor één extra inwonend persoon bij een gastgezin en de kosten die in de gemeentelijke opvang worden uitgegeven aan recreatie. Deze kosten zijn hetzelfde voor volwassenen en minderjarigen. Daarom is gekozen voor één bedrag voor iedereen.

Wanneer u en/of uw partner gaat werken, dan stopt vanaf 1 februari 2023 de maandelijkse vergoeding van alle gezinsleden. Dus niet alleen van u, maar ook van uw partner en uw kind(eren). Gaat een minderjarig gezinslid werken, dan stopt alleen de vergoeding voor dit minderjarig gezinslid. Deze regel geldt ook voor andere groepen in de samenleving, zoals asielzoekers, statushouders en mensen met een bijstandsuitkering. De regels die voor deze groepen gelden, gaan nu ook voor Oekraïense vluchtelingen gelden. Als u werkt, kunt u wel toeslagen krijgen zoals kinderbijslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag.

Momenteel betalen wij de maandelijkse vergoeding aan iedere volwassen persoon op een prepaid bankkaart. De vergoeding voor minderjarige personen betalen wij op de prepaid bankkaart van één van de ouders of verzorgers van de minderjarige personen. Vanaf maart 2023 betalen wij de maandelijkse vergoeding op een reguliere Nederlandse bankrekening. De vergoeding voor het hele gezin wordt dan op één Nederlandse bankrekening betaald, dus niet meer per persoon afzonderlijk. Als u of uw partner nog niet in het bezit bent van een Nederlandse bankrekening, dan adviseren wij u om zo snel mogelijk een Nederlandse bankrekening te openen. U kunt hiervoor terecht bij iedere bank in Nederland.

Ondersteuning bij arbeidsbemiddeling

Wij begrijpen dat de wijzigingen in de maandelijkse vergoedingen financiële gevolgen voor u heeft. Wellicht overweegt u om uw financiële situatie te verbeteren door (ander) werk te aanvaarden, of om uw meer uren te gaan werken. Om u hierbij te helpen, biedt uw gemeente in samenwerking met Senzer, TempoTeam en Stellika, begeleiding en ondersteuning aan in uw eigen taal. U kunt geheel vrijblijvend en kosteloos een verzoek tot bemiddeling aanvragen via Senzer. Dit kan via het aanmeldformulier op de website van Senzer (zie QR-code), per email (basisdienstverlening@senzer.nl) of per telefoon (+31634239711). Naast de bemiddeling naar werk, ondersteunen zij ook bij het verwijzen naar andere financiële regelingen die mogelijk op u van toepassing zijn wanneer u werkt.

Vragen?

Heeft vragen over deze brief? Neemt u dan contact met ons op via het algemene e-mailadres (oekraine@senzer.nl) of het algemene telefoonnummer 0492 58 44 44.

Изменения с 1 февраля 2023 г.

Ежемесячная сумма пособия в зависимости от состава семьи С 1 февраля 2023 года вы больше не будете получать фиксированную сумму в месяц на человека. С 1 февраля 2023 года сумма будет зависеть от состава вашей семьи. Чем больше человек в вашей семье, тем меньше общая сумма, которую вы получите вместе. Это связано с тем, что пособие для Украинцев прировнялось к размеру социальной помощи для других групп, таких как беженцы других национальностей и люди, живущие на прожиточный минимум. В приведенном ниже таблице показаны суммы пособия с 1 февраля 2023 года.

Состав семьиСумма в месяц на взрослогоСумма в месяц за несовершеннолетнего
Один человек € 215,06
Два человека€ 215,06€ 178,36
Три человека€ 171,99€ 142,57
Четыре или более человек€ 150,45€ 124,97
Кто относится к вашей семье

Помимо вас, ваша семья включает вашего партнера и вашего несовершеннолетнего ребенка (детей). Несовершеннолетние дети, не являющиеся вашими собственными детьми, но находящиеся под вашей опекой, также относятся к вашей семье.

Возмещение стоимости одежды в настоящее время составляет 55,00 евро на человека в месяц. Эта сумма будет увеличена до 56,12 евро на человека в месяц с 1 февраля 2023 года.

С 1 февраля 2023 года компенсация за пребывание в частном приюте составляет 93,00 евро на человека, независимо от возраста человека или количества человек в семье. Новая сумма в размере 93,00 евро основана на рекомендованной Нибуд (госсударственное статистическое бюро) сумме расходов на коммунальные услуги (газ/вода/электричество) на одного дополнительного человека, проживающего в принимающей семье, и расходов на рекреацию в муниципальном приюте. Это начисление одинаково для взрослых и несовершеннолетних детей. Поэтому для всех выбрана одна сумма.

С 1 февраля 2023 вступает в силу правило, что когда вы и/или ваш партнер начинаете работать, то ежемесячное пособие для всех членов семьи (ваше, вашего партнера и ваших несовеншеннолетних детей) останавливается. Если несовершеннолетний член семьи начинает работать, то прекращается выплата компенсации только этому несовершеннолетнему члену семьи. Это правило также распространяется на другие группы в обществе, такие как беженцы других национальностей и люди, живущие на прожиточный минимум. Правила, которые применяются к этим группам, теперь будут применяться и к украинским беженцам. Если вы работаете, вы можете получать государственные пособия для работающих от других организаций, такие как пособие на воспитание ребенка (от SVB), пособие на содержание ребенка и пособие на садик (от налоговой).

В настоящее время вы получаете пособие на нашу банковскую карту. Деньги на несовершеннолетних детей выплачиваются на карту одного из родителей или опекунов. С марта 2023 года мы будем переводить пособие на банковский счет из любого голландского банка. Пособие для всей семьи будет выплачиваться на одну карту, а не на человека отдельно. Если у вас или вашего партнера еще нет банковского счета в голландском банке, мы советуем вам его открыть как можно скорее. Сделать это можно в любом банке Нидерландов.

Помощь в трудоустройстве

Мы понимаем, что выше указанные изменения будут иметь для вас финансовые последствия. Возможно, вы планируете улучшить свое финансовое положение, выйдя на (другую) работу или работая больше часов. Чтобы помочь вам в этом, ваш муниципалитет в сотрудничестве с Senzer, TempoTeam и Stellika предлагает всем бесплатную помощь в трудоустройстве на Русском языке. Помощь в трудоустройстве можно запросить зарегисрировавшись через нашу анкету для соискателей работы (на Русском) на сайте Сензер (смотри ссылку через QR-код), или по электронной почте (basisdienstverlening@senzer.nl) или по телефону (+31634239711 Стелла). В дополнение к помощи в трудоустройстве, вам помогут запрасить государственные пособия для работающих от других организаций.

Вопросы?

Есть вопросы по этому письму? Пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу электронной почты (oekraine@senzer.nl) или по телефону 0492 58 44 44