Veiligheid

Er is een risicokaart die een zo actueel en volledig mogelijk beeld van risico's in uw omgeving laat zien. Bovendien geeft de kaart aan hoe u zich kunt voorbereiden op rampen en crises. U vindt de risico's in uw buurt door in de zoekfunctie uw postcode in te voeren.

WhatsApp groepen buurtpreventie
In onze gemeenten zijn een aantal Whatsapp groepen buurtpreventie actief. Hierin delen bewoners concrete veiligheidsinformatie over hun eigen buurt. Dit ondersteunen wij vanuit de gemeente en politie van harte!

Deel uw initiatief met ons
Als gemeente zijn we graag op de hoogte van de initiatieven rondom Whatsapp groepen buurtpreventie of veiligheid. Bent u als beheerder al actief in een WhatsApp groep buurtpreventie? Of gaat u er binnenkort een starten? Laat dit ons dan weten via veiligheid@gemert-bakel.nl.

Meer informatie
Meer informatie over WhatsApp groepen buurtpreventie en tips om zelf een groep te starten voor uw buurt of wijk vindt u in deze documenten:

PDFstappenplan-en-spelregels-whats-app-groep.pdf

PDF20160419-whats-app-groep-gb-19-april-2016.pdf

PDF20160420-wijkagenten-gemert-bakel-20-april-2016.pdf

Ook andere vragen op het gebied van veiligheid kunt u stellen via veiligheid@gemert-bakel.nl.

Peelland Interventie Team (PIT)
Het Peelland Interventie Team (PIT) is een interventieteam onder de regie van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren waarbij de aansturing op één centraal punt ligt. Het PIT speelt een belangrijke rol bij de integrale aanpak van de ondermijnende criminaliteit, handhavingsknelpunten en bij overlast.

Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving BRP (Basisregistratie Personen), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtreding van wet- en regelgeving. Het PIT werkt nauw samen met zorg- en welzijnsinstanties.

Partners
Het Peelland Interventie Team bestaat uit zes gemeenten, politie Oost-Brabant, de Afdeling Vreemdelingen Identificatie Mensenhandel (AVIM), Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost (VRBZO), en Senzer. Zij werken nauw samen met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Enexis, GGD, UWV, de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) en de Belastingdienst. Daarnaast staat het team in nauw contact met het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) en de Taskforce Brabant Zeeland.

Informatie en tips
Inwoners kunnen overlastsituaties en verdachte situaties aan het PIT doorgeven. Dit kan anoniem per telefoon (0492) 587309 of per e-mail info@pitteam.nl. Tips worden vertrouwelijk behandeld.