default iconWVG Gebied Deel-Groenesteeg

De gemeente Gemert-Bakel gaat groeien tot 35.000 inwoners. Groei biedt kansen om een aantrekkelijk woon- en leefklimaat te blijven bieden. De komende tien jaar bouwen we 2.400 woningen, voor onze eigen inwoners, voor werknemers én voor de regio. Om de ambtelijke capaciteit en de schaarse gouden handjes in de bouw zo efficiënt mogelijk in te zetten, is er door het college van burgemeester en wethouders gekozen om te prioriteren in de woningbouwprojecten die voor een versnelling zorgen. De prioriteit ligt daarom op grote projecten.

Het gebied tussen de Deel en de Groenesteeg heeft met een omvang van ongeveer 27 hectare grote potentie voor woningbouw en zou een aanzienlijke impuls voor de Gemertse woningmarkt betekenen. Gezien de omvang en het strategische belang van het initiatief heeft de gemeente ervoor gekozen de regie naar zich toe te trekken.

Wet Voorkeursrecht Gemeenten

Eind 2021 is door de gemeente op acht percelen een voorkeursrecht gevestigd in het kader van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG). De gemeente is dan de eerste partij aan wie de percelen aangeboden moeten worden wanneer de eigenaren overgaan tot verkoop. De WVG verplicht de gemeente wel om uiterlijk drie jaar na vestiging van voorkeursrecht de ambities en toekomstige invulling van het gebied uitgewerkt te hebben in een ruimtelijke visie. Op dit moment ligt er nog geen visie voor dit gebied. Bovendien heeft het gebied nu voor het grootste gedeelte nog een agrarische bestemming én is het gedeeltelijk buitenstedelijk gebied, waardoor woningbouw op die locatie nu niet is toegestaan. Met het oog hierop doorlopen we in 2023 en 2024 een proces om te komen tot een inspirerende ruimtelijke visie, waarmee wordt voldaan aan de vereisten van de WVG en tegelijkertijd een goede basis wordt gelegd voor het vervolg.

Start met het opstellen van de ruimtelijke visie

In de op te stellen ruimtelijke visie gaan we de ambities en ideeën voor het gebied omschrijven en hoe we tot een prettige woonomgeving komen. In de visie komen zaken aan bod als het beoogde aantal woningen en de woningtypen, landschap en natuur, bereikbaarheid en de mogelijke verkeersstructuur, duurzaamheidsaspecten en sociaal-maatschappelijke aspecten als leefbaarheid, veiligheid en gezondheid. Veel hiervan wordt op hoofdlijnen uitgewerkt, de concrete vertaling naar gedetailleerde plannen vindt pas in volgende fasen plaats.    

De ruimtelijke visie stellen we natuurlijk niet alleen op. Dit doen wij samen met een brede groep aan (toekomstige) inwoners, eigenaren en andere belanghebbenden en betrokkenen. Om alle belanghebbenden en betrokkenen bij dit proces te betrekken worden er verschillende omgevingsdialogen georganiseerd. Ook delen we op deze website informatie en het laatste nieuws over de ontwikkeling van de ruimtelijke visie.

Op 18 april 2023 vond de eerste bijeenkomst met omwonenden en grondeigenaren plaats.
Op 15 mei 2023 vond de eerste bijeenkomst voor het brede publiek plaats. 
De presentaties die gegeven zijn, kun je hieronder vinden als bijlage.

Nog vragen?

Heeft u na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen of opmerkingen? Mail deze dan naar gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van WVG-gebied Deel- Groenesteeg.

Veel gestelde vragen

Als eerste stap gaan we nu een ruimtelijke visie voor het gebied Deel-Groenesteeg opstellen. Een ruimtelijke visie geeft een globale ontwikkelingsrichting voor een specifiek gebied en het helpt bij het maken van afwegingen op een groot aantal aspecten zoals woonmilieus, verkeer en landschap. In de visie worden kansen en mogelijkheden benoemd en de visie biedt ruimte voor nog onbekende ontwikkelingen of initiatieven. Een ruimtelijke visie is minder gedetailleerd uitgewerkt dan een ruimtelijk plan, zoals een stedenbouwkundig plan of een bestemmingsplan.

De Wet voorkeursrecht gemeenten (WVG) is een wet die eigenaren verplicht om een perceel (waar voorkeursrecht op is gevestigd) bij verkoop eerst aan de overheid (de gemeente, de provincie of het Rijk) aan te bieden. Hiermee krijgen overheden meer grip op het proces bij bijvoorbeeld toekomstige woningbouwontwikkelingen. Op 16 december 2021 heeft de gemeenteraad voorkeursrecht gevestigd op 8 percelen in het gebied tussen de Deel en de Groenesteeg. Met de betreffende eigenaren is de gemeente inmiddels in gesprek gegaan.

In deze fase van het opstellen van de ruimtelijke visie worden belanghebbenden en geïnteresseerden op verschillende momenten betrokken. Zowel in de eerste helft van 2023 als in de tweede helft van 2023 worden informatiesessies en omgevingsdialogen georganiseerd. De achtergrond en de te nemen stappen in dit traject worden toegelicht en iedereen krijgt de mogelijkheid om mee te denken en ideeën, meningen, zorgen of aandachtspunten mee te geven. De datum en locatie van deze bijeenkomsten worden gecommuniceerd via het Gemerts Nieuwsblad, social media en  de gemeentelijke website. Daarnaast hebben burgers en belanghebbenden tijdens de besluitvormingsprocedure formeel gelegenheid om te reageren op de ruimtelijke visie (zie ook ‘hoe vindt besluitvorming plaats over de ruimtelijke visie?’).

Op het moment dat er een uitgewerkte visie is wordt deze eerst voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Indien het college van burgemeester en wethouders instemt met de ruimtelijke visie krijgen burgers en belanghebbenden gedurende een periode van 6 weken gelegenheid om kennis te nemen van de ruimtelijke visie en het voorgenomen besluit. Door een zienswijze in te dienen kan men reageren en aangeven met welke punten men het eens of niet eens is en waarom. De gemeente kan deze punten dan bekijken en meenemen in de uiteindelijke beslissing. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om de ruimtelijke al dan niet vast te stellen.    

Nee. Het enige wat vaststaat is dat het gebied is aangemerkt als zoekgebied voor woningbouw en dat, anticiperend daarop, er voorkeursrecht is gevestigd op 8 percelen. Het proces naar daadwerkelijke woningbouw is nog lang en diverse stappen moeten nog worden gezet voordat daadwerkelijk gebouwd kan worden. Niet alleen dient er een inhoudelijke uitwerking plaats te vinden (nu de ruimtelijke visie en de ruimtelijke plannen in volgende fasen), ook zullen het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en ook de provincie op verschillende momenten moeten besluiten of zij kunnen instemmen. Die stappen en besluitvormingsmomenten zijn wettelijk bepaald.  

Het beoogde aantal woningen voor het gebied staat nog niet vast en zal nader worden bepaald bij het opstellen van de ruimtelijke visie. Het eerdergenoemde aantal van 500 tot 800 woningen is vooral een grove indicatie van wat mogelijk zou zijn in het gebied, enkel gebaseerd op het aantal beschikbare hectaren en verschillende bebouwingsgraden (aantal woningen per hectare). Hierbij is dus nog geen rekening gehouden met de kenmerken van het gebied, de kansen of beperkingen. De genoemde bandbreedte geeft wel de ambitie weer om een significant aantal woningen te realiseren in de toekomst.

Om te kunnen voorzien in de huidige én toekomstige woningvraag in de gemeente Gemert-Bakel wordt de komende 10 jaar ingezet op het realiseren van 2400 nieuwe woningen. Voor een gemeente als Gemert-Bakel is dat een flinke uitdaging. Om dit aantal ook te kunnen realiseren zijn grotere projecten nodig, waarbij sprake is van meerdere honderden te bouwen woningen. In de zoektocht naar mogelijk geschikte gebieden is gekeken naar de combinatie van onder andere voldoende ruimte voor de gewenste ontwikkeling, de grondposities en verwevingsmogelijkheden, en de aansluitingsmogelijkheden met reeds bestaande bebouwde omgeving. De optelsom daarvan maakt dat het gebied van Deel-Groenesteeg het meest interessant is om nader te verkennen.